Kuriais atvejais individualia veikla besiverčiantis gyventojas privalo / neprivalo naudoti kasos aparatą?

Atnaujinimo data: 2016-04-29
Ši informacija skelbiama:
[1.11.18.3] Individualia veikla besiverčiančio gyventojo kasos...
Registracijos numeris   KD-7379

 

Bendrosios nuostatos

Nuo 2012-05-01 individualią veiklą vykdantys gyventojai (tiek įsigiję verslo liudijimus, tiek įregistravę individualią veiklą (pagal pažymą)  ir užsiimantys prekyba patalpose (ne lauko sąlygomis) savo veikloje privalo naudoti kasos aparatus.

Nereikalaujama naudoti kasos aparatų:

1.gyventojams, kurie verčiasi individualia veikla ir teikia paslaugas arba parduoda savo gamybos ne maisto prekes (nuo 2015-05-27).

2. prekiaujantiesiems savo (nuosavybės teise priklausančiame ar kitais teisėtais pagrindais naudojamame) namų valdos žemės sklype, mėgėjų sodo sklype arba kitoje žemės ūkio valdoje (ūkyje), kurių ekonominis dydis neviršija 1 ekonominio dydžio vieneto, išaugintais žemės ūkio produktais ir iš jų pagamintais maisto produktais, jeigu prekiautojas prekybos vietoje turi dokumentus, patvirtinančius žemės valdymą arba naudojimą, ir asmens dokumentą).

Taip pat naudoti kasos aparato nereikalaujama (bet, asmeniui pageidaujant, išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas), kai kasos aparato neįmanoma naudoti dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą:

1. individualia veikla besiverčiantiems gyventojams , kurie prekiauja pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, autoparduotuvėse, kurių siena (-os) arba ją atitinkantys konstrukcijos elementai yra visiškai ar didžia dalimi atidaromi į lauką,

2. gyventojams, kurie per paskutinius 2 metus pirmą kartą įregistravo prekybos individualią veiklą pagal pažymą arba įsigijo prekybos verslo liudijimą, arba keičia mokesčių sumokėjimo formą iš individualios veiklos su prekybos verslo liudijimu į prekybos individualią veiklą pagal pažymą, prekiauja pirmuosius 6 veiklos vykdymo mėnesius, skaičiuojamus nuo veiklos įregistravimo ar verslo liudijimo įsigijimo,

3. gyventojams, kurie įsigijo prekybos verslo liudijimą, kuriame numatyta veiklą vykdyti tik 1 dieną ar 2 dienas per savaitę,

4. konkrečiais atvejais, kai Valstybinė mokesčių inspekcija įvertina objektyvias priežastis ir priima individualius sprendimus, dėl kurių kasos aparato naudojimas atitinkamoje prekybos vietoje yra negalimas arba sukeltų akivaizdžiai neproporcingas administracinės naštos pasekmes.

Ar būtinas antras kasos aparatas, kai yra samdomi darbuotojai, kurie dirba skirtingose prekybos vietose ?

Jeigu gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą ir šio gyventojo darbuotojas prekiauja toje pačioje vietoje, gali būti naudojamas vienas kasos aparatas. Tačiau, jeigu prekiaujama skirtingose prekybos vietose, kiekvienas iš jų, t. y. tiek individualią veiklą pagal pažymą vykdantis gyventojas, tiek individualią veiklą vykdančio gyventojo samdomas darbuotojas, turi naudoti atskirus kasos aparatus.

Ar reikalingas kasos aparatas, vykdant prekybą komiso pagrindais?

Jeigu vykdant prekybą komiso pagrindais pajamos gaunamos parduodant prekes ne lauko sąlygomis, turi būti naudojamas kasos aparatas.

Ar ūkininkai privalo  naudoti kasos aparatą, jeigu iš savo sandėlių parduoda žemės ūkio produkciją juridiniams vienetams (pvz. restoranams)?

Teisės akte (LRV 2002-08-13 nutarimo Nr. 1283 12.3 p.) nereikalaujama, kad kasos aparatai būtų naudojami atsiskaitymui tarp ūkio subjektų ( ūkio subjektas – Lietuvos Respublikoje įsteigtas ir veikiantis juridinis asmuo, užsienio juridinis asmuo ar jo padalinys, taip pat fizinis asmuo, kurie Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla).

Atsižvelgiant į šią išimtį, kasos aparatų gali nenaudoti ūkininkai, kurie vykdo prekybą žemės ūkio produkcija su kitais ūkio subjektais.

Ar reikalingas kasos aparatas prekiaujant mugės metu, jei ji vyksta prekybos centro patalpose (pvz. Kalėdinė mugė Vilniuje Panoramos prekybos centre)?

Kasos aparato naudoti neprivaloma, kai prekiaujama iki 10 dienų trukmės (ne ilgiau) organizuojamų parodų, mugių patalpose savo gamybos produkcija. Ši nuostata netaikoma ūkio subjektams, parodose-mugėse prekiaujantiems alkoholiniais gėrimais (išskyrus alų, taip pat natūralios fermentacijos sidrą, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų) ir (ar) apdorotu tabaku;

(LRV 2002-08-13 nutarimo Nr. 1283, 10.7 p.)

Jei smulkiajame versle dirba šeimos nariai, kaip jie privalo naudotis vienu kasos aparatu?

Verslo liudijimo savininkas bei jo šeimos nariai, įrašyti į verslo liudijimą, gali naudotis tuo pačiu kasos aparatu, nes pajamas, kaip įprasta, apskaityti turi verslo liudijimo savininkas.

Ar su vienu kasos aparatu skirtingomis savaitės dienomis galima prekiauti skirtingose savivaldybėse įrengtose turgavietėse?

Su vienu (tuo pačiu) kasos aparatu galima prekiauti bet kurioje prekybai skirtoje vietoje.

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-08-13 nutarimas Nr. 1283 „ DĖL KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO"
LRS  LR finansų ministro 2003-02-17 įsakymas Nr. 1K-040 „DĖL GYVENTOJŲ, BESIVERČIANČIŲ INDIVIDUALIA VEIKLA (IŠSKYRUS GYVENTOJUS, ĮSIGIJUSIUS VERSLO LIUDIJIMUS), BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2012 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. VA-40 DĖL KASOS APARATO NENAUDOJIMO ATVEJŲ, KAI KASOS APARATO NEĮMANOMA NAUDOTI DĖL OBJEKTYVIŲ PRIEŽASČIŲ ARBA KASOS APARATO NAUDOJIMAS SUKELTŲ AKIVAIZDŽIAI NEPROPORCINGĄ ADMINISTRACINĘ NAŠTĄ, IR APSKAITOS DOKUMENTO IŠRAŠYMO