« Grįžti

Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato naudojimas

Atnaujinimo data: 2014-11-27
Ši informacija skelbiama:
[1.11.18.3] Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos...
Registracijos numeris   KD-7387   Data   2013.02.01

 

Kasos aparato įsigijimas ir registravimas

Individualia veikla besiverčiantis gyventojas gali naudoti tik TVMI jo vardu įregistruotą kasos aparatą, išskyrus atvejus, kai gyventojas nuomoja prekyvietės vardu įregistruotą kasos aparatą ar nuomojasi kasos aparatą iš kito asmens (juridinio ar fizinio).

Kai kasos aparatą naudoja gyventojai, veikiantys jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, kasos aparatas registruojamas vieno iš partnerių vardu, įregistruotą kasos aparatą prekybos veikloje gali naudoti visi partneriai.

Gyventojas dėl kasos aparato įregistravimo TVMI turi kreiptis į tą aptarnaujančią įmonę, kuriai išduotas sertifikatas, leidžiantis atlikti registruojamo kasos aparato modelio techninės priežiūros ir remonto darbus.

 Kai gyventojas nuomoja prekyvietės vardu įregistruotą kasos aparatą, prekyvietės vadovas ar jo paskirtas atsakingas darbuotojas laisvos formos pranešimu apie tai turi informuoti TVMI, kurioje įregistruotas nuomojamas kasos aparatas, ir kreiptis į aptarnaujančią įmonę dėl kasos aparato perprogramavimo. Pranešime TVMI turi būti nurodyti nuomos sutarties duomenys: nuomojančio kasos aparatą gyventojo vardas, pavardė, gimimo data, sutarties sudarymo data ir numeris, sutarties sudarymo terminas (iki kada sudaryta sutartis), taip pat kasos aparato unikalus numeris.

Kai  gyventojas nuomojasi kasos aparatą iš kito asmens (juridinio ar fizinio), jis pats informuoja apie tai TVMI ir papildomai nurodo duomenis asmens (pavadinimą, juridinio asmens kodą arba fizinio asmens vardą pavardę), iš kurio nuomojasi kasos aparatą, taip pat pats kreipiasi į aptarnaujančią įmonę dėl kasos aparato perprogramavimo.

Gyventojo, naudojančio kasos aparatą pareigos

Individualia veikla besiverčiantis gyventojas turi:

1. kiekvieną dieną pildyti Kasos operacijų apskaitos žurnalą;

2. pasirašyti į kasos aparatą įdedamų naujų kontrolinių juostų pradžioje ir baigtų spausdinti kontrolinių juostų pabaigoje;

3. registruoti kasos aparatu visus atsiskaitymus ir visas prekybos (paslaugų) operacijas, grynųjų pinigų išmokėjimą, įdėjimą ir išėmimą iš kasos aparato kasos;

4. užregistravęs visas prekių (paslaugų) pardavimo (pirkimo) operacijas, pagal kasos aparato duomenis nustatyti visą mokėtiną sumą;

5. kasos aparatu registruoti atsiskaitymą pagal mokėjimo būdą, išspausdinti kvitą ir teisingai jį nuplėšti;

6. užbaigtą spausdinti kvitą kartu su grąža ar kita mokėjimo priemone (mokėjimo kortelės ir panašiai) išduoti asmeniui (pirkėjui);

7. jei kvitas sugadintas (plyšo juosta ar panašiai), VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymo Nr. V-255, 35.1 ir 35.2 punktuose nustatyta tvarka įforminti jį tokia pat tvarka, kaip klaidingai išspausdintą kvitą, išspausdinti ir asmeniui išduoti naują kvitą;

8. kasos aparatu apskaitytus pinigus rekomenduojama laikyti kasos aparato stalčiuje arba kitoje vietoje, tačiau atskirai nuo asmeninių pinigų (nelaikyti vienoje piniginėje, dėžutėje ir panašiai);

9. jei, išspausdinus kvitą, pirkėjas nutraukia pirkimo-pardavimo sutartį, jei išspausdintas klaidingas kvitas arba pirkėjas grąžina įsigytą prekę, gyventojas turi:

9.1. Kasos operacijų apskaitos žurnale įrašyti grąžintos prekės pavadinimą, grąžinimo priežastis ir pirkėjui grąžintą pinigų sumą;

9.2. grąžintą kvitą įklijuoti Kasos operacijų apskaitos žurnale;

9.3. kai su grąžinama preke pateiktame kvite užregistruotos ir kitos (negrąžinamos) prekės, pirkėjui pageidaujant išspausdinti naują negrąžintų prekių pardavimo kvitą ir jo numerį nurodyti laisvos formos pinigų grąžinimo akte;

10. kai baigiasi ar nutrūksta kontrolinė juosta, pasirašyti ant jos nutrūkusių galų arba ant jos pabaigos ir naujos juostos pradžios, nurodyti datą ir laiką bei kontrolinės juostos eilės numerį. Nutrūkusią juostą klijuoti draudžiama;

Kokius veiksmus turi atlikti gyventojas, pasibaigus darbo dienai

Pasibaigus darbo dienai būtina:

1. suskaičiuoti dienos (pamainos) įplaukas grynaisiais pinigais;

2. išspausdinti fiskalinę dienos ataskaitą („Z"), o paskutinę mėnesio dieną – ir fiskalinę mėnesio suminę ataskaitą bei įklijuoti į Kasos operacijų apskaitos žurnalą;

3. kai dėl kasos aparato gedimo ar kitais atvejais pirkėjui išrašomas Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose Finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 ar Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose Finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040,  nurodytas apskaitos dokumentas (, Kasos operacijų apskaitos žurnalo skyriuje „Dienos „Z" ir periodinės (mėnesio) ataskaitos" dienos pabaigoje įrašoma gauta pajamų suma, paskaičiuota pagal išrašytus Buhalterinės apskaitos taisyklėse nurodytus apskaitos dokumentus;

4. užpildyti Kasos operacijų apskaitos žurnalą, kurio įrašo duomenis parašu turi patvirtinti individualia veikla besiverčiantis gyventojas;

Ką daryti, jei kasos aparatas sugedo ar yra pavagiamas?

Kasos aparato gedimo atvejais privaloma kreiptis į aptarnaujančią įmonę, su kuria yra sudaryta sutartis. Jei tokia sutartis nėra sudaryta, kreiptis į bet kurią tą kasos aparato modelį aptarnaujančią įmonę.

Individualia veikla besiverčiantis gyventojas kasos aparato gedimo šalinimo laikotarpiu ar kitais atvejais, kai jį naudoti draudžiama (pažeista plomba ir panašiai), kiekvienam su juo atsiskaičiusiam asmeniui turi išduoti Buhalterinės apskaitos taisyklėse nurodytą apskaitos dokumentą.

Jei individualia veikla besiverčiantis gyventojas naudoja aptarnaujančios įmonės vardu registruotą atsarginį kasos aparatą, kuris skirtas pakeisti remontuojamą kasos apartą, atsarginiu kasos aparatu užfiksuoti atsiskaitymų duomenys registruojami remontuojamo kasos aparato Kasos operacijų apskaitos žurnale, nurodant atsarginio kasos aparato unikalųjį numerį.

Pastebėjus, kad kasos aparatas yra pavogtas, dingęs, nedelsiant privaloma kreiptis į policiją dėl dingimo aplinkybių nustatymo, o su policijos išduota pažyma — į TVMI dėl kasos aparato išregistravimo.

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-08-13 nutarimas Nr. 1283 „DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d.įsakymas Nr. V-255 DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO