« Grįžti

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas nuo 2017 metų

Atnaujinimo data: 2016-12-30
Registracijos numeris   KD-5948

    

Nuo 2017-01-01 įsigalioja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (toliau –ANK). Esminiai pakeitimai:

 • ANK 608 straipsnio 1 dalyje suteikiama teisė surašyti administracinio nusižengimo protokolą asmeniui už akių, jei ne mažiau kaip du kartus šaukiamas asmuo neatvyksta protokolui surašyti.
 • Praplėstos administracinio nurodymo instituto taikymo galimybės. Administracinio nurodymo surašymas yra apribotas didesniu palyginus su ATPK sankcijoje nustatytos maksimalios baudos dydžiu – 1500 eurų (ATPK numatyta riba – 868 eurai).
 • Pakeisti administracinio nurodymo įvykdymo terminai. Administraciniu nurodymu siūloma asmeniui per 15 kalendorinių dienų (ATPK numatyta – 10 darbo dienų) nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos
 • ANK 616 straipsnyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka vyksta rašytinio proceso tvarka, nekviečiant byloje dalyvaujančių asmenų į bylos nagrinėjimą.
 • ANK 39 straipsnyje nustatytas vienodas bendras administracinės nuobaudos skyrimo terminas, nenumatantis išimčių – 2 metai nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos, o esant trunkamam nusižengimui – 2 metai nuo administracinio nusižengimo paaiškėjimo dienos.
 • ANK 21 straipsnis numato naują atleidimo nuo administracinės atsakomybės pagrindą – „jeigu ūkio subjektas vadovaujasi priežiūrą atliekančio subjekto vadovo, jo įgalioto asmens ar kolegialios priežiūrą atliekančio subjekto institucijos patvirtinta rašytine arba viešai paskelbta konsultacija, kuri vėlesne konsultacija, aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto konsultacija ar kitu individualiu administraciniu aktu arba teismo sprendimu pripažįstama kaip neatitinkanti (klaidinga) teisės aktų reikalavimų, ūkio subjektui poveikio priemonės už netinkamą teisės aktų vykdymą, kurį lėmė klaidinga konsultacija, netaikomos".
 • ANK 40 straipsnyje įtvirtintas administracinio nusižengimo pakartotinumo institutas, kuris reiškia, kad jeigu administracinį nusižengimą padaręs asmuo per vienerius metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos, kurią administracinė nuobauda ar administracinio poveikio priemonė baigta vykdyti, padarė tame pačiame ANK straipsnyje numatytą administracinį nusižengimą, laikoma, kad šis administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai. Padarius pakartotinį administracinį nusižengimą, vienerių metų terminas skaičiuojamas iš naujo.

VMI funkcijoms vykdyti aktualių ANK specialiosios dalies straipsnių apžvalga

 • ANK 95 straipsnyje (atitinka ATPK 41-3 straipsnį) nustatyta administracinė atsakomybė už nelegalų darbą, neskiriant baudos atskirai už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį.
 • ANK 168 straipsnyje (atitinka ATPK 164 straipsnį) nustatyta administracinė atsakomybė už prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių pažeidimus. Lyginant su ATPK, papildomai numatoma atsakomybė už alkoholinių gėrimų pardavimą mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose nepilnamečiams.
 • ANK 170 straipsnyje (atitinka ATPK 185-2 straipsnį) nustatyta administracinė atsakomybė už prekybos tabako gaminiais pažeidimus. Lyginant su ATPK, numatoma atsakomybė už tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimą prekybos ir viešojo maitinimo vietose nepilnamečiams.
 • ANK 173 straipsnyje (atitinka ATPK 171-1 ir 171-2 straipsnius) nustatyta administracinė atsakomybė už naftos produktų, biokuro, bioalyvų, kitų degiųjų skystų produktų gamybos, žymėjimo, gabenimo, laikymo, prekybos ir apskaitos taisyklių pažeidimus. Skirtingai nuo ATPK, numatoma atsakomybė už visų šiame straipsnyje paminėtų rūšių naftos produktų gamybos, žymėjimo, gabenimo, laikymo, prekybos ir apskaitos taisyklių pažeidimus.
 • ANK 174 straipsnyje (atitinka ATPK 171-5 straipsnį) nustatyta administracinė atsakomybė už žymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, įsigijimą, naudojimą, laikymą, pardavimą, gabenimą ar kitokį jo perdavimą pažeidžiant teisės aktuose nustatytą tvarką. Papildomai numatyta atsakomybė už žymėto kuro gabenimo tvarkos pažeidimus.
 • ANK 180 straipsnyje (atitinka ATPK 172-26 straipsnį, pagal ATPK teisė surašyti ATP protokolus buvo suteikta savivaldybių vykdomųjų institucijų ir jų tam įgaliotiems pareigūnams) numatyta administracinė atsakomybė už teisės aktuose nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją nepateikimą VMI.
 • ANK 187 straipsnyje (atitinka ATPK 172-1, 172-10 straipsnius) nustatyta administracinė atsakomybė už ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimo tvarkos pažeidimą. Dekriminalizavus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 straipsnio 1 dalį, už šiame straipsnyje numatytus nusižengimus taikoma ne baudžiamoji, o administracinė atsakomybė pagal ANK 187 straipsnio 4 dalį, jeigu buvo siekiama išvengti mokesčių, kurių suma neviršija 10 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (t. y. neviršija 376,60 euro).
 • ANK 188 straipsnyje nustatyta administracinė atsakomybė, kuri nebuvo numatyta ATPK, už sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymą.
 • ANK 189 straipsnyje (atitinka ATPK 172-9 straipsnį) nustatyta administracinė atsakomybė už registravimosi mokesčių mokėtoju tvarkos pažeidimus. Papildomai numatyta administracinė atsakomybė, kurios nebuvo ATPK, už registravimosi atskirų mokesčių mokėtoju, kai tai nustatyta atitinkamų mokesčių įstatymuose, tvarkos pažeidimą.
 • ANK 192 straipsnyje (atitinka ATPK 173-11 straipsnį) nustatyta administracinė atsakomybė už apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčio ar kitų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo tvarkos pažeidimus. ANK numato atsakomybę ne tik už gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo, bet ir už apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčio ar kitų įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus. Šio straipsnio pažeidimas užtraukia baudą tvarką pažeidusiam asmeniui.