« Grįžti

Dėl GPMĮ 20 ir 38 straipsnių pakeitimo 2017 metais

Atnaujinimo data: 2016-12-27
Registracijos numeris   KD-8360

Dėl GPMĮ 20 straipsnio pakeitimo.

Nuo 2017 m. sausio 1 d. nustatyti padidėję neapmokestinamieji pajamų dydžiai (toliau – NPD): mėnesio NPD, riboto darbingumo asmenims taikomi didesni mėnesio NPD, papildomas NPD už auginamus vaikus (įvaikius), metiniai NPD ir metiniai papildomi NPD.

1. Padidintas mėnesio NPD.

Gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos (toliau – su darbo santykiais susijusios pajamos) per mėnesį neviršija minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikytinas mėnesio NPD nuo 200 eurų padidėja iki 310 eurų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 644 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio" patvirtinta minimali mėnesinė alga (toliau – MMA) nuo 2016 m. liepos 1 d. yra 380 eurų. Vadinasi, 310 eurų mėnesio NPD taikytinas tiems gyventojams, kurių mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos yra mažesnės nei 380 eurų ar šiai sumai lygios.

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo asmenis) mėnesio NPD nuo 2017 m. sausio 1 d. turės būti apskaičiuojamas pagal pakeistą mėnesio NPD formulę:

Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 310 – 0,5 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis).

Pagal naująją mėnesio NPD formulę apskaičiuotas 2017 m. taikytinas mėnesio NPD taip pat padidės. Pavyzdžiui, gyventojui, kurio mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos buvo 600 eurų, 2016 m. buvo taikomas 115 eurų mėnesio NPD, o 2017 m. taikytinas mėnesio NPD sudarys 200 eurų (600 – 380 (1 MMA); 220 x 0,5 (koeficientas); 310 – 110).

Dėl padidėjusio mėnesio NPD padidės ir „į rankas" gaunamų su darbo santykiais susijusių pajamų suma, maksimaliai – 16,50 eurų – gyventojams, kurių mėnesio pajamos lygios 380 eurų (1 MMA dydžiui).

Mėnesio NPD 2017 m. mokestiniu laikotarpiu nebus taikomas gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį bus didesnės nei 1000 eurų ar šiai sumai lygios (2016 m. – 938 eurų), nes, apskaičiuotas pagal mėnesio NPD formulę, jis yra lygus nuliui.

Mėnesio NPD, kaip ir anksčiau, taikomas tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams.

2. Padidinti mėnesio NPD, taikomi riboto darbingumo asmenims.

Gyventojams, kuriems nustatytas 0 – 25 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, ar gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, 2017 m. mokestiniu laikotarpiui taikytinas mėnesio NPD nuo 270 eurų padidėja iki 380 eurų.

Atitinkamai, tokiems gyventojams, teisę į didesnį NPD turintiems visą 2017 m. mokestinį laikotarpį, taikytinas MNPD sudarys 4560 eurų ( 380 Eur x 12 mėn.), neatsižvelgiant į visų metinių pajamų lygį.

Gyventojams, kuriems nustatytas 30 – 55 procentų darbingumo lygis, ar senatvės pensijos amžių sukakusiems gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ar gyventojams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikytinas mėnesio NPD nuo 210 eurų padidėja iki 320 eurų NPD.

  Tokiems gyventojams, teisę į didesnį NPD turintiems visą 2017 m. mokestinį laikotarpį, taikytinas MNPD sudarys 3840 eurų (320 Eur x 12 mėn.), neatsižvelgiant į visų metinių pajamų lygį.

3. Padidintas papildomas NPD.

Tėvams (įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) papildomas NPD nuo 120 eurų padidintas iki 200 eurų.

Mokestiniu laikotarpiu papildomas NPD vaikus kartu auginantiems tėvams (įtėviams) yra taikomas per pusę, vadinasi, kiekvienam iš tėvų (įtėvių), 2017 m. taikytina ½ papildomo NPD dalis yra 100 eurų.

Papildomas NPD, kaip ir anksčiau, taikomas tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams.

4. Padidinti metinis NPD ir metinis papildomas NPD.

Maksimalus metinis NPD (išskyrus numatytus riboto darbingumo asmenims) nuo 2400 eurų padidintas iki 3720 eurų.  Toks metinis NPD 2017 m. mokestiniu laikotarpiu yra taikytinas tiems gyventojams, kurių 2017 m. pajamos neviršys 12 MMA, t. y. 4560 eurų (380 eurų x 12 mėn.) sumos.

Gyventojams, kurių metinės pajamos yra apmokestinamos, taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą, išskyrus išmokas, išmokėtas pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai ar tokią sutartį nutraukus (toliau – GMP), yra didesnės nei 4560 eurų, metinis NPD apskaičiuojamas pagal pakeistą metinio NPD formulę:

 Gyventojui taikytinas MNPD = 3720 – 0,5 x (GMP – dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių).

Metinis NPD 2017 m. mokestiniu laikotarpiu nebus taikomas gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos didesnės nei 12000 eurų (2016 m. – 11259 eurai) ar šiai sumai lygios, nes, apskaičiuotas pagal metinio NPD formulę, jis yra lygus nuliui (neigiama suma laikoma nuliu).

Metinis papildomas NPD už vieną auginamą vaiką (įvaikį) 2017 m. sudarys 2400 eurų (2016 m. buvo 1440 eurų), už du vaikus – 4800 eurų (2016 m. buvo 2880 eurų) ir t.t. 

Dėl GPMĮ 38 straipsnio pakeitimo.

Pajamų mokesčio įskaitymo tvarką reglamentuojanti GPMĮ 38 straipsnio 1 dalis išdėstyta taip:

„1. Sumokėtas pajamų mokestis ir sumokėta (išieškota) mokestinė nepriemoka, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą pajamų mokestį ir šio mokesčio nepriemoką, įskaitomi į valstybės ir (ar) į savivaldybių biudžetus atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyta tvarka."

Naujomis teisinio reglamentavimo nuostatomis pajamų mokesčio pasiskirstymo tarp savivaldybių biudžetų reglamentavimas perkeltas į Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymą (toliau – Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas) ir atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Pajamų mokesčio pasiskirstymo tarp savivaldybių biudžetų tvarka supaprastinta:

- atsisakyta praėjusį mokestinį laikotarpį sumokėto pajamų mokesčio perskirstymo (patikslinimo) pagal metinėse pajamų mokesčio, išskaičiuoto nuo A klasės pajamų, deklaracijose nustatytas faktines praėjusiu mokestiniu laikotarpiu išskaičiuoto pajamų mokesčio pasiskirstymo pagal savivaldybes proporcijas;

- nebereikės vadovautis ankstesniais pajamų mokesčio įskaitymo kriterijais (gyventojų nuolatinė gyvenamoji vieta, gyvenamoji vieta, veiklos vykdymo vieta), nes kiekvienai savivaldybei tenkančią pajamų mokesčio dalį, atsižvelgiant į savivaldybės teritorijoje faktiškai gyvenančių gyventojų skaičių, numatyta įvertinti pagal keičiamas Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo nuostatas;

- pajamų mokestis ir šio mokesčio nepriemoka įskaitomi į valstybės ir / ar savivaldybės biudžetus taip, kaip nustatyta atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme.

Patikslinta GPMĮ 38 straipsnio 2 dalis, konkretizuojant, kad sumokėtas fiksuoto dydžio pajamų mokestis už pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą yra įskaitomas į tos savivaldybės, kurios sprendimu nustatytas konkretus fiksuoto dydžio pajamų mokestis, biudžetą.

Pakeista pajamų mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus tvarka taikoma, įskaitant 2017 ir vėlesniais metais sumokėtą pajamų mokestį ir sumokėtą (išieškotą) šio mokesčio nepriemoką.