Įmokų į Garantinį fondą mokėtojai

Atnaujinimo data: 2015-01-18
Ši informacija skelbiama:
[1.11.5] Įmokos į garantinį fondą (nuo 2017-01-01 administruoja...
Registracijos numeris   KD-5878   Data   2013.01.18

Įmokas į garantinį fondą moka visi juridiniai asmenys, išskyrus biudžetines įstaigas,  politines partijas, profesines sąjungas ir religines bendruomenes bei religines bendrijas,  nuo 2013-03-01  fiziniai asmenys, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, kurių pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvos Respublikoje, taip pat Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialams ir atstovybėms, įregistruotiems Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2006-04-13 įmokas į Garantinį fondą nuo priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) turi mokėti ir tokie subjektai, kurie anksčiau šių įmokų nemokėjo, tai yra:

1) asociacijos,

2) labdaros ir paramos fondai,

3) gyvenamųjų namų statybos bendrijos,

4) bendrijos (daugiabučių namų savininkų, individualių gyvenamųjų namų savininkų, garažų savininkų, poilsio namų savininkų, kūrybinių dirbtuvių savininkų ir kitų negamybinių pastatų patalpų savininkų),

5) sodininkų bendrijos,

6) nuolatinės arbitražo institucijos,

7) Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigusių įmonių filialai ir atstovybės, įregistruotos Lietuvos Respublikoje,

8) bei kiti šių įmokų nemokėję juridiniai asmenys, jei Garantinio fondo įstatyme nėra nustatyta, kad šis įstatymas jiems netaikomas.

Pagal Garantinio fondo įstatymo 4 str. 1 d., įmokos į Garantinį fondą – 0,2 proc. priskaičiuoto darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) turi būti skaičiuojamos ir nuo ES valstybių narių piliečių – Lietuvos įmonės darbuotojų darbo užmokesčio. Priešingu atveju, bankrutavus įmonei, tokie darbuotojai išmokas iš Garantinio fondo gautų kitų asmenų sąskaita.

Garantinio fondo įstatymo nuostatos nėra tiesiogiai susijusios su socialinio draudimo garantijomis, kai Lietuvos įmonė, įdarbinusi asmenį, apdraustą socialiniu draudimu kitoje ES valstybėje narėje, nuo jo darbo užmokesčio nemoka valstybinio socialinio draudimo įmokų Lietuvoje.

Atkreipiame dėmesį, užsienio valstybių įmonės, vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje per nuolatinę buveinę, įmokų į Garantinį fondą nemoka. Taip pat įmokų neprivalo mokėti Lietuvoje įregistruotų ne Europos Sąjungos valstybių ir kitų ne Europos ekonominės erdvės valstybių įmonių filialai ir atstovybės.

Dėl išmokų asmenys turi kreiptis į Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūko ministerijos Garantinio fondo administravimo skyriaus administraciją.Garantinio fondo administravimo skyrius

 

Teisės aktai
LRS  GARANTINIO FONDO ĮSTATYMAS, 1 str. 2 d.