« Grįžti

Juridinio asmens kasos operacijų apskaitymas

Atnaujinimo data: 2017-05-19
Ši informacija skelbiama:
[1.11.19] Kasos darbo organizavimas ir kasos operacijos
Registracijos numeris   KD-6056

Asmens, atsakingo už kasos aparatų naudojimo tvarką, pareigos

Atsakingas asmuo privalo:

1. pasirašyti į kasos aparatą įdedamų naujų kontrolinių juostų pradžioje ir baigtų spausdinti kontrolinių juostų pabaigoje;

2. užtikrinti, kad kasos aparatu dirbtų tik apmokyti kasininkai, susipažinę su to aparato naudojimo instrukcija ir šiomis Taisyklėmis.

Darbo dienos pradžioje atsakingas asmuo privalo:

1. kasininkui įteikti darbui reikalingą pinigų sumą (gali būti užregistruotas praėjusios dienos kasos likutis), kvitų bei kontrolinės juostos ritinėlius ir kitus reikmenis;

2. patikrinti, ar nepažeistos kasos aparato plombos;

3. įsitikinęs, kad kasos aparatas parengtas dirbti, nurodyti kasininkui pradėti darbo dieną.

 (VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymo Nr. V-255, 34-35 p.)

Kasininko pareigos

Kasininkas privalo:

1. darbe vadovautis VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. V-255 patvirtintomis taisyklėmis (toliau– Taisyklių) bei kasos aparato naudojimo instrukcija;

2. registruoti kasos aparatu visus atsiskaitymus ir visas prekybos (paslaugų) operacijas, grynųjų pinigų išmokėjimą, įdėjimą ir išėmimą iš kasos aparato kasos;

3. užregistravęs visas prekių (paslaugų) pardavimo (pirkimo) operacijas, pagal kasos aparato duomenis nustatyti visą mokėtiną sumą ir aiškiai pasakyti ją asmeniui;

4. jei asmuo moka grynaisiais pinigais, suskaičiuoti gautus pinigus, aiškiai pasakyti sumą, užregistruoti ją kasos aparatu, padėti šiuos pinigus atskirai, asmeniui matomoje vietoje. Kitos atsiskaitymo priemonės (mokėjimo kortelės ir panašiai) naudojamos šalių susitarimu;

5. kasos aparatu registruoti atsiskaitymą pagal mokėjimo būdą, išspausdinti kasos aparato kvitą (toliau – kvitas) ir teisingai jį nuplėšti;

6. užbaigtą spausdinti kvitą kartu su grąža ar kita mokėjimo priemone (mokėjimo kortelės ir panašiai) įteikti asmeniui;

7. jei kvitas sugadintas (plyšo juosta ar panašiai), Taisyklių 42.1 ir 42.2 papunkčiuose nustatyta tvarka įforminti jį tokia pat tvarka, kaip klaidingai išspausdintą kvitą, išspausdinti ir asmeniui įteikti naują kvitą.

 (VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymo Nr. V-255, 39 p.)

Kokius veiksmus turi atlikti kasininkas darbo dienos pradžioje?

Kasininkas darbo dienos pradžioje turi įregistruoti kasos aparate ir į Kasos aparato kasos operacijų žurnalą įrašyti dienos pradžioje turimą pinigų sumą (gautą iš įmonės kasos ir (ar) neinkasuotą praėjusios dienos kasos likutį).

Vadovo nustatyta tvarka kasininkas gali iki inkasavimo dalį grynųjų pinigų pagal kasos aparato pinigų išėmimą iš kasos aparato patvirtinantį kvitą perkelti į tam skirtą (vadovo įsakyme dėl kasos operacijų atlikimo vietos ribų nustatymo nurodytą) vietą, kurioje šie pinigai kartu su jų išėmimą iš kasos aparato patvirtinančiu kvitu (kvitais) saugomi iki pinigų inkasavimo. Už perkeltų saugoti ir kasos aparato kasoje laikomų pinigų sumos atitiktį atitinkamoms kasos aparatu apskaitytoms sumoms kasininkas atsako iki jų inkasavimo.

Iki dienos pabaigos atliktas tarpinis inkasavimas registruojamas Kasos aparato kasos operacijų žurnale ir patvirtinamas vadovo įgalioto asmens parašu arba pagrindžiamas pinigų perdavimą patvirtinančiu apskaitos dokumentu, turinčiu Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatytus rekvizitus.

 (VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymo Nr. V-255, 36-38 p.)

Kokius veiksmus turi atlikti kasininkas darbo dienos pabaigoje?

Pasibaigus darbo dienai (pamainai), kasininkas, dalyvaujant atsakingam asmeniui, privalo:

1. suskaičiuoti dienos (pamainos) įplaukas grynaisiais pinigais. Išimamą iš kasos aparato kasos (inkasuojamą) grynųjų pinigų sumą įregistruoti kasos aparatu;

2. grynuosius pinigus ir atsiskaitymo dokumentus (banko čekius, atsiskaitymo pagal korteles sąskaitas ir panašiai) įmonės vadovo nustatyta tvarka perduoti pinigus priimti įgaliotam asmeniui;

3. išspausdinti fiskalinę dienos ataskaitą („Z"), kurią turi pasirašyti atsakingas asmuo ir kasininkas, o paskutinę mėnesio dieną turi atspausdinti ir fiskalinę mėnesio suminę ataskaitą bei šias ataskaitas įklijuoti į Kasos aparato kasos operacijų žurnalą;

4. užpildyti Kasos aparato kasos operacijų žurnalą, kurio įrašo duomenis parašu turi patvirtinti atsakingas asmuo ir kasininkas.

 (VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymo Nr. V-255, 44 p.)

Kaip turi būti tvarkoma apskaita, kai prie vieno kasos aparato dirba keli kasininkai?

Kai vienu kasos aparatu dirba keli kasininkai ir kasos aparatu tvarkoma kiekvieno kasininko įplaukų apskaita, Kasos aparato kasos operacijų žurnalą privalo pildyti vienas vadovo arba atsakingo asmens paskirtas kasininkas.

(VMI prie FM viršininko 2003-09-18 įsakymo Nr. V-255, 45 p.)

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie LR FM 2003-09-18 įsakymas Nr.V-255 „DĖL KASOS APARATŲ NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"