« Grįžti

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTINIO FONDO ĮSTATYMO PAKEITIMO

Atnaujinimo data: 2012-07-12
Registracijos numeris   (18.10-31-1)-R-6032   Data   2012.07.12

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2012 m. birželio 19 d. priėmė Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo pakeitimo įstatymą (Žin., 2012, Nr. 78-4017, toliau – GFĮ pakeitimo įstatymas).

Atkreipiame dėmesį į tai, kad GFĮ pakeitimo įstatymu pakeistos ir papildytos Lietuvos Respublikos Garantinio fondo įstatymo (Žin., 2000, Nr. 82-2478, toliau – GF įstatymas) nuostatos, reglamentuojančios įmokų į Garantinį fondą mokėtojus ir įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarką.

Nuo 2013 m. kovo 1 d. įmokas į Garantinį fondą už darbuotojus privalės mokėti ne tik darbdaviai – juridiniai asmenys, bet ir darbdaviai –  fiziniai asmenys, ūkininkai ir kiti fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme.

GFĮ pakeitimo įstatyme patikslintos nuostatos dėl Europos Sąjungos valstybėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų Lietuvos Respublikoje įsteigtų padalinių įmokų į Garantinį fondą mokėjimo, kai jų Lietuvos Respublikoje įsteigti padaliniai vykdo veiklą Lietuvos Respublikoje.

Nuo 2013 m. sausio 1 d., jeigu juridiniai ir fiziniai asmenys atitinkama veikla verčiasi ne mažiau kaip dviejų valstybių narių teritorijose, įmokos į Garantinį fondą mokamos už darbuotojus, kurie nuolat dirba Lietuvos Respublikoje. Darbuotojai laikomi nuolat dirbančiais Lietuvos Respublikoje, jeigu jie Lietuvos Respublikoje faktiškai vykdo pagrindinius įsipareigojimus darbdaviui. Jeigu neįmanoma nustatyti, ar darbuotojas nuolat dirba Lietuvos Respublikoje, laikoma, kad darbuotojas dirba valstybėje narėje, kurioje yra jo darbovietė.

Nuo 2013 m. sausio 1 d. pakeista įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka, nes ataskaitiniu laikotarpiu pripažįstami kalendoriniai metai (ne įmonės pasirinktas mokestinis laikotarpis).

Įmokos į Garantinį fondą mokamos taip:

- iki 150 Lt per metus – kartą per kalendorinius metus, ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 15 d.;

- nuo 151 Lt iki 300 Lt per metus – 2 kartus per kalendorinius metus, ne vėliau kaip iki liepos 15 d. ir kitų metų sausio 15 d.;

- 301 ir daugiau Lt per metus – kiekvieną mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 d.

 

Viršininko pavaduotojas

 

Artūras Klerauskas

 

 

Teisės aktai
LRS  GARANTINIO FORNDO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS