« Grįžti

Labdaros ir paramos mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2017 m.

Atnaujinimo data: 2016-12-28
Registracijos numeris   KD-6049

 1. Nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams nuo 2017 m. sausio 1 d. atsiras galimybė skirti iki 2 procentų pajamų mokesčio meno kūrėjo statusą turintiems fiziniams asmenims, kurie šią gautą paramą privalės naudoti meno kūrybai (2015 m. gruodžio 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymą Nr. XII-2202).

 Gyventojai, pageidaujantys paremti paramos gavėjus ir (ar) politines partijas, turės pildyti naujos – 3 versijos - Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms FR0512 formą. Siekiant paremti meno kūrėją, Prašyme FR0512 reikės įrašyti Kultūros ministerijos jam  suteiktą identifikacinį numerį.

 Meno kūrėjas tampa paramos gavėju ir įgyja teisę gauti paramą, kai Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje, kurią tvarko Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, jis įregistruojamas kaip paramos gavėjas.

Meno kūrėjams teikiama parama yra piniginės lėšos, sudarančios iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal pajamų mokesčio deklaraciją, dalį arba iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos (kai nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia).

Atkreiptinas dėmesys, kad atvejai, kada meno kūrėjai privalo teikti informaciją apie gautą  paramą ir jos panaudojimą, yra nustatyti Paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo" (toliau – Aprašas). Apraše yra nustatyta, kad informaciją apie gautą paramą ir jos panaudojimą mokesčių administratoriui turės pateikti tik tie meno kūrėjai, kurie per kalendorinius metus gaus paramą didesnę kaip dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gauta parama, sausio 1 d., dydis. Visi kiti meno kūrėjai, kurie gaus paramą mažesnę nei šis dydis, teikti informacijos mokesčių administratoriui neprivalės.

2. Taip pat, nuo 2017 m. sausio 1 d. juridiniams asmenims teikiamos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos (o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia – iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos) bus laikomos parama, teikiama pagal LPĮ. Todėl, juridiniai vienetai, t. y. paramos gavėjai, nuo 2017 m. sausio 1 d. šios gautos paramos panaudojimo duomenis turės pateikti ataskaitos FR0478 formoje, kuri teikiama iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 d., t. y. iki 2018 m. gegužės 15 d.

3. Nuo 2016 m. spalio 18 d. LPĮ įtvirtinta taisyklė, neleidžianti valstybės ir savivaldybių valdomoms įmonėms, kuriose valstybei ir/ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, remti, t. y. teikti paramos, savo akcininkams ir su jais susijusiems kitiems juridiniams asmenims, išskyrus veikiančius švietimo, kultūros, sporto bei socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros srityse. (Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XII-2679)

Taip pat, LPĮ yra įtvirtinta, kad politinės partijos negali būti paramos gavėjos bei, kad ne tik piniginės lėšos ir turtas, tačiau ir kaip parama suteiktos paslaugos, negali būti naudojamos politinėms partijoms, valstybės politikams ar politinėms kampanijoms finansuoti ir politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.

LPĮ 11 straipsnyje yra nustatytas įpareigojimas valstybės ir savivaldybių valdomoms įmonėms, kuriose valstybei ir/ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, viešinti informaciją apie suteiktą paramą, t. y. informaciją apie paramos gavėją (gavėjus), paramos tikslą, paramos sumą, paramos teikimo laikotarpį, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo privalo paskelbti savo interneto svetainėje.

4. Nuo 2016 m. lapkričio 18 d. LPĮ įtvirtinta, kad Juridinių asmenų registro tvarkytojas savo iniciatyva panaikina paramos gavėjo statusą, kai juridiniam asmeniui, turinčiam paramos gavėjo statusą, inicijuojamas likvidavimas Civilinio kodekso 2.70 straipsnyje nustatyta tvarka arba kai toks juridinis asmuo turi likviduojamo, bankrutuojančio ar bankrutavusio juridinio asmens statusą, taip pat, kai pasibaigia juridinio asmens pertvarkymo procedūros (Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2202 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XII-2777)

Taip pat, yra nustatytas įpareigojimas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos panaikinti paramos gavėjo statusą juridiniams asmenims, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įregistruotas jų turimas juridinio asmens, kuriam inicijuojamas likvidavimas, arba likviduojamo, bankrutuojančio, bankrutavusio juridinio asmens teisinis statusas, taip pat išregistravus pertvarkyto juridinio asmens teisinį statusą pertvarkomas iš Juridinių asmenų registro.

5. VMI prie FM parengė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymą Nr. VA-137 Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo" (toliau – Įsakymas), galiojantį nuo 2017 m. sausio 1 d., kuriuo patvirtinto:

1. Paramos teikėjų ataskaitų apie suteiktą paramą pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašą;

2. Dokumentų, įrodančių, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarkos aprašą;

3. Paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašą;

4. Anonimiškai gautos paramos apskaitos tvarkos aprašą.