« Grįžti

Kada ir kur turi kreiptis mokesčių mokėtojas, jeigu nori pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio?

Atnaujinimo data: 2017-07-17
Ši informacija skelbiama:
[1.12.4] Mokesčių apskaičiavimas (66-72 str.)
Registracijos numeris   KD-2383

Mokesčių administratorius ir mokesčių mokėtojas susitarimą gali pasirašyti tik tuo atveju, jeigu apskaičiuojant mokesčius nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskaičiavimams pagrįsti.

Susitarimo metu šalys išsprendžia kilusį ginčą, užkerta kelią kilti mokestiniam ginčui ateityje, išsprendžia mokestinės prievolės klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

Susitarimo procedūrai yra taikomi bendrieji Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtinti sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principai.

Pasiūlymą pasirašyti susitarimą savo iniciatyva gali teikti ir mokesčių mokėtojas, ir mokesčių administratorius mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo metu, taip pat visų mokestinių ginčų nagrinėjimo etapų metu.

Atliekant mokestinį tyrimą ar mokestinį patikrinimą, susitarimas gali būti inicijuojamas po to, kai mokesčių mokėtojas supažindinamas su pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą arba patikrinimo akto projektu, jeigu pagal nėra pakankamai įrodymų, pagrindžiančių apskaičiuotų mokesčių dydį.

Nepavykus susitarimo pasirašyti per vieną etapą, jo pasirašymas Taisyklių nustatyta tvarka gali būti inicijuojamas per kitus etapus, pvz., nepavykus susitarimo pasirašyti mokestinio patikrinimo metu, jo pasirašymas gali būti inicijuojamas bet kuriame mokestinio ginčo etape. Tačiau pakartotinis susitarimo procedūros inicijavimas tame pačiame ginčo etape galimas tik paaiškėjus naujoms su ginču susijusioms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos svarstant anksčiau pateiktą prašymą pradėti susitarimo procedūrą.

Mokesčių mokėtojas, neturintis pakankamai įrodymų savo mokesčių apskaičiavimams pagrįsti, ir pageidaujantis susitarimą pasirašyti mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo metu, turi raštu kreiptis į mokesčių administratorių, atliekantį tą mokestinį tyrimą ar mokestinį patikrinimą.

Pasiūlymas pasirašyti susitarimą mokestinio tyrimo metu gali būti pateikiamas per trūkumų ir/ar prieštaravimų pašalinimo terminą, nurodytą Pranešime apie atliktą mokestinį tyrimą (forma FR0687), kurio forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VA-108 „Dėl Mokestinio tyrimo atlikimo taisyklių, Pranešimo apie atliktą mokestinį tyrimą FR0687 formos ir Užduoties atlikti mokestinį tyrimą FR0688 formos patvirtinimo".

Pasiūlymas pasirašyti susitarimą mokestinio patikrinimo metu gali būti pateikiamas atliekamo patikrinimo metu po to, kai mokesčių mokėtojas supažindinamas su patikrinimo akto projektu, arba per rašytinių pastabų pateikimo terminą, numatytą Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. VA-87 „Dėl Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių".

Mokesčių mokėtojas, susitarimą pageidaujantis pasirašyti mokestinio ginčo, kurį nagrinėja VMI prie FM, Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar teismas, metu, dėl susitarimo pasirašymo raštu turi kreiptis į VMI prie FM arba pasiūlymą VMI prie FM pateikti per AVMI, atlikusią mokestinį patikrinimą, kai pasiūlymas pasirašyti susitarimą sutampa su skundo dėl sprendimo dėl patikrinimo akto priėmimo padavimu VMI prie FM. Taip pat susitarimą prašanti inicijuoti šalis, informuoja ginčą nagrinėjančią instituciją apie pateiktą prašymą.

 Mokesčių mokėtojas, pageidaujantis pasirašyti susitarimą, turi pateikti rašytinį pasiūlymą, kuriame rekomenduojama nurodyti:

1. pavadinimą (jei tai fizinis asmuo – vardą, pavardę), identifikacinį numerį (asmens kodą), buveinės adresą (gyvenamąją vietą), telefoną, elektroninio pašto adresą;

2. mokesčių administratoriaus nustatytas aplinkybes (faktus), kurios yra susitarimo objektas, ir dėl kurių apskaičiuoti ar apskaičiuotini mokesčiai bei su jais susijusių sumų dydžiai;

3. argumentus dėl mokesčių administratoriaus nustatytų aplinkybių (faktų) ir jo apskaičiuotų ar apskaičiuotinų mokesčių ir su jais susijusių sumų dydžių nepagrįstumo, kaip (kokia suma) argumentai įtakoja mokesčio dydį;

4. išvadas ir pasiūlymus dėl susitarimo pasirašymo;

5. kitą informaciją, dokumentus, kurie gali būti svarbūs, nagrinėjant mokesčių mokėtojo pasiūlymą.

 Mokesčių mokėtojas pasiūlymą pasirašyti susitarimą gali išdėstyti ir pastabose dėl surašyto patikrinimo akto arba VMI prie FM pateiktame skunde.

 Pasiūlymą pasirašyti susitarimą mokesčių mokėtojui gali pateikti ir mokesčių administratoriaus vardu darbo grupė.Tokiu atveju mokesčių administratorius parengia ir mokesčių mokėtojui išsiunčia pasiūlymą atvykti į derybas dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio.

Mokesčių administratoriui ir mokesčių mokėtojui pasirašius susitarimą, mokesčių mokėtojas praranda teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių administratorius praranda teisę apskaičiuoti didesnę sumą, negu nurodyta pasirašytame susitarime.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-30 įsakymas Nr. VA-210 „DĖL MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS IR MOKESČIŲ MOKĖTOJO SUSITARIMO DĖL MOKESČIO IR SU JUO SUSIJUSIŲ SUMŲ DYDŽIO PASIRAŠYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", II ir V d.
LRS  MAĮ 71 str.