« Grįžti

Nuo kurių darbuotojų darbo užmokesčio mokamos įmokos į Garantinį fondą, kai veikla vykdoma per nuolatinę buveinę ir kai veikla vykdoma trečiosiose valstybėse (ne valstybėse narėse)? ?

Atnaujinimo data: 2015-05-06
Ši informacija skelbiama:
[1.11.5] Įmokos į garantinį fondą (nuo 2017-01-01 administruoja...
Registracijos numeris   KD-8408   Data   2015.05.06.

  1. Jeigu Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys veiklą vykdo valstybėse narėse per nuolatinę buveinę, Lietuvos juridinis asmuo privalo mokėti įmokas į Garantinį fondą už visus pagal darbo sutartį dirbančius darbuotojus, išskyrus atvejus, kai tokią veiklą valstybėse narėse vykdo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų filialai ir atstovybės, įregistruoti tų valstybių teisės aktų nustatyta tvarka.

Pavyzdys. Lietuvos įmonė vykdo statybos darbus per nuolatinę buveinę kitoje valstybėje narėje. Darbams vykdyti įmonė dalį darbuotojų samdo toje kitoje valstybėje narėje, o kitus darbuotojus (nuolatinius Lietuvos gyventojus) kelių mėnesių pamainoms veža iš Lietuvos. Įmokos į Garantinį fondą skaičiuojamos ir mokamos nuo visiems pagal darbo sutartį dirbantiems darbuotojams priskaičiuoto darbo užmokesčio, nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Užsienio valstybių narių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje per nuolatinę buveinę, įmokų į Garantinį fondą nemoka, išskyrus atvejus, kai atitinkamą veiklą vykdo valstybėse narėse įsisteigusių juridinių asmenų filialai ir atstovybės, įregistruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  2. Jeigu Lietuvos Respublikoje įregistruoti juridiniai asmenys veiklą vykdo trečiosiose valstybėse (ne valstybėse narėse) per nuolatinę buveinę, įmokos į Garantinį fondą mokamos už visus pagal darbo sutartį dirbančius darbuotojus. Jeigu pagal trečiųjų valstybių įstatymus analogiškos įmokos už tose šalyse pagal darbo sutartį su Lietuvos Respublikoje įregistruotais juridiniais asmenimis dirbančius darbuotojus privalo būti mokamos į trečiųjų valstybių Garantinius fondus (ar jiems prilyginamus fondus) įmokos į Lietuvos Garantinį fondą už šiuos darbuotojus nemokamos. Tokiu atveju, Lietuvoje įregistruotas juridinis asmuo turi turėti įrodymus (teisės aktus), kad įmokos privalo būti mokamos trečiojoje valstybėje.

Jeigu trečiojoje valstybėje įregistruoti juridiniai asmenys veiklą vykdo Lietuvos Respublikoje, įmokos į Garantinį fondą nemokamos. Įmokų į Garantinį fondą nemoka ir trečiųjų valstybių juridinių asmenų filialai ir atstovybės, įregistruoti Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka.