« Grįžti

Įmokų į Garantinį fondą bazė, tarifas ir mokėjimo tvarka

Atnaujinimo data: 2016-01-08
Ši informacija skelbiama:
[1.11.5] Įmokos į garantinį fondą (nuo 2017-01-01 administruoja...
Registracijos numeris   KD-5879

             

Pagal GF įstatymo 3 straipsnį įmokos į Garantinį fondą mokamos nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio, nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos. Priskaičiuotas darbuotojams darbo užmokestis suprantamas kaip darbo užmokestis, kurį apibrėžia Darbo kodeksas. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius ir mokamas pinigais.

Atsižvelgiant į išdėstytą, nuo darbuotojų natūra gautų pajamų ir pajamų, gautų pagal autorines sutartis, įmokos į Garantinį fondą nemokamos.

Įmokos į Garantinį fondą mokamos nuo Lietuvos įmonėje pagal darbo sutartį dirbančio valstybės narės gyventojui išmokėto darbo užmokesčio, nors socialinio draudimo įmokos mokamos ne Lietuvoje, o toje valstybėje narėje.

Įmokos į Garantinį fondą neskaičiuojamos nuo individualios įmonės savininko (ūkinės bendrijos ar mažosios ūkinės bendrijos nario) iš individualios įmonės (ūkinės ar mažosios bendrijos) gautų pajamų, neatsižvelgiant į tai, kad jos apmokestinamos kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos ir nuo jų skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Dėl išmokų asmenys turi kreiptis į Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūko ministerijos Garantinio fondo administravimo skyriaus administraciją.

Įmokų į Garantinį fondą tarifas yra 0,2 proc.(nuo 2008-07-12 iki 2012-01-01 buvo 0,1 proc.) priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos).

Įmokos skaičiuojamos ir mokamos nuo tos dienos, už kurią darbuotojams pradedamas skaičiuoti darbo užmokestis.

Įmokos mokamos tokia tvarka:

-     iki 50 eurų per metus dydžio suma gali būti mokama kartą per metus (iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos, t. y. iki sausio 15 d.);

-     nuo 51 iki 100 eurų per metus dydžio suma – du kartus per metus (iki mokestinio laikotarpio septinto mėnesio 15 dienos ir iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos, t. y. iki liepos 15 d. ir iki kitų metų sausio 15 d.);

-     101 ir daugiau eurų per metus – už kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d.

Įmokos į Garantinį fondą – nedeklaruojamos.

 GARANTINIS FONDAS (internetinė svetainė)

 

 
Teisės aktai
LRS  GARANTINIO FONDO ĮSTATYMAS, 3 str. 4 d.