Prekybos automatų įplaukų apskaita

Atnaujinimo data: 2015-03-13
Ši informacija skelbiama:
[1.11.20] Prekybos ir paslaugų teikimo automatai, jų įplaukų apskaita
Registracijos numeris   KD-6715   Data   2015-03-13

Prekybos automatų įplaukos turi būti registruojamos (apskaitomos) Prekybos ir/ar paslaugų teikimo automatų įplaukų apskaitos registre (toliau – Apskaitos registras), kuriame prekybos automatų naudotojas privalo užregistruoti visas iš prekybos automatų gautas įplaukas.

Apskaitos registre turi būti nurodyta nuo bendros įplaukų sumos apskaičiuota PVM suma, jei ūkio subjektas yra PVM mokėtojas.

Iš prekybos automato grynieji pinigai išimami prekybos automato naudotojo nustatytu periodiškumu ir tvarka.

Apskaitos registras turi būti vedamas pagal kiekvieną prekybos automatą (išskyrus pinigų skaičiuoklį turinčius prekybos automatus). Elektroniniams prekybos automatams Apskaitos registras vedamas pagal kiekvieną pinigų skaičiuoklį.

Apskaitos registras gali būti popierinės formos arba sudarytas techninėmis priemonėmis. Techninėmis priemonėmis vedamas Apskaitos registras turi būti apsaugotas nuo sugadinimo, neteisėto pakeitimo ar sunaikinimo.

Popierinės formos Apskaitos registro puslapiai turi būti sunumeruoti, perverti virvele, jos galai užantspauduoti prekybos automatų naudotojo antspaudu, o įrašai apie Apskaitos registro puslapių skaičių patvirtinti prekybos automatų naudotojo vadovo parašu. Apskaitos registro lapai turi būti sunumeruojami iš eilės. Apskaitos registro įrašus savo parašu turi patvirtinti prekybos automatų naudotojo paskirti asmenys, atsakingi už Apskaitos registro pildymą.

Popierinės formos Apskaitos registre prekybos automato naudotojo nustatyta tvarka turi būti užregistruojama ir klijuojama prekybos automato įplaukų inkasavimo ataskaita, o jeigu prekybos automatas nespausdina ataskaitų – inkasavimo ataskaitų duomenys turi būti užpildomi vadovaujantis prekybos automatų naudotojo nustatyta tvarka pagal prekybos automato rodmenis.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-03-12 įsakymas Nr. VA-24 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO AUTOMATŲ NAUDOJIMO IR ĮPLAUKŲ, GAUTŲ IŠ ŠIŲ AUTOMATŲ, APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" IV d.