« Grįžti

Laikino atleidimo nuo deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo tvarka, terminai ir atvejai

Atnaujinimo data: 2016-12-14
Ši informacija skelbiama:
[1.12.6] Mokesčių deklaracijos pateikimas/tikslinimas (73-80 str.)
Registracijos numeris   KD-730

Ar juridinis vienetas, ketinantis laikinai sustabdyti įmonės veiklą, turi pranešti mokesčių administratoriui?

Pripažinus mokesčių mokėtoją veiklos nevykdančiu, juridinio vieneto kompetentingas organas ar savininkas turi informuoti teritorinės mokesčių inspekcijos skyrių, pateikiant MM sprendimą dėl veiklos nevykdymo. Ši informacija yra aktuali šio mokesčių mokėtojo valstybinio socialinio draudimo įmokų ir išmokų administravimo tikslais. Šiuo atveju mokesčių mokėtojas visas privalomas deklaracijas ir (arba) ataskaitas teikia bendra tvarka.

Kuriais atvejais mokesčių mokėtojas gali būti pripažintas kaip veiklos nevykdantis ir atleistas nuo deklaracijos pateikimo?

Vadovaujantis MAĮ 77 straipsnio nuostatomis, mokesčių mokėtojas gali būti laikinai atleistas nuo deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo, kai:

1. mokesčių mokėtojas laikinai nevykdo veiklos;

2. teisės aktuose nustatytą informaciją VMI gauna iš trečiųjų šaltinių;

3. kitais atvejais, kai deklaraciją ir (arba) kitus dokumentus pateikti netikslinga.

Mokesčių mokėtojas gali būti pripažintas veiklos nevykdančiu, jeigu:

1. nesudaro ir nevykdo jokių sandorių;

2. nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais;

3. negauna pajamų (nuo 2016-03-31 - įskaitant pelno nesiekiančių vienetų gaunamą paramą), išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas.

Mokesčių mokėtoją nevykdančiu veiklos gali pripažinti savo sprendimu ribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens kompetentingas valdymo organas arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas.

Po sprendimo priėmimo mokesčių mokėtojas gali kreiptis į VMI su prašymu laikinai atleisti nuo deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo dėl laikino veiklos nevykdymo (formos pavyzdys pateiktas Taisyklių 2 priede). Prašymas turi būti pateiktas iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

Prašymas ir prie jo pridedami dokumentai gali būti pateikti tokiais būdais:

1. tiesiogiai įteiktas VMI valstybės tarnautojui ir/ar darbuotojui;

2. atsiųstas paštu (per pašto paslaugų teikėjus);

3. elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

Kokius dokumentus turi pateikti mokesčių mokėtojas, kad jis būtų atleistas nuo mokesčio deklaracijos teikimo?

1. Prašymą (mokesčių mokėtojas gali kreiptis į mokesčių administratorių su prašymu dėl atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo tik už visą mokestinį laikotarpį. (Prašymo pavyzdinė forma patvirtinta VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-135 , 2 priedas));

2. juridinio asmens sprendimo nevykdyti veiklos kopiją;

3. tų mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma laikinai atleisti, deklaracijas už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios (jeigu deklaracijos nebuvo pateiktos iki prašymo pateikimo dienos).

Atkreipiamas dėmesys, kad pelno mokesčio deklaracijose PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U bei jų prieduose nurodomas visas mokestinis laikotarpis, t.y. 12 mėnesių, pvz., jei vienetas, kurio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, Deklaracijų pateikimo taisyklių nustatyta tvarka atleidžiamas nuo deklaracijos teikimo veiklos nevykdymo laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2014-03-31, ir jis tuo laikotarpiu veiklos nevykdė, tai teikiamos 2012 mokestinių metų deklaracijos 6 laukelyje turi įrašyti: 2012-01-01 ir 2012-12-31. Pradėjus vykdyti veiklą, teikiamos 2014 mokestinių metų deklaracijos 6 laukelyje turi būti įrašoma: 2014-01-01 ir 2014-12-31.
Vadinasi, jeigu vienetas savo sprendimu pripažįsta, kad nevykdys veiklos nuo 2012-06-01 iki 2014-03-01, tai VMI gali priimti sprendimą, kad vienetas gali neteikti deklaracijos už 2013 metus, bet vienetas privalo pateikti deklaracijas už 2012 m. ir 2014 m. mokestinius laikotarpius.

4. Kitus dokumentus.

Jeigu veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas yra PVM mokėtojas ir prašo atleisti nuo PVM deklaracijos pateikimo, tai toks asmuo išregistruojamas iš Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų registro.

Nuo 2015-03-01 prašymo pagrindu  laikinai nuo deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo gali būti atleidžiama ne ilgiau kaip 5 metams.

Pelno nesiekiantys vienetai, už 2015 metais prasidėjusį mokestinį laikotarpį ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, laikinai atleidžiami nuo metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo, tokia pačia tvarka kaip ir pelno siekiantys vienetai, išskyrus šiuos pelno nesiekiančius vienetus:

1. bendrijas (daugiabučių gyvenamųjų namų ir asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinės dirbtuvės) ar ūkinės (garažų ir kt.) paskirties pastatų, taip pat vienbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų);

2. sodininkų bendrijas;

3. šaulių sąjungas;

4. politines partijas;

5. religines bendruomenes ir bendrijas;

6. šeimynas;

7. profesines sąjungas ar susivienijimus.

Šie pelno nesiekiantys vienetai VMI teikia prašymą, kurio pavyzdinė forma patvirtinta VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-135 , 3 priedas.

Įmonėms, turinčioms likviduojamos, bankrutuojančios ar restruktūrizuojamos įmonės statusą,  nuostatos dėl laikino atleidimo nuo deklaracijų pateikimo netaikomos.

Kada atsiranda prievolė sumokėti mokestį, jei mokesčių mokėtojas laikinai atleistas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo?

Jeigu mokesčių mokėtojas pagal AVMI viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimą buvo atleistas nuo deklaracijų pateikimo, bet per tą laikotarpį atsirado prievolė mokėti mokesčius, tai mokesčių mokėtojas atitinkamo mokesčio įstatyme nustatyta tvarka turi pateikti mokesčio deklaraciją ir šį mokestį sumokėti.

Ar juridinis vienetas, ketinantis atnaujinti įmonės veiklą, turi pranešti mokesčių administratoriui?

Jeigu veiklos nevykdantis mokesčių mokėtojas veiklą atnaujina anksčiau nei nurodyta VMI sprendime arba išnyksta kitos aplinkybės, dėl kurių mokesčių mokėtojas buvo laikinai atleistas nuo deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų teikimo, jis per 5 darbo dienas turi raštu (pavyzdys išdėstytas Taisyklių 4 priede) apie tai pranešti VMI ir atitinkamų mokesčių įstatymų nustatytais terminais pradėti teikti deklaracijas ir (arba) kitus dokumentus.

Nuo 2015-11-25 pagal VMI prie FM viršininko 2015-11-24 įsakymo Nr. VA-100 redakciją mokesčių mokėtojui nepranešus VMI apie veiklos atnaujinimą, mokesčių administratorius, pagal gautą iš kitų šaltinių informaciją, gali įrašyti į Mokesčių mokėtojų registrą mokesčių mokėtojo veiklos atnaujinimo datą, apie tai informuodamas mokesčių mokėtoją.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-07-09 įsakymas Nr. VA-135 „DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO, JŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO IR MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ LAIKINO ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ IR (ARBA) KITŲ TEISĖS AKTUOSE NURODYTŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO, 25-35 p.