Užsienio valstybės rezidento prašymas FR0022 (DAS-2) grąžinti išskaitytą mokestį.

Atnaujinimo data: 2015-02-06
Ši informacija skelbiama:
[1.1.8.9] Pažymos (prašymai) taikant DAIS nustatytas mokesčių...
[1.11.22] Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys
Registracijos numeris   KD-3125

 

DAS-2 forma naudojama tuo atveju, kai užsienio valstybės rezidentas nori susigrąžinti Lietuvoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotą mokesčio sumą arba jos dalį, kurią Lietuvos ūkio subjektas, išmokantis sumas ir neturintis tokio užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį DAS-1 formos, išskaičiavo Lietuvos Respublikos vidaus mokesčių įstatymuose nustatyta tvarka.

DAS-2 formą užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, kuriuo gali būti ir sumas išmokėjęs bei mokestį nuo jų išskaičiavęs Lietuvos ūkio subjektas, gali pateikti bet kuriai apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI).

Vienas DAS-2 formos egzempliorius pateikiamas AVMI, o kitas lieka prašymą pateikusiam užsienio valstybės rezidentui. 

Tuo atveju, kai DAS-2 formos VI dalis neužpildoma, o pridedama užsienio valstybės mokesčių administratoriaus išduota pagal toje valstybėje nustatytą tvarką atitinkamos formos rezidavimo vietą patvirtinanti pažyma, tai kartu su DAS-2 forma AVMI turi būti pateikiamas tokios pažymos originalas.

DAS-2 forma su įrašytu sprendimu užsienio valstybės rezidentui įteikiama MAĮ 164 str. nustatyta tvarka, t.y. tiesiogiai įteikiant, siunčiant registruotu laišku, telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2001-06-27 įsakymas Nr. 159 „DĖL SU TARPTAUTINIŲ DVIGUBO APMOKESTINIMO IŠVENGIMO SUTARČIŲ TAIKYMU SUSIJUSIŲ FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) IR FR0254 (DAS-4) FORMŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"