« Grįžti

Kuriuo metu ir kur mokesčių mokėtojas turi teikti prašymą, kad būtų atleistas nuo baudų, delspinigių ir (ar) palūkanų?

Atnaujinimo data: 2013-10-05
Ši informacija skelbiama:
[1.12.11] Atleidimas nuo baudų ir delspinigių (100, 141 str.)
Registracijos numeris   KD-2759   Data   2013.10.05

Mokesčių mokėtojas nuo baudų, delspinigių ir (ar) palūkanų gali būti atleidžiamas jo prašymu arba mokesčių administratoriaus iniciatyva (nesant mokesčių mokėtojo prašymo):

1. mokestinio patikrinimo rezultatų tvirtinimo metu;

2. nagrinėjant mokestinį ginčą;

3. atliekant atskirą atleidimo nuo baudų, delspinigių ir/ar palūkanų procedūrą.

Mokestinio patikrinimo rezultatų įforminimo ir/ar tvirtinimo metu mokesčių mokėtojas prašymą gali išdėstyti pastabose dėl patikrinimo dalyko ir/ar patikrinimo akto, ir jį pateikti iki patikrinimo akto surašymo arba per MAĮ 131 straipsnyje nustatytą rašytinių pastabų dėl patikrinimo akto pateikimo terminą, t. y. per 30 dienų nuo patikrinimo akto įteikimo.

Mokestinio ginčo atveju mokesčių mokėtojas prašymą gali išdėstyti skunde dėl mokestinio ginčo ir jis centriniam mokesčių administratoriui turi būti pateiktas per tą vietos mokesčių administratorių, kurio sprendimas yra skundžiamas, per MAĮ 152 straipsnyje nustatytą terminą, t. y. per 20 dienų po to, kai buvo įteiktas vietos mokesčių administratoriaus sprendimas.

Mokesčių mokėtojas, prašydamas atleisti jį nuo baudų, delspinigių ir/ar palūkanų, su raštišku prašymu gali kreiptis į:

l. mokesčių administratorių, kuriam pagal kompetenciją pavesta atlikti mokestinį patikrinimą, – kai mokesčių mokėtojas prašo atleisti nuo baudų ir (ar) delspinigių iki patikrinimo rezultatų įforminimo patikrinimo aktu;

2. mokesčių administratorių, kuriam pagal kompetenciją pavesta tvirtinti mokestinio patikrinimo rezultatus, – kai mokesčių mokėtojas prašo atleisti nuo baudų ir/ar delspinigių po patikrinimo rezultatų įforminimo patikrinimo aktu;

3. vietos mokesčių administratorių, kurio aptarnaujamoje teritorijoje registruotas mokesčių mokėtojas – kai pateikiamas atskiras prašymas;

4. centrinį mokesčių administratorių, kuriam pagal kompetenciją pavesta aptarnauti didžiuosius mokesčių mokėtojus, paduodant prašymą jam tiesiogiai arba per vietos mokesčių administratorių, kurio administruojamoje teritorijoje registruotas mokesčių mokėtojas, – kai didysis mokesčių mokėtojas pateikia atskirą prašymą arba prašymą pateikia mokestinio patikrinimo rezultatų įforminimo ir (ar) tvirtinimo metu;

5. centrinį mokesčių administratorių, paduodant skundą per vietos mokesčių administratorių, kurio sprendimas skundžiamas, – kai mokesčių mokėtojas prašo atleisti nuo baudų, delspinigių ir/ar palūkanų mokestinio ginčo nagrinėjimo metu.

Mokesčių mokėtojas prašymą mokesčių administratoriui gali pateikti: asmeniškai, per teisės aktų nustatyta tvarka įgaliotą asmenį arba atsiųsti paštu arba elektroniniu būdu.

Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu ir sudarytas taip, kad mokesčių administratorius galėtų atpažinti elektroninio dokumento formatą, atidaryti ir apdoroti jį Valstybinės mokesčių inspekcijos Dokumentų tvarkymo informacinėje sistemoje, atpažinti prašymo turinį bei identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. VA-144 DĖL ATLEIDIMO NUO BAUDŲ, DELSPINIGIŲ IR PALŪKANŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, 15-16 p.