« Grįžti

Skundų priėmimas ir nagrinėjimas CMA

Atnaujinimo data: 2018-02-27
Ši informacija skelbiama:
[1.12.12] Mokesčių administratoriaus sprendimų ir veiksmų apskundimas...
Registracijos numeris   KD-2644

 

Skundo padavimo CMA terminai ir tvarka

VMI prie FM nagrinėja mokestinius ginčus, kurie kyla tarp mokesčių mokėtojo ir AVMI.

Skundas VMI prie FM paduodamas raštu per AVMI ne vėliau kaip per 20 dienų nuo AVMI skundžiamo sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos.

Reikalavimai skundo mokestiniame ginče turiniui

1. Skunde, paduodamame mokestiniame ginče, turi būti nurodyta:

1) mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas), adresas;

2) skundžiamas sprendimas, jo surašymo data;

3) aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia savo reikalavimą, ir tai patvirtinantys įrodymai;

4) skundo pareiškėjo reikalavimas.

2. Skundas turi būti pasirašytas mokesčių mokėtojo (jo atstovo).

3. Mokesčių mokėtojas privalo pateikti centriniam mokesčių administratoriui visus dokumentus (ne valstybine kalba įformintų dokumentų autentifikuotus vertimus į valstybinę kalbą) ir įrodymus, kuriais grindžia savo nesutikimą su mokesčių administratoriaus sprendimu ir savo reikalavimą.

Nurodytų dokumentų ir įrodymų nepateikęs mokesčių mokėtojas praranda teisę jais remtis tolesnio ginčo nagrinėjimo ikiteisminėje mokestinį ginčą nagrinėjančioje institucijoje metu, išskyrus atvejus, kai apie negalimumą juos pateikti (nurodant svarbias to priežastis) buvo nurodyta pateiktame mokesčių mokėtojo skunde ar mokesčių administratorius, neturėdamas pagrindo, atsisakė priimti mokesčių mokėtojo pateiktus dokumentus ir įrodymus.

Ar gali CMA atnaujinti skundo padavimo terminą?

Skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas VMI prie FM sprendimu pagal mokesčio mokėtojo pateiktą prašymą.

Jeigu skundo padavimo terminas praleistas dėl priežasčių, kurias VMI prie FM pripažįsta svarbiomis (pvz., mokėtojo ar jo atstovo liga, tarnybinė komandiruotė, šeimos nario ar artimo giminaičio mirtis, „force majeure" aplinkybės ir kt.), šis terminas gali būti atnaujintas.

Kartu su prašymu atnaujinti skundo padavimo terminą turi būti paduodamas ir skundas, kurio padavimo terminas yra praleistas.

Per kiek laiko CMA privalo išnagrinėti mokesčių mokėtojo skundą ir priimti sprendimą?

VMI prie FM  turi priimti sprendimą dėl skundo dėl mokestinio ginčo per 30 dienų nuo jo gavimo dienos.

Šis terminas centrinio mokesčių administratoriaus sprendimu gali būti pratęstas iki 60 dienų, jeigu skundui nagrinėti reikia papildomo tyrimo. Apie tai turi būti raštu pranešta skundą padavusiam mokesčių mokėtojui.

 

Kuriuos centrinio mokesčių administratoriaus  veiksmus turi teisę apskųsti mokesčių mokėtojas?

 

Turi teisę apskųsti bet kuriuos CMA (jo pareigūno) veiksmus, t. y. sprendimus, nepriklausomai nuo to, kokia forma jie yra įforminti (pažyma, nurodymu, raginimu, nutarimu ir kt.) arba neveikimą, t. y. atitinkamo klausimo nagrinėjimo vilkinimą, sprendimo per įstatymo nustatytą terminą nepriėmimą ir pan.).

CMA (jo pareigūno) sprendimai gali būti skundžiami ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, skundą paduodant per VMI prie FM.

VMI prie FM sprendimai dėl mokestinio ginčo (priimti ikiteismine tvarka nagrinėjant skundą dėl atitinkamo AVMI sprendimo) gali būti skundžiami MAĮ IX skyriuje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos pasirinktinai: Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, skundą paduodant per VMI prie FM arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

 

Teisės aktai
LRS  MAĮ 150-154 str.