« Grįžti

Mokesčio deklaracijos pasirašymas ir pateikimas VMI

Atnaujinimo data: 2013-01-05
Ši informacija skelbiama:
[1.8.16.1.2] Pateikimas (85-86 str., 88 str., 115-3 str.)
[1.12.6] Mokesčių deklaracijos pateikimas/tikslinimas (73-80 str.)
Registracijos numeris   KD-697   Data   2013.01.05

 

Kas turi teisę pasirašyti mokesčio deklaraciją?

Mokesčio deklaraciją turi pasirašyti pats mokesčių mokėtojas arba jo įgaliotas asmuo. Juridinio asmens mokesčio deklaracijas gali pasirašyti įmonės finansininkas.

Elektroniniu būdu teikiama deklaracija patvirtinama elektroniniu parašu arba kitu būdu, užtikrinančiu ją pateikusio mokesčių mokėtojo tapatybę.

Asmuo, elektroniniu būdu teikiantis deklaracijas, turi būti įregistruotas VMI prie FM elektroninio deklaravimo informacinės sistemos vartotoju ir naudoti mokesčių deklaracijų formų teikimo elektroniniu būdu sutartyje nurodytas identifikavimo priemones.

Elektroniniu būdu pateikta mokesčių deklaracija turi tokią pat juridinę galią, kaip juridinio ar fizinio asmens pasirašyta ir įprasta tvarka pateikta mokesčių deklaracija.

Kuri data laikoma mokesčio deklaracijos AVMI gavimo data?

1. data, nurodyta gavimo žymoje, kai deklaracija pateikta tiesiogiai VMI darbuotojui;

2. išsiuntimo data, kuri nustatoma pagal paslaugų teikėjo antspaudą, kai deklaracija atsiunčiama paštu;

3. data, nustatyta programinėmis priemonėmis, kai deklaracija pateikta elektroniniu būdu.

Kokios sankcijos taikomos už mokesčio deklaracijos nepateikimą ar pateikimą ne laiku?

Kai mokesčių įstatymuose nustatytais terminais deklaracijos nepateiktos, parengiama Priminimo pateikti deklaraciją arba kitokius dokumentus FR0255 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 235  ir įteikiama laiku deklaracijų nepateikusiam mokesčių mokėtojui MAĮ nustatyta tvarka.

Kai nerandama mokesčių mokėtojo – juridinio asmens – taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.70 straipsnio nuostatos dėl juridinio asmens likvidavimo inicijavimo, t. y. AVMI turi pateikti registro tvarkytojui siūlymą inicijuoti juridinio asmens likvidavimą.

Jei deklaracijos nepateiktos, pateiktos ne laiku arba jose pateikti neteisingi duomenys, atitinkami AVMI valstybės tarnautojai ar darbuotojai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administraciniu teisės pažeidimų kodeksu, turi teisę surašyti administracinės teisės pažeidimo protokolą.

Teisės aktai
LRS  ATPK 172-1 str.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004 m. liepos 9 d.įsakymas Nr. VA-135 DĖL MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ PATEIKIMO, JŲ PATEIKIMO TERMINO PRATĘSIMO IR MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ LAIKINO ATLEIDIMO NUO MOKESČIŲ DEKLARACIJŲ IR (ARBA) KITŲ TEISĖS AKTUOSE NURODYTŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMO, 44-46 p.