Kokius veiksmus turi atlikti mokesčių mokėtojas ir skolos perėmėjas, norėdami sudaryti mokestinės nepriemokos perėmimo sutartį ?

Atnaujinimo data: 2017-12-04
Ši informacija skelbiama:
[1.12.14 ] Mokestinės nepriemokos perėmimas, sumokėjimo atidėjimas...
Registracijos numeris   KD-7006

Mokesčių mokėtojas dokumentus dėl mokestinės nepriemokos perėmimo mokesčių administratoriui pateikia per VMI portalo e.VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI).

Mokesčių mokėtojui  prašymą pateikus per Mano VMI, mokesčių administratorius skolos perėmėjo skolingumą nustato paslaugos teikimo metu per 2 darbo dienas.


Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties sudarymo dienos mokesčių mokėtojas mokesčių administratoriui per Mano VMI turi pateikti užpildytą ir pasirašytą VMI prie FM nustatytos formos Prašymą (FR0327) duoti sutikimą perimti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką (toliau – prašymas).
Kartu su Prašymu Mokesčių administratoriui turi būti pateikti tokie dokumentai ir informacija:

1. mokesčių mokėtojo ir skolos perėmėjo pasirašyta sutartis bei visi jos priedai;

2. mokesčių administratoriaus išduota skolos perėmėjo pažyma. Pažymos mokesčių administratoriui pateikti nereikia, jei mokesčių mokėtojas arba skolos perėmėjas prašymą duoti sutikimą perimti mokesčių mokėtojo mokestinę nepriemoką teikia per Mano VMI;

3. informacija apie skolos perėmėjo ketinimus sumokėti perimtą mokestinę nepriemoką (sumokėti nedelsiant ar prašyti mokesčių administratoriaus atidėti arba išdėstyti tos nepriemokos sumokėjimo terminus);

4. kiti papildomi dokumentai, kurių gali paprašyti mokesčių administratorius.

Mokesčių administratorius gali mokesčių mokėtojo ir skolos perėmėjo paprašyti pateikti ir kitokius dokumentus (pvz., pažymas iš kitų turto registrų, finansinės atskaitomybės dokumentus, deklaracijas, antstolio patvirtinimą, kad mokesčių mokėtojas sumokėjo visas vykdomosios bylos išlaidas ir pan.).

Prašymas duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti yra laikomas gautu, kai kartu su prašymu yra pateikti visi nurodyti dokumentai (duomenys) ir paslaugos teikimo metu per Mano VMI yra patikrintas skolos perėmėjo tinkamumas.

Mokesčių administratoriui nagrinėjant mokesčių mokėtojo prašymą, išieškojimo veiksmai, taikytini mokesčių mokėtojui, paprastai nepradedami arba sustabdomi, tačiau tai nėra kliūtis taikyti bet kokią mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonę, numatytą MAĮ.

Teisės aktai
LRS  MAĮ 86 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-05-17 įsakymas Nr. 127 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PERĖMIMO PROCEDŪRŲ APRAŠO PATVIRTINIMO", 9-13 p.
LRS  Finansų ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 51 „DĖL MOKESČIO MOKĖTOJO MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PERĖMIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO, 18-19 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 86 DĖL MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PERĖMIMO SUTARTIES, PRAŠYMO DUOTI SUTIKIMĄ MOKESTINEI NEPRIEMOKAI PERIMTI IR SPRENDIMO DĖL MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PERĖMIMO FORMŲ PATVIRTINIMO