« Grįžti

Kurie teisės aktai reglamentuoja mokestinių (nemokestinių) ginčų nagrinėjimo tvarką?

Atnaujinimo data: 2018-02-27
Ši informacija skelbiama:
[1.12.12] Mokesčių administratoriaus sprendimų ir veiksmų apskundimas...
Registracijos numeris   KD-7529

Mokesčių administratoriaus sprendimai dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimai, pagal kuriuos mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, sprendimai atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą), sprendimai neatleisti nuo baudų bei (arba) delspinigių mokėjimo ir mokesčių administratoriaus atlikti mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos įskaitymai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ)  IX skyriuje nustatyta tvarka:

1.    jei tokį sprendimą priėmė apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — AVMI), jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) per AVMI, priėmusią sprendimą;

2.    jei tokį prendimą priėmė VMI prie FM, jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, skundą paduodant per VMI prie FM.

VMI prie FM sprendimai dėl mokestinio ginčo (priimti ikiteismine tvarka nagrinėjant skundą dėl atitinkamo aukščiau nurodyto AVMI sprendimo) gali būti skundžiami MAĮ IX skyriuje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos pasirinktinai: Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius), skundą paduodant per VMI prie FM (Vasario 16-sios g. 14, 01514 Vilnius), arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

Ginčai dėl mokesčių administratoriaus sprendimo neatleisti mokesčių mokėtojo nuo baudų (arba) delspinigių mokėjimo ir mokesčių administratoriaus atlikto mokesčių mokėtojo turimos mokesčio permokos įskaitymo, taip pat nagrinėjami mokestiniams ginčams nagrinėti nustatyta tvarka.

Mokestinius ginčus nagrinėja centrinis mokesčių administratorius, Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (ikiteisminės mokestinius ginčus nagrinėjančios institucijos) ir teismas.

Kiti ginčai tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus yra nelaikomi mokestiniais ginčais. Kiti mokesčių administratoriaus sprendimai, kuriems netaikoma MAĮ IX skyriuje nustatyta mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarka, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos ikiteisminio ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir /arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau — ABTĮ) nustatyta tvarka.

Teisės aktai, reglamentuojantys mokestinių (nemokestinių) ginčų nagrinėjimo tvarką:

- Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas.

- Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymas.

- VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. VA-210 „Dėl mokesčių administratoriaus ir  mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklių patvirtinimo".

Teisės aktai
LRS  MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS
LRS  ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMAS
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-30 įsakymas Nr. VA-210 „DĖL MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS IR MOKESČIŲ MOKĖTOJO SUSITARIMO DĖL MOKESČIO IR SU JUO SUSIJUSIŲ SUMŲ DYDŽIO PASIRAŠYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"