« Grįžti

Kasos operacijų žurnalo pildymo tvarka

Atnaujinimo data: 2017-05-13
Ši informacija skelbiama:
[1.11.18.2] Kasos aparatai (diegimas, naudojimas)
Registracijos numeris   KD-8373

 

Kaip ir kur registruoti kasos operacijų žurnalą?

Kasos aparato kasos operacijų žurnalo teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau –TVMI) registruoti nereikia.

(VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255, nauja redakcija nuo 2017-05-19 (TAR, 2017, Nr. 2017-08342).

Kuriam laikotarpiui turi užtekti pildomo kasos aparato kasos operacijų žurnalo puslapių?

Turi būti pildomas atskiras kiekvieno atsiskaitymams registruoti naudojamo kasos aparato kasos operacijų žurnalas (toliau – žurnalas), kurio puslapių turi užtekti 12 kalendorinių mėnesių, pildant vieną eilutę per dieną. Pagal ūkio subjekto poreikį per vieną dieną gali būti pildomos kelios žurnalo eilutės (jei atsiskaitoma keliomis valiutomis, spausdinamos kelios „Z" ataskaitos per dieną ir panašiai). Žurnalai turi būti sunumeruoti paties ūkio subjekto nustatyta tvarka sudarytais nepasikartojančiais numeriais.

 (VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255, 2 priedas, 1 p.)

Kasos aparato žurnalo stulpelių pildymas ir klaidų taisymas

Turi būti pildomi visi žurnalo stulpeliai, išskyrus tuos, kuriuose nurodytos ūkinės operacijos nevykdomos ar netaikomi juose nurodyti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifai. Keisti pildytinus stulpelius draudžiama. Kasos aparato naudotojas pagal poreikį gali panaudoti atsarginius žurnalo stulpelius, jų pritrūkus įvesti papildomus ar pakeisti to naudotojo atveju nenaudotinus šiame žurnale nurodytus stulpelius (pvz.: PVM neapmokestintų įplaukų stulpelį, kai neapmokestintomis prekėmis neprekiaujama ir pan.). Žurnale turi būti klijuojamos visos 2003-09-18 įsakymu Nr. V-255 patvirtintose taisyklėse nurodytos kasos aparato ataskaitos ir dokumentai.

Laikinai nenaudojamo kasos aparato (pvz. sugedus, ar sutrikus elektros energijos tiekimui) žurnale daromas įrašas, nurodant priežastį, dėl kurios kasos aparatas nenaudojamas.

 (VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255, 2 priedas, 2-3 p.)

Kokiu būdu turi būti užpildomas kasos operacijų apskaitos žurnalas ir kasos aparato kasos operacijų žurnalas?

 Kasos operacijų apskaitos žurnalas ir Kasos aparato kasos operacijų žurnalas užpildomi rankiniu būdu. Šis reikalavimas netaikomas degalinėms, teikiančioms VMI Degalinės mėnesio operacijų ataskaitą, kurios AKC410 forma patvirtinta VMI prie FM viršininko 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. VA-16 „Dėl Naftos produktų, bioproduktų, kitų degiųjų skystų produktų ir gamtinių dujų apskaitos taisyklių patvirtinimo". Šios degalinės Kasos aparato kasos operacijų žurnalą gali užpildyti techninėmis priemonėmis. Degalinių techninėmis priemonėmis užpildomo Kasos aparato kasos operacijų žurnale turi būti nurodomi tokie pat duomenys, kaip ir rankiniu būdu užpildomame Kasos aparato kasos operacijų žurnale esantys duomenys (išskyrus 23 ir 24 skiltis).

Techninėmis priemonėmis užpildomas Kasos aparato kasos operacijų žurnalas elektroninėje laikmenoje darbo metu laikomas kasos operacijų atlikimo vietoje. Pasibaigus darbo dienai, dienos ataskaitos („Z") atspausdinamos, pasirašomos ūkio subjekto vadovo įgalioto atsakingo asmens ir kartu su atspausdintomis mėnesio ataskaitomis saugomos ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka.

Kasos aparato kasos operacijų žurnalas ir atspausdintos dienos ataskaitos („Z") bei mėnesio ataskaitos, kontroliuojančiai institucijai paprašius, turi būti pateikiamos per nurodytą terminą.

(VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255, 32 p.)

Kuriuos kasos aparato kasos operacijų žurnalo skyrius pildo juridiniai asmenys?

Juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo ar jo padalinys turi pildyti Kasos aparato kasos operacijų žurnalą, kurio pavyzdinė forma patvirtinta VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymu  Nr. V-255, 2 priede);

 Už žurnalo pildymą atsako įmonės vadovas, jo paskirtas atsakingas asmuo ir kasininkas.

VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255, 2 priedas, 4-5 p.)

Kuriuos kasos aparato kasos operacijų žurnalo skyrius pildo gyventojai, vykdantys individualią veiklą?

Individualia veikla besiverčiantis gyventojas turi pildyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalą, kurio pavyzdinė forma patvirtinta VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymu  Nr. V-255, 3 priede);

Už žurnalo pildymą atsako kasos aparato naudotojas (žurnalą pildantis gyventojas).

VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255, 3 priedas, 4-5 p.)

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d.įsakymas Nr. V-255 „DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  LR finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 415 DĖL GYVENTOJŲ, ĮSIGIJUSIŲ VERSLO LIUDIJIMUS, BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
LRS  LR finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1K-040 DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO