« Grįžti

Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos operacijų apskaitos žurnalo įsigijimas, pildymas ir saugojimas

Atnaujinimo data: 2015-03-13
Ši informacija skelbiama:
[1.11.18.3] Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos...
Registracijos numeris   KD-6354   Data   2013.05.10

Kasos aparatą naudojantis, individualia veikla besiverčiantis gyventojas turi pildyti Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalą (Kasos operacijų apskaitos žurnalo formos pavyzdys, Taisyklių Nr. V -255, 3 priedas). Žurnalą galima  atsispausdinti arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse. Šio žurnalo gyventojui registruoti VMI nereikia.

Turi būti pildomas atskiras kiekvieno atsiskaitymams registruoti naudojamo Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos aparato kasos operacijų ir išlaidų apskaitos žurnalas (toliau – žurnalas), kurio puslapių turi užtekti 12 kalendorinių mėnesių.

Pagal kasos aparato naudotojo poreikį per vieną dieną gali būti spausdinamos kelios „Z" ataskaitos per dieną. Žurnalai turi būti sunumeruoti paties kasos aparato naudotojo nustatyta tvarka sudarytais nepasikartojančiais numeriais.

Žurnale turi būti klijuojamos visos VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymu Nr. V-255 nurodytos kasos aparato ataskaitos ir dokumentai.

Kiekvienos kasos aparato naudojimo dienos pabaigoje žurnalas pildomas chronologine tvarka.

Taisymai turi būti patvirtinti kasos aparato naudotojo (individualia veikla besiverčiančio gyventojo) parašu.

Laikinai nenaudojamo kasos aparato žurnale daromas įrašas ir nurodoma priežastis, kodėl kasos aparatas nenaudojamas.

Žurnale turi būti pildomi tokie skyriai:

 II skyriuje DIENOS „Z" IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS turi būti klijuojamos kasos aparato spausdinamos kiekvienos dienos („Z", o jei reikia, ir papildomos ataskaitos) bei periodinės kalendorinio mėnesio ataskaitos. Ataskaitas Dienos ataskaitas „Z" turi pasirašyti kasininkas (individualia veikla besiverčiantis gyventojas). Šiame skyriuje taip pat nurodoma gauta pajamų suma, kai, nenaudojant kasos aparato, pirkėjams išrašomi Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 ar Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2003 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1K-040. Jeigu individualia veikla besiverčiantis gyventojas paskiria asmenį, atsakingą už ataskaitų spausdinimą, ataskaitas pasirašyti turi atsakingas asmuo. Dirbant pamainomis, rekomenduojama įrašyti pamainos darbo laiko intervalą ir nurodyti pamainą priėmusių asmenų duomenis.

III skyriuje BESIVERČIANČIO INDIVIDUALIA VEIKLA GYVENTOJO IŠLAIDŲ APSKAITA įrašomos per mėnesį padarytos (apmokėtos) veiklos išlaidos, susijusios su pajamomis, nuo kurių pajamų mokestis sumokamas įsigyjant verslo liudijimą (neskaidant jų pagal rūšis) arba per mėnesį patirtos išlaidos, kurios pripažįstamos individualios veiklos leidžiamais atskaitymais. Gyventojas savo nuožiūra veiklos išlaidas gali įrašyti ir pagal jų rūšis, kai išlaidos padaromos arba kai išlaidos gali būti pripažįstamos leidžiamais atskaitymais, t. y. nelaukdamas mėnesio pabaigos. Šis skyrius pildomas laikantis Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklėse ir Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėse nustatytos tvarkos. Gyventojai, pasirinkę apmokestinamąsias veiklos pajamas apskaičiuoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, šio skyriaus gali nepildyti.

 IV skyriuje PASTABOS gali būti įrašoma kasos aparato naudotojo ir/ar kontroliuojančių institucijų papildoma informacija.

Žurnalas turi būti pagamintas taip, kad II skyriuje DIENOS „Z" IR PERIODINĖS (MĖNESIO) ATASKAITOS būtų pakankamai vietos 12 mėnesių kiekvienos dienos ataskaitoms ir vienai mėnesio ataskaitai.

Už žurnalo pildymą atsako kasos aparato naudotojas (žurnalą pildantis gyventojas).

Žurnalas yra buhalterinės apskaitos registras ir jis turi būti saugomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą laiką (10 metų).

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymas Nr. V-255 „DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 3 priedas