« Grįžti

Dėl administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos 2016 metais

Atnaujinimo data: 2015-12-15
Registracijos numeris   KD-8038   Data   2015-12-15

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2015-06-25 priimtas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas Nr. XII-1869 (toliau – ANK įsigaliojimo įstatymas), kuriuo patvirtintas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – ANK), kuris įsigalios 2016-04-01. Įsigaliojus ANK nuostatoms, neteks galios Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas (toliau – ATPK) su visais pakeitimais ir papildymais. ANK apibrėžiama, kokios įstatymų uždraustos veikos yra administraciniai nusižengimai, nustatomos administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės už ANK numatytus nusižengimus, administracinės atsakomybės pagrindai ir sąlygos, administracinių nusižengimų teisena.

Atsižvelgdama į tai, VMI prie FM informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) veiklai aktualius naujo ANK teisinio reguliavimo aspektus.

ANK tikslas – reglamentuoti fizinių asmenų administracinę atsakomybę Lietuvos Respublikoje, atribojant ją nuo baudžiamosios atsakomybės, užtikrinant esmines administracinės atsakomybės savybes – greitą ir paprastą procesą, pirmenybės teikimą nerepresinėms poveikio priemonėms, poveikio priemonių  adekvatumą padarytam teisės pažeidimui. Administracinis nusižengimas yra ANK uždrausta kaltininko padaryta pavojinga veika (veikimas arba neveikimas), atitinkanti administracinio nusižengimo, už kurį numatyta administracinė nuobauda, požymius (ANK 5 straipsnio 1 dalis). Administracinės ir baudžiamosios atsakomybės atribojimas nustatytas ANK 5 straipsnio 2 dalyje, t. y. asmuo už padarytą teisės pažeidimą, atitinkantį ANK numatyto administracinio nusižengimo požymius, atsako administracine tvarka pagal ANK, jeigu šis padarytas teisės pažeidimas neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.

ANK 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad asmuo laikomas padaręs administracinį nusižengimą tik įvykdęs administracinį nurodymą arba ANK nustatyta tvarka įsiteisėjus (įsigaliojus) nutarimui, kuriuo asmuo pripažįstamas padaręs administracinį nusižengimą.

Administracinėn atsakomybėn traukiamo fizinio asmens amžius nesikeičia, pagal ANK atsako asmuo, kuriam iki administracinio nusižengimo padarymo buvo sukakę 16 metų (ANK 6 straipsnis). Jeigu administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką padarė nepilnametis, kuriam iki šios veikos padarymo nebuvo sukakę 16 metų, atlikus tyrimą informacija apie šią veiką ir ją padariusį nepilnametį turi būti perduota savivaldybės administracijos direktoriui. Nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumai nustatyti ANK VII skyriuje, pavyzdžiui, ANK 44 straipsnyje numatyta, kad administraciniu nurodymu ar nutarimu skiriama bauda nepilnamečiui lygi pusei baudos, nustatytinos vadovaujantis ANK už padarytą administracinį nusižengimą, bet ne mažesnė negu 5 ir ne didesnė negu 900 eurų.

Taip pat ANK 628 straipsnio 1 dalyje nustatyta papildoma svarbi išlyga iš bendros taisyklės (kad administracinio nusižengimo byla nagrinėjama pagal nusižengimo padarymo vietą) - jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo yra nepilnametis, byla nagrinėjama pagal jo gyvenamąją vietą.

1. Administracinių nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių skyrimas

Pagal ANK padariusiam administracinį nusižengimą asmeniui gali būti skiriamos šios administracinės nuobaudos: įspėjimas, bauda arba viešieji darbai. Viešieji darbai galėtų būti skiriami kaip alternatyvi administracinė nuobauda, ANK nustatyta tvarka ja pakeičiant baudą ar jos dalį.

Pagrindine administracine nuobauda naujame ANK yra piniginė bauda, taip pat ANK išlieka administracinė nuobauda – įspėjimas.

Siekiant išlaikyti sankcijų suderinamumą administracinėje ir baudžiamojoje atsakomybėje, ANK 25 straipsnio 2 dalyje numatytas minimalus ir maksimalus piniginės baudos dydis, t. y. asmeniui gali būti skiriama ne mažesnė negu 10 ir ne didesnė negu 6000 eurų bauda. Pažymėtina, kad tam tikros veikos ANK yra dekriminalizuotos ir priskirtos baudžiamiesiems nusižengimams, kadangi adekvatus nubaudimas už juos reikalauja didesnių baudų, kurios pagal savo griežtumą yra baudžiamosios atsakomybės priemonė.

ANK patikslintas medianos (baudos vidurkio) taisyklės taikymas. Nustatant baudos dydį pagal sankcijoje numatyto baudos dydžio minimumo ir maksimumo vidurkį, turi būti vertinamas ne tik lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių santykis, bet ir padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdis, pažeidėjo kaltės forma, rūšis ir asmenybė. Daugelis pažeidimų dispozicijų ANK formuluojamos abstrakčiai, todėl teisingam baudos dydžio nustatymui būtina įvertinti ir pažeidimo pobūdį. Todėl ANK 34 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, jeigu yra vien atsakomybę lengvinančių aplinkybių, numatytų ANK 35 straipsnyje ir kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių aplinkybių, skiriama ne didesnė negu vidurkis, o jeigu yra vien atsakomybę sunkinančių aplinkybių, numatytų ANK 36 straipsnyje ir kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį bloginančių aplinkybių, skiriama ne mažesnė negu vidurkis administracinė nuobauda. Esant atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, taip pat kitų šioje dalyje numatytų asmens padėtį gerinančių ir bloginančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į aplinkybių kiekį ir reikšmingumą.

Panaikintas, ATPK nustatytas, administracinių nuobaudų skirstymas į pagrindines ir papildomas.

Administracinės nuobaudos paskirčiai įgyvendinti asmeniui kartu su administracine nuobauda gali būti skiriamos ANK 27 straipsnyje numatytos administracinio poveikio priemonės, viena iš jų – turto konfiskavimas. Skirtingai nuo ATPK, turto konfiskavimas laikomas ne administracine nuobauda, bet administracinio poveikio priemone. Pagal ATPK turto konfiskavimas galėjo būti skiriamas ir kaip pagrindinė, ir kaip papildoma nuobaudos, o ANK ši priemonė bus taikoma tik kartu su administracine nuobauda. Pažymėtina, kad ANK specialiojoje dalyje baudų dydžiai nurodomi nustatant minimalią ir maksimalią baudas bei nustatoma, ar už atitinkamą nusižengimą gali/privalo būti taikomas turto (ir kokio turto) konfiskavimas.

ANK 29 straipsnyje reglamentuota, kad gali būti konfiskuojamas administracinio nusižengimo įrankiu, priemone, tiesioginiu objektu ar įstatymo uždraustos veikos rezultatu buvęs turtas, kuris yra pažeidėjo nuosavybė, taip pat nustatyti atvejai, kai gali būti konfiskuojamas ir ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis turtas. Negali būti konfiskuotas ne pažeidėjui nuosavybės teise priklausantis turtas, jei šis turtas panaudotas prieš savininko valią, arba įgydamas turtą, asmuo nežinojo ir negalėjo žinoti, jog šis turtas, pinigai ar už juos naujai įgytos vertybės, gautos iš teisės pažeidimo.

Pažymėtina, kad vienu administraciniu nurodymu administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui gali būti skiriama tik viena administracinė nuobauda ir viena arba kelios administracinio poveikio priemonės.

2. Aplinkybės, kurioms esant asmuo nėra traukiamas administracinėn atsakomybėn

ANK IV skyriuje reglamentuotos tiek klasikinės aplinkybės, šalinančios atsakomybę (pavyzdžiui, būtinasis reikalingumas, mažai pavojinga veika), tiek kitos aplinkybės, kurioms esant asmuo netraukiamas atsakomybėn, t. y. ANK 21 straipsnis numato naują atleidimo nuo administracinės atsakomybės pagrindą, kuris susijęs su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 363 straipsnio 2 dalimi – „jeigu ūkio subjektas vadovaujasi priežiūrą atliekančio subjekto vadovo, jo įgalioto asmens ar kolegialios priežiūrą atliekančio subjekto institucijos patvirtinta rašytine arba viešai paskelbta konsultacija, kuri vėlesne konsultacija, aukštesniojo pagal pavaldumą viešojo administravimo subjekto konsultacija ar kitu individualiu administraciniu aktu arba teismo sprendimu pripažįstama kaip neatitinkanti (klaidinga) teisės aktų reikalavimų, ūkio subjektui poveikio priemonės už netinkamą teisės aktų vykdymą, kurį lėmė klaidinga konsultacija, netaikomos". VAĮ nustato išimtis, kuomet ši taisyklė netaikoma:

- po konsultacijos pateikimo buvo keičiamas teisinis reglamentavimas, dėl kurio buvo konsultuota;

- ūkio subjektas buvo informuotas, kad konsultacija klaidinga, ar kitu būdu turėjo realią galimybę gauti informacijos, kad konsultacija klaidinga, ir terminas nuo šios informacijos gavimo iki ūkio subjekto veiklos patikrinimo buvo pakankamas ūkio subjektui pažeidimams, kuriuos lėmė klaidinga konsultacija, ištaisyti;

- jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią žalos visuomenei ar kitų asmenų interesams arba aplinkai atsiradimui.

Atsižvelgiant į minėtas VAĮ nuostatas, ūkio subjektui, besivadovavusiam klaidinga konsultacija, negali būti taikomos poveikio priemonės – ekonominės sankcijos (piniginės baudos), licencijų, leidimų galiojimo, ūkinės komercinės veiklos sustabdymas ar nutraukimas, draudimas naudoti tam tikras patalpas ar įrenginius ūkinei veiklai, dotacijų ar lengvatų nesuteikimas ir pan. Tačiau, atsižvelgiant į šį VAĮ nustatytą reguliavimą, būtina atleisti nuo fizinių asmenų administracinės atsakomybės ir asmenis kaltininkus (ūkio subjektų vadovus ar kitus atsakingus asmenis), jei atitinkama jų padaryta veika atitinka ANK specialiosios dalies straipsnyje ar straipsnio dalyje numatyto administracinio nusižengimo sudėtį.

3. Administracinių nuobaudų skyrimo terminai

 ANK 39 straipsnyje nustatytas vienodas bendras administracinės nuobaudos skyrimo terminas, nenumatantis išimčių – 2 metai nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos, o esant trunkamam nusižengimui – 2 metai nuo administracinio nusižengimo paaiškėjimo dienos.

4. Nutarimų skirti baudą įvykdymo terminai ir tvarka

Pagal ANK 675 straipsnio 1 dalį nutarimus skirti baudą vykdo VMI, antstoliai ANK, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (toliau – MAĮ) nustatyta tvarka.

Kaip ir šiuo metu galiojančiame ATPK, pagal ANK 675 straipsnio 2 dalį, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turės sumokėti ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

5. Baudos mokėjimo išdėstymas

Kaip ir šiuo metu galiojančiame ATPK, pagal ANK 675 straipsnio 3 dalį, atsižvelgdami į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens prašymu, kai jis pateikia įrodymus (nekilnojamojo ir kilnojamojo turto pažymas, turto deklaracijas, pažymas apie darbo užmokestį ir gaunamas socialines išmokas ar pan.), teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas), priimdami nutarimą administracinio nusižengimo byloje, gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki 2 metų, atsižvelgdami į paskirtos baudos dydį. Asmens prašymas išdėstyti baudos mokėjimą, paduodamas administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjančiai institucijai (pareigūnui) arba teismui ne teismo posėdžio metu, privalo būti rašytinis. Šis prašymas teismui ne teismo posėdžio metu paduodamas per instituciją, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą. Po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo klausimai sprendžiami MAĮ nustatyta tvarka. Nesumokėtos baudos ar jos dalies mokėjimas dalimis negali būti išdėstomas asmeniui, kuris vengė atlikti to paties administracinio nusižengimo teisenoje jam paskirtus viešuosius darbus.

6. Nutarimo skirti baudą priverstinio vykdymo senatis

Kaip ir šiuo metu galiojančiame ATPK, ANK numatytas nutarimo skirti baudą priverstinio vykdymo senaties terminas – 5 metai nuo ANK 675 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino jį įvykdyti geruoju pabaigos, o pagal šio kodekso 675 straipsnio 3 dalį išdėsčius nutarimu paskirtos baudos mokėjimą, – nuo išdėstymo termino pabaigos.

Pagal ANK 672 straipsnio 1 dalį negali būti vykdomas nutarimas skirti administracinę nuobaudą, kuris nebuvo perduotas vykdyti per 3 mėnesius nuo priėmimo dienos, išskyrus ANK 676 straipsnyje nurodytus atvejus.

Pagal ANK 672 straipsnio 2 dalį, jeigu nutarimas skirti administracinę nuobaudą yra apskųstas, ANK 672 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino eiga sustabdoma iki skundo išnagrinėjimo. Pagal ANK 675 straipsnio 3 dalį išdėsčius nutarimu paskirtos baudos mokėjimą, 672 straipsnio 1 dalyje nurodyto termino eiga sustabdoma iki išdėstymo termino pabaigos.

Nutarimas skirti baudą negali būti priverstinai vykdomas, jeigu VMI sprendimu dėl priverstinio baudos išieškojimo neperdavė jo vykdyti antstoliui per 6 mėnesius nuo šio kodekso 675 straipsnio 2 dalyje nustatyto termino pabaigos arba, išdėsčius nutarimu paskirtos baudos mokėjimą pagal šio kodekso 675 straipsnio 3 dalį, neperdavė jo vykdyti antstoliui sprendimu dėl priverstinio baudos išieškojimo per 6 mėnesius nuo paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo termino pabaigos arba išdėstymo nutraukimo, arba nuo sprendimo dėl ginčo įsiteisėjimo.

7. Administracinio nusižengimo pakartotinumo institutas

Atsisakius ATPK numatyto „termino, kuriam pasibaigus laikoma, kad asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda" arba „galiojančių nuobaudų" sąvokos, ANK 40 straipsnyje įtvirtintas administracinio nusižengimo pakartotinumo institutas, kuris reiškia, kad jeigu administracinį nusižengimą padaręs asmuo per vienerius metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos, kurią administracinė nuobauda ar administracinio poveikio priemonė baigta vykdyti, padarė tame pačiame ANK straipsnyje numatytą administracinį nusižengimą, laikoma, kad šis administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai. Padarius pakartotinį administracinį nusižengimą, vienerių metų terminas skaičiuojamas iš naujo.

Pažymėtina, kad ANK administracinio nusižengimo pakartotinumas turi reikšmę tik veikos kvalifikavimui, administracinio nurodymo taikymui ir administracinės nuobaudos bei jos dydžio parinkimui, kaip viena iš atsakomybę griežtinančių aplinkybių. Padarius pakartotinį administracinį nusižengimą vienerių metų terminas būtų skaičiuojamas iš naujo.

8. Institucijų, kurių pareigūnai atliko tyrimą, atstovų dalyvavimas procese

Siekiant aiškumo, ANK 580 straipsnyje nustatyta, kad šios institucijos, kurios pareigūnas atliko tyrimą, atstovas turi teisę dalyvauti teisminiame bylos nagrinėjime (tokiu atstovu gali būti ir pats tyrimą atlikęs pareigūnas). Be to, teismas gali nuspręsti, kad tyrimą atlikusio pareigūno dalyvavimas yra būtinas net ir tuo atveju, kai institucijai atstovauja kitas pareigūnas.

9. Tyrimą atliekančių pareigūnų teisės

ANK 593 straipsnyje aiškiai apibrėžta bei praplėsta tyrimą atliekančių pareigūnų kompetencija. Jiems suteikta teisė atlikti ir kai kuriuos procesinius veiksmus, kurie numatyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse (toliau – BPK) – parodymą atpažinti, akistatą, parodymų patikrinimą vietoje, eksperimentą, taip pat administracinių nusižengimų teisenos užtikrinimo prievartos priemonėms priskirtą poėmį (ANK 600 straipsnis). Šiems veiksmams atlikti mutatis mutandis taikomos BPK nuostatos.

10. Teisė surašyti administracinio nusižengimo protokolą asmeniui už akių

Baigus administracinio nusižengimo tyrimą, jį atlikęs pareigūnas surašo administracinio nusižengimo protokolą dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, tačiau ANK 608 straipsnio 1 dalyje suteikiama teisė surašyti administracinio nusižengimo protokolą asmeniui už akių, jei ne mažiau kaip du kartus šaukiamas asmuo neatvyksta protokolui surašyti. Pažymėtina, kad protokolo surašymas už akių (kaip ir protokolo surašymas apskritai) galimas tik baigus administracinio nusižengimo tyrimą, t. y. žinant bylos aplinkybes, traukiamo atsakomybėn asmenybę ir pan.

11. Administracinis nurodymas

ANK 610 straipsnio 2 dalies 1 punkte praplėstos administracinio nurodymo instituto taikymo galimybės. Administracinio nurodymo surašymas yra apribotas didesniu palyginus su ATPK sankcijoje nustatytos maksimalios baudos dydžiu – 1 500 eurų (ATPK numatyta riba – 868 eurai).

ANK 610 straipsnio 1 dalimi pakeisti administracinio nurodymo įvykdymo terminai. Administraciniu nurodymu siūloma asmeniui per 15 kalendorinių dienų (ATPK numatyta – 10 darbo dienų) nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos, nustatytos ANK specialiosios dalies straipsnyje (straipsnio dalyje), kuriame (kurioje) nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą.

Pažymėtina, kad ANK 611 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais, administraciniu nurodymu gali būti pasiūloma asmeniui per 30 kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo su administraciniu nurodymu išsiuntimo dienos savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos nustatytos ANK specialiosios dalies straipsnyje (straipsnio dalyje), kuriame (kurioje) nustatyta atsakomybė už asmens padarytą administracinį nusižengimą (Ši nuostata aktuali VMI administruojant kitų institucijų paskirtų baudų prievoles).

Administracinis nurodymas gali būti taikomas, jei nėra bent vienos iš kliūčių išvardintų ANK 610 straipsnio 2 dalyje. Ar gali būti surašomas administracinis nurodymas priklauso nuo siūlomos taikyti administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės:

 

Administracinė nuobauda ar administracinio poveikio priemonė, numatyta straipsnyje (straipsnio dalyje) už tam tikrą nusižengimą

Ar įmanoma surašyti administracinį nurodymą

Kokios preferencinės poveikio priemonės (administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės) siūlomos asmeniui surašant administracinį nurodymą

Administracinės nuobaudos

Bauda

Taip

Pusė minimalios baudos, numatytos straipsnio (straipsnio dalies) sankcijoje už padarytą administracinį nusižengimą, bet ne mažesnė negu 5 eurų bauda

Įspėjimas

Ne,

surašomas nutarimas*

Imperatyviai skiriamas tik įspėjimas, nežiūrint į tai, ar yra sankcijoje numatyta kita administracinė nuobauda – bauda

Administracinio poveikio priemonės

Privalomas turto konfiskavimas

Ne

-

Gali būti skiriamas turto konfiskavimas

Taip

Turto konfiskavimas nesiūlomas  / neskiriamas

* Jei straipsnio (straipsnio dalies) sankcijoje numatyta administracinė nuobauda – įspėjimas, nežiūrint į tai, ar yra kitos nuobaudos sankcijoje ar ne, ir asmuo padaro šiame straipsnyje numatytą administracinį nusižengimą pirmą kartą (per metus), nebūdamas neblaivus ar apsvaigęs bei nusižengimu nepadaręs turtinės žalos (išskyrus, kai ji visiškai atlyginta), o ANK Specialiosios dalies straipsnyje už nusižengimą nėra numatytas privalomas turto konfiskavimas, jam IMPERATYVIAI skiriamas įspėjimas, kurį nutarimu įformina tyrimą atlikęs pareigūnas. Jei asmuo nesutinka su nutarimu, jis turi jį skųsti apylinkės teismui kaip nutarimą, primtą ne teismo tvarka.

ANK 613 straipsnyje įtvirtinta patikslinanti nuostata, kad jeigu asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia administracinę atsakomybę pagal kelis ANK straipsnius ar straipsnių dalis, pagal kuriuos tyrimą atlikti bei protokolą surašyti priskirta tos pačios institucijos pareigūnams, gali būti surašomas vienas administracinio nusižengimo protokolas. Šiuo atveju, jei dėl vieno iš kurių administracinių nusižengimų administracinis nurodymas negali būti surašomas, dėl visų nusižengimų surašomas protokolas be administracinio nurodymo.

12. Bendros administracinių nusižengimų bylų priskirtinumo (žinybingumo) taisyklės

Atkreiptinas dėmesys, kad ANK iš esmės pasikeitė administracinių nusižengimų bylų priskirtinumo (žinybingumo) principai.

Vadovaudamasis ANK 614 straipsniu, teismas nagrinėja:

- administracinius nusižengimus, už kuriuos pagal ANK specialiosios dalies straipsnio ar straipsnio dalies sankciją numatyta bauda, kurios maksimalus dydis viršija 1 500 eurų, t. y. pagal ANK straipsnius (straipsnių dalis) nurodytus (nurodytas) lentelėje:

 

93 straipsnio 4, 5, 6, 7 dalys

95 straipsnis

99 straipsnio 2-3 dalys

127 straipsnio 2-3 dalys

151 straipsnio 1 dalis

159 straipsnis

163 straipsnio 5 dalis

164 straipsnio 4 dalis

166 straipsnio 1-2 dalys

167 straipsnio 3 dalis

172 straipsnis

173 straipsnis

174 straipsnio 2 dalis

178 straipsnio 2-3 dalys

179 straipsnio 2, 3, 4 dalys

188 straipsnis

192 straipsnio 2 dalis

205 straipsnio 5, 6, 7 dalys

207 straipsnio 3 dalis

209 straipsnio 4, 5, 6 dalys

214 straipsnio 3 dalis        

505 straipsnio 2 dalis (jeigu bauda skiriama juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims)

 

- bylas arba administracinius nusižengimus, už kuriuos pagal ANK specialiosios dalies straipsnį gali būti skiriamas (arba privaloma skirti) turto, kuriam pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, konfiskavimas, bylas. Pavyzdžiui, teismas nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, kuriose numatoma konfiskuoti tokį turtą kaip motorinės transporto priemonės, žemės ūkio technika, šaunamieji ginklai, potencialiai pavojingi įrenginiai ir pan., t. y. privalomą registruoti turtą;

 - ANK 224 straipsnio 1 dalyje, 322, 400, 505, 506, 507, 508 straipsniuose, 556 straipsnio 3 dalyje numatytų administracinių nusižengimų bylas, kai asmuo traukiamas administracinėn atsakomybėn už pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymą, kliudymą jiems atlikti pareigas, jų garbės ir orumo įžeidimą ar už panašius nusižengimus, kai šie nusižengimai buvo padaryti tos pačios institucijos pareigūnams, kurie surašė administracinio nusižengimo protokolą;

- ANK 119, 120, 204, 547 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų bylas, kai neatliekamas administracinio nusižengimo tyrimas ir nesurašomas administracinio nusižengimo protokolas;

- administracinių nusižengimų bylas, kuriose administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo arba nukentėjusysis yra nepilnametis.

Kitos administracinių nusižengimų bylos nagrinėjamos ne teismo tvarka.

ANK 614 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ANK 38 straipsnio 2 dalyje numatytu atveju (kai administracinės nuobaudos ir administracinės poveikio priemonės skiriamos už padarytus kelis administracinius nusižengimus), kai nors vieno iš padarytų administracinio nusižengimo bylą turi nagrinėti teismas, teismui perduodama nagrinėti byla ar bylos dėl visų administracinių nusižengimų.

13. Administracinių nusižengimų bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

ANK 615 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad institucijose, nagrinėjančiose nusižengimų bylas ne teismo tvarka, tas pats pareigūnas negali tirti administracinio nusižengimo (t. y. ir surašyti protokolo) ir priimti nagrinėti administracinio nusižengimo bylos (t. y. ir priimti nutarimo byloje), išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma dėl organizacinių kliūčių ar institucijos struktūros.

ANK 616 straipsnyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimas ne teismo tvarka vyksta rašytinio proceso tvarka, nekviečiant byloje dalyvaujančių asmenų į bylos nagrinėjimą. Asmuo per 14 kalendorinių dienų nuo nagrinėjančios nusižengimų bylą ne teismo tvarka institucijos prašymo pateikti paaiškinimus dėl administracinio nusižengimo ir jo aplinkybių turi teisę pateikti šiuos paaiškinimus. Tačiau administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui reikalaujant byla turi būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Toks reguliavimas susijęs su tuo, kad pažeidėjai neretai neatvyksta į bylos nagrinėjimą, arba atvykus nepateikia naujų bylai reikšmę turinčių įrodymų.

14. Administracinių nusižengimų bylos nagrinėjimas teisme

Siekiant užtikrinti proceso operatyvumą, ANK 630 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad pirmos instancijos teismui, nagrinėjant bylą, jei nė vienas byloje dalyvaujantis asmuo neatvyksta į žodinį nagrinėjimą, teismui suteikiama teisė nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka.

ANK 632 straipsnio 4 dalyje nustatyta nauja galimybė pirmosios instancijos teismui bausti proceso dalyvius už proceso tvarkos pažeidimus, melagingus parodymus, paaiškinimus, išvadas, vertimus ir pan.

Įgyvendinant administracinio proceso greitumo (operatyvumo) principą, ANK susiaurintos galimybės teismams grąžinti bylą papildomam tyrimui atlikti. ANK 635 straipsnyje numatyta, kad pirmosios instancijos apylinkės teismas turi teisę grąžinti bylą institucijai administracinio nusižengimo tyrimui atlikti tik tuomet, kai yra esminių įrodymų trūkumų, kurių negalima nustatyti teisme, tačiau administracinio nusižengimo faktas nekelia abejonių. Toks reguliavimas nustatytas vadovaujantis nuostata, kad, nagrinėdami administracinių nusižengimų bylas, teisėjai privalo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus ir nustatant byloms svarbias aplinkybes (ANK 567 straipsnio 1 dalis). Šiuo tikslu teismui suteikta teisė išreikalauti konkrečių papildomų įrodymų arba įpareigoti bylą tyrusią instituciją surinkti ir pateikti juos, jei teisėjas nustato, kad byloje trūksta įrodymų, kad būtų galima priimti pagrįstą nutarimą (627 straipsnio 1 dalies 7 punktas). Teismas, kuris nagrinėja skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo, turi teisę išreikalauti įrodymus, kurių šalys negali gauti arba išduoda liudijimą tiems įrodymams gauti (640 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

15. Apeliacinis procesas

ANK, skirtingai nei ATPK, papildomai įvedama imperatyvi taisyklė, kad tais atvejais, kai paaiškėjo naujos bylos aplinkybės ar vertinami nauji įrodymai, byla, pateikus apeliacinį skundą, turi būti nagrinėjama žodinio proceso tvarka (651 straipsnio 3 dalis). Taip pat administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, nukentėjusiajam ar institucijai, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, suteikiama teisė prašyti, kad byla būtų nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Tačiau šie asmenys tokį prašymą gali teikti tik tuo atveju, jei apeliaciniame skunde ginčijama pažeidimo faktinės aplinkybės ar asmens kaltė (ANK 651 straipsnio 4 dalis).

Kartu su klasikiniais administracinių nusižengimų bylose taikomais principais: nekaltumo prezumpcijos, lygybės prieš įstatymą, proporcingumo, teisingo proceso principais, ANK 566 straipsnyje įtvirtintas asmens padėties dėl jo paties paduoto skundo pabloginimo negalimumo (non reformatio in peius) principas. Asmens teisė yra skųsti jo manymu neteisėtus ir nepagrįstus sprendimus, todėl dėl skundo padavimo skundą padavusiam asmeniui negali kilti jokios neigiamos pasekmės – asmens padėtis dėl jo paties paduoto skundo negali būti pabloginama. Priešingu atveju asmens atžvilgiu vykstantis procesas negalėtų būti laikomas teisingu (sąžiningu).

Nagrinėjant bylas apeliacinės instancijos teisme ANK panaikinta galimybė jas grąžinti žemesnės instancijos teismui.

16. VMI funkcijoms vykdyti aktualių ANK specialiosios dalies straipsnių apžvalga

1) Pagal ANK 589 straipsnio 66 punktą, VMI pareigūnai administracinių nusižengimų teiseną pradeda, administracinių nusižengimų tyrimą atlieka ir administracinių nusižengimų protokolus surašo dėl ANK 93, 95, 99, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 180, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 205, 207 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalyse, 214, 224, 449, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų.

2) ANK 93 straipsnis (atitinka ATPK 20710 straipsnį, pagal ATPK teisė surašyti ATP protokolus buvo suteikta tik Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkui arba jo įgaliotam šios komisijos nariui) numato administracinę atsakomybę už politinių kampanijų finansavimo tvarkos pažeidimus.

3) ANK 95 straipsnyje (atitinka ATPK 413 straipsnį) nustatyta administracinė atsakomybė už nelegalų darbą, neskiriant baudos atskirai už kiekvieną nelegaliai dirbantį asmenį.

4) ANK 132 straipsnyje (atitinka ATPK 17312 straipsnį) nustatyta administracinė atsakomybė už alkoholio produktų ir tabako gaminių ar susijusių gaminių gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimus.

5) ANK 137 straipsnyje (atitinka ATPK 1772 straipsnį) nustatyta administracinė atsakomybė už neteisėtą stiprių alkoholinių gėrimų, brogos, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimą, įgijimą, laikymą, gabenimą. Lyginant su ATPK, papildomai numatyta atsakomybė už neteisėtą stiprių alkoholinių gėrimų ir brogos gaminimą, įsigijimą, laikymą ir gabenimą.

6) Panaikinus ATPK nuostatas, kad bauda skiriama įmonių įstaigų, organizacijų ar jų padalinių (filialų) vadovams, numatyta, kad ji skiriama asmenims privalantiems naudoti kasos aparatus šiuose ANK straipsniuose:

- ANK 160 straipsnyje (atitinka ATPK 1633 straipsnį), kuriame nustatyta administracinė atsakomybė prekybą ar paslaugas be kasos aparatų, kai kasos aparatus privaloma naudoti;

- ANK 161 straipsnyje (atitinka ATPK 1634 straipsnį), kuriame nustatyta administracinė atsakomybė kasos aparatų naudojimo tvarkos pažeidimus;

- ANK 162 straipsnyje (atitinka ATPK 1635 straipsnį), kuriame nustatyta administracinė atsakomybė už kasos aparatų eksploatavimo ar kasos operacijų tvarkos pažeidimus;

- ANK 164 straipsnio (atitinka ATPK 1637 straipsnį) 3 dalyje, kurioje nustatyta administracinė atsakomybė asmeninių ar kasos aparatu neįtrauktų į apskaitą pinigų laikymą kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus atvejus) arba kasos aparatu įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio neatitikimą;

- ANK 166 straipsnyje (atitinka ATPK 16310 straipsnį), kuriame  nustatyta administracinė atsakomybė už nustatyta tvarka įregistruotų kasos aparatų eksploatavimą be kontrolinių juostų, kontrolinių juostų, kasos aparato kasos operacijų žurnalų arba kasos aparatų techninių pasų neišsaugojimą.

7) ANK 168 straipsnyje (atitinka ATPK 164 straipsnį) nustatyta administracinė atsakomybė už prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių pažeidimus. Lyginant su ATPK, papildomai numatoma atsakomybė už alkoholinių gėrimų pardavimą mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose nepilnamečiams.

8) ANK 170 straipsnyje (atitinka ATPK 1852 straipsnį) nustatyta administracinė atsakomybė už prekybos tabako gaminiais pažeidimus. Lyginant su ATPK, numatoma atsakomybė už tabako gaminių ar susijusių gaminių pardavimą prekybos ir viešojo maitinimo vietose nepilnamečiams.

9) ANK 173 straipsnyje (atitinka ATPK 1711 ir 1712 straipsnius) nustatyta administracinė atsakomybėnaftos produktų, biokuro, bioalyvų, kitų degiųjų skystų produktų gamybos, žymėjimo, gabenimo, laikymo, prekybos ir apskaitos taisyklių pažeidimus. Skirtingai nuo ATPK, numatoma atsakomybė už visų šiame straipsnyje paminėtų rūšių naftos produktų gamybos, žymėjimo, gabenimo, laikymo, prekybos ir apskaitos taisyklių pažeidimus.

10) ANK 174 straipsnyje (atitinka ATPK 1715 straipsnį) nustatyta administracinė atsakomybėžymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, įsigijimą, naudojimą, laikymą, pardavimą, gabenimą ar kitokį jo perdavimą pažeidžiant teisės aktuose nustatytą tvarką. Papildomai numatyta atsakomybė už žymėto kuro gabenimo tvarkos pažeidimus.

11) ANK 180 straipsnyje (atitinka ATPK 17226 straipsnį, pagal ATPK teisė surašyti ATP protokolus buvo suteikta savivaldybių vykdomųjų institucijų ir jų tam įgaliotiems pareigūnams) numatyta administracinė atsakomybė už teisės aktuose nustatytos žemės ūkio produkcijos pirkėjų informacijos apie atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją nepateikimą VMI.

12) ANK 187 straipsnyje (atitinka ATPK 1721, 17210 straipsnius) nustatyta administracinė atsakomybė už ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimo tvarkos pažeidimą. Dekriminalizavus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 straipsnio 1 dalį, už šiame straipsnyje numatytus nusižengimus taikoma ne baudžiamoji, o administracinė atsakomybė pagal ANK 187 straipsnio 4 dalį, jeigu buvo siekiama išvengti mokesčių, kurių suma neviršija 10 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių (t. y. neviršija 376,60 euro, žr. šio rašto 16 skyriaus 21 punktą).

13) ANK 188 straipsnyje nustatyta administracinė atsakomybė, kuri nebuvo numatyta ATPK, už sandorių kainodaros dokumentavimo tvarkos nesilaikymą.

14) ANK 189 straipsnyje (atitinka ATPK 1729 straipsnį) nustatyta administracinė atsakomybė registravimosi mokesčių mokėtoju tvarkos pažeidimus. Papildomai numatyta administracinė atsakomybė, kurios nebuvo ATPK, už registravimosi atskirų mokesčių mokėtoju, kai tai nustatyta atitinkamų mokesčių įstatymuose, tvarkos pažeidimą.

15) ANK 191 straipsnyje (atitinka ATPK 17216 straipsnio 2 dalį) nustatyta administracinė atsakomybė už Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme nustatytos pažymų apie fiziniams asmenims išmokėtas sumas pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos pažeidimus, žymiai sumažinta minimali baudos suma nuo 144 iki 30 eurų.

16) ANK 192 straipsnyje (atitinka ATPK 17311 straipsnį) nustatyta administracinė atsakomybė už apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčio ar kitų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo tvarkos pažeidimus. ANK numato atsakomybę ne tik už gyventojų pajamų mokesčio mokėjimo, bet ir už apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčio ar kitų įmokų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimus. Šio straipsnio pažeidimas užtraukia baudą tvarką pažeidusiam asmeniui.

17) ANK 194 straipsnyje (atitinka ATPK 17220 straipsnį) nustatyta administracinė atsakomybė už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – JAR) įregistruotų juridinių asmenų gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos, taip pat fiziniams arba juridiniams asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra ne Lietuvos Respublikoje, suteikiamų paskolų neįregistravimą Lietuvos banke. Atsakomybė taikoma juridiniams asmenims, kurie yra įregistruoti JAR, neįregistravusiems šiame straipsnyje nurodytų paskolų Lietuvos banke. Pagal ATPK atsakomybė buvo taikoma juridiniams asmenims ir įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių. Taip pat ANK papildytas atsakomybe už paskolų suteiktų užsienio fiziniams asmenims neįregistravimą. Pagal ATPK atsakomybė taikyta tik už užsienio ūkio subjektams suteiktų paskolų neįregistravimą.

18) ANK 449 straipsnis (atitinka ATPK 1423 straipsnį, pagal ATPK buvo suteikta teisė surašyti ATP protokolus savivaldybių vykdomųjų institucijų ir jų tam įgaliotiems pareigūnams) nustato administracinę atsakomybę už keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių pažeidimus.

19) ANK 505 straipsnyje (iš dalies atitinka ATPK 1723 straipsnį, pagal ATPK buvo numatyta atsakomybė už VMI vadovų ir pareigūnų nurodymų nevykdymą) numatyta administracinė atsakomybė už kliudymą įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymą.

20) ANK 507 straipsnyje nustatyta administracinė atsakomybė už valstybės politiko, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir orumo pažeminimą.

21) Pažymėtina, kad kai kuriuose ANK straipsniuose atitinkama nuobauda skiriama atsižvelgiant į bazinių bausmių ir nusižengimų dydį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-10-14 nutarimu Nr. 1031 „Dėl bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio patvirtinimo" (2014-09-03 nutarimo Nr. 897 redakcija) yra patvirtintas 37,66 euro bazinis bausmių ir nuobaudų dydis.

22) Atkreiptinas dėmesys, kad ANK nebesuteikia teisės VMI pareigūnams pradėti administracinių nusižengimų teisenos, atlikti administracinių nusižengimų tyrimų ir surašyti administracinių nusižengimų protokolų dėl šiuose ANK straipsniuose numatytų pažeidimų:

- 200 straipsnis (atitinka ATPK 17310 straipsnį) dėl finansinių priemonių rinkas reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų;

- 446 straipsnis (atitinka ATPK 142 straipsnio 2,3,4 dalys) dėl važiavimo be bilieto, važiavimo įsigijus važiavimo bilietą su nuolaida, tačiau nepateikus teisę į transporto lengvatas patvirtinančių dokumentų, be bilieto ar su neteisėtai įsigytu bilietu su nuolaida važiuojančių keleivių ar neapmokėto bagažo vežimo keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, atsisakymą sumokėti už važiavimą taksi;

- 450 straipsnis (atitinka ATPK 1424 straipsnį) dėl krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis vidaus ir (ar) tarptautiniais maršrutais taisyklių pažeidimo.

23) ANK neliko ATPK 21411 straipsnio nuostatos dėl atsakomybėsspecialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir likvidavimo, taip pat važtaraščių blankų apskaitos, užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo, naudojimo ir likvidavimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo.

24) ANK padidintos baudos (minimalios ir/ar maksimalios) už šiuos administracinius nusižengimus:

ANK straipsnis

Atitinka / iš dalies atitinka ATPK straipsnį

Administraciniai nusižengimai

99

414

Darbo užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos pažeidimas

127

173

Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla

132

17312

Alkoholio produktų ir tabako gaminių ar susijusių gaminių gamybos, importo ir prekybos licencijavimo tvarkos pažeidimas

137

1772

Neteisėtas stiprių alkoholinių gėrimų, brogos, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) gaminimas, įgijimas, laikymas, gabenimas

143

1932

Netauriųjų metalų laužo ir atliekų, įtrauktų į draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą, supirkimas ar netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos pažeidimas

150

172

Komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimas

151

17211

Komercinės ar ūkinės veiklos vykdymas neteisėtai naudojantis įmonės vardu

159

1736

Netikrų banderolių ar kitų specialių ženklų gaminimas, realizavimas, naudojimas

160

1633

Prekyba ar paslaugos be kasos aparatų, kai kasos aparatus privaloma naudoti

161

1634

Kasos aparatų naudojimo tvarkos pažeidimas

162

1635

Kasos aparatų eksploatavimo ar kasos operacijų tvarkos pažeidimas

163

1636

Kasos aparato kvito už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas neišdavimas ar netinkamas išdavimas

164

1637

Asmeninių ar kasos aparatu neįtrauktų į apskaitą pinigų laikymas kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus atvejus) arba kasos aparatu įtrauktų į apskaitą pinigų ir kasoje ar kasos operacijų atlikimo vietoje laikomų pinigų kiekio neatitikimas

165

1638

Kasos aparatus aptarnaujančios įmonės specialisto nepranešimas VMI apie nustatytą įregistruotų kasos aparatų sumuojančių skaitiklių rodmenų sumažinimą

166

16310

Nustatyta tvarka įregistruotų kasos aparatų eksploatavimas be kontrolinių juostų, kontrolinių juostų, kasos aparato kasos operacijų žurnalų arba kasos aparatų techninių pasų neišsaugojimas

167

16312

Elektroninius kasos aparatus ar jų sistemas aptarnaujančios įmonės specialisto padaryti elektroninių kasos aparatų naudojimo taisyklių pažeidimai

168

164

Prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių pažeidimas

170

1852

Prekybos tabako gaminiais pažeidimas

172

171

Prekybos naftos produktais licencijose nustatytos tvarkos pažeidimas

173

1711 ir 1712

Naftos produktų, biokuro, bioalyvų, kitų degiųjų skystų produktų gamybos, žymėjimo, gabenimo, laikymo, prekybos ir apskaitos taisyklių pažeidimas

174

1715

Žymėto kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, įsigijimas, naudojimas, laikymas, pardavimas, gabenimas ar kitoks jo perdavimas pažeidžiant teisės aktuose nustatytą tvarką

176

1714

Akcizu neapmokestintų suskystintų naftos dujų arba suslėgtų gamtinių dujų panaudojimas kaip variklių degalų, jei tam nenumatyta lengvata

178

17219

Žemės ūkio produkcijos pirkimo–pardavimo tvarkos pažeidimas

179

17221

Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją tvarkos pažeidimas

187

1721, 17210

Ataskaitų, deklaracijų ar kitų mokesčių administratoriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingų dokumentų pateikimo tvarkos pažeidimas

189

1729

Registravimosi mokesčių mokėtoju tvarkos pažeidimas

190

17212

Neteisėtas informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimas

192

17311

Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo arba mokesčio ar kitų įmokų apskaičiavimo, mokėjimo tvarkos pažeidimas

205

1731

Buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ar neteisingą finansinės atskaitomybės pateikimas

207

1739

Informacijos apie atidarytas ar uždarytas visų rūšių sąskaitas pavėluotas pateikimas arba klaidingos informacijos apie atidarytas ar uždarytas visų rūšių sąskaitas pateikimas

209 str.

 1, 2, 3, 4, 5, 6 d.

1632

Akcizais apmokestinamų prekių įsigijimas (išskyrus energinius produktus ir elektros energiją), laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas pažeidžiant nustatytą tvarką

214      

16311

Prekių (krovinio) gabenimas be dokumentų

505

1723

Kliudymas įstatymų įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių institucijų sprendimų nevykdymas

546

211

Tyčinis antspaudo (plombos) sugadinimas arba nuplėšimas (išskyrus muitinės uždėtų arba muitinės pripažįstamų plombų, spaudų ir kitų žymų nuplėšimas ir sugadinimas)

 

17. ANK įgyvendinimą, reglamentuojant veikų perkvalifikavimą, taip pat ANK įsigaliojimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas (toliau – ANK įsigaliojimo įstatymas)

(2015 m. birželio 25 d. Nr. XII-1869, TAR, 2015-07-10, Nr. 2015-11216)

 

Dėl administracinių teisės pažeidimų, kurių teisena nebaigta iki 2016-04-01, bylų perkvalifikavimo, senaties, teisenos ir administracinių nuobaudų vykdymo tęstinumo:

1) Jeigu asmuo padarė administracinės teisės pažeidimą iki 2016-04-01 ir šis pažeidimas atitinka ANK numatyto administracinio nusižengimo požymius, jis perkvalifikuojamas pagal atitinkamą ANK straipsnį, kai jame nustatyta švelnesnė administracinė atsakomybė. Numatyti šie švelnesnės administracinės atsakomybės taikymo atvejai:

- ANK straipsnyje už administracinį nusižengimą nustatyta švelnesnė administracinė nuobauda negu ATPK, arba švelnesnė administracinio poveikio priemonė negu ATPK nustatyta papildoma nuobauda, arba ANK nenustatyta administracinio poveikio priemonių, nors ATPK buvo nustatytos papildomos administracinės nuobaudos;

- už padarytą veiką ANK nustatytų minimalios ir maksimalios baudų vidurkis yra daugiau negu 10 eurų mažesnis, specialiosios teisės atėmimo trukmės vidurkis yra mažesnis negu ATPK;

- pagal ANK straipsnį už administracinį nusižengimą gali būti paskirtas turto konfiskavimas ar specialiosios teisės atėmimas, o ATPK už šią veiką buvo nustatytas privalomas turto konfiskavimas ar specialiosios teisės atėmimas.

2) ATP bylų teisena pagal ANK neturinčių administracinio nusižengimo požymių, nutraukiama vadovaujantis ANK 591 straipsnio 6 punktu: panaikinamas administracinį nusižengimą nustatantis aktas.

3) Administraciniai teisės pažeidimai, kuriuos padarė asmenys, kuriems iki administracinio teisės pažeidimo padarymo buvo sukakę 14, bet nesukakę 16 metų, ir už kuriuos pagal ATPK 13 straipsnio 2 dalį atsako tėvai arba globėjai (rūpintojai), bylų teisena tokių asmenų tėvams ar globėjams (rūpintojams) nutraukiama, kai padaryta veika neturi administracinio nusižengimo požymių (ANK 591 str. 1 p.). Jeigu administracinio nusižengimo požymių turinčią veiką padarė nepilnametis, kuriam iki šios veikos padarymo nebuvo sukakę 16 metų, atlikus tyrimą informacija apie šią veiką ir ją padariusį nepilnametį turi būti perduota savivaldybės administracijos direktoriui (ANK 6 str. 2 d.).

4) Iki 2016-04-01 padarytas veikas, kurios turi ANK 13 – 21 straipsniuose nurodytų požymių (pvz., teisėtų įsakymų vykdymas, vadovavimasis klaidinga oficialia konsultacija), teismas, institucija ar pareigūnas, kurių žinioje yra to administracinio teisės pažeidimo byla, perkvalifikuoja pagal atitinkamą ANK straipsnį ir nutraukia teiseną pagal ANK 591 straipsnio 4 punktą: yra ANK IV skyriuje nurodyta aplinkybė arba pritaiko ANK 35 straipsnio 1 dalies 5 punktą: administracinis nusižengimas padarytas pažeidžiant įstatymų uždraustą veiką padariusio asmens sulaikymo, profesinių pareigų atlikimo arba teisėsaugos institucijos užduoties vykdymo, būtinojo reikalingumo, pateisinamos profesinės ar ūkinės rizikos, mokslinio eksperimento teisėtumo sąlygas.

5) Iki 2016-04-01 padarytos ANK numatytų administracinių nusižengimų požymius atitinkančios veikos, už kurių padarymą ANK nustatyta tokia pati arba griežtesnė administracinė atsakomybė negu ATPK, pagal atitinkamą ANK straipsnį neperkvalifikuojamos ir skiriamos ATPK nustatytos nuobaudos.

6) Veikos perkvalifikuojamos ar teisena nutraukiama:

- administracinio nusižengimo tyrimo metu – administracinio nusižengimo tyrimą atliekančio pareigūno sprendimu;

- administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo ne teismo tvarka metu – institucijos vadovo, vadovo įgalioto asmens ar kolegialaus organo sprendimu;

- administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo teisme metu – teismo sprendimu.

7) Administracinius teisės pažeidimus, už kuriuos iki 2016-04-01 buvo paskirtos administracinės nuobaudos, tačiau nutarimai dėl nuobaudos skyrimo dar neįsiteisėjo, aukščiau išvardintais atvejais, gavus administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymą (šis prašymas gali būti įtrauktas ir į skundą ar apeliacinį skundą), perkvalifikuoja teismas ar institucija, priėmusi nutarimą ATP byloje, arba teismas, kuris nagrinėja skundą ar apeliacinį skundą dėl nutarimo byloje.

8) Pažymėtina, kad administracinį teisės pažeidimą perkvalifikavus pagal ANK, taikomi ATPK 35 straipsnyje nustatyti administracinės nuobaudos skyrimo terminai.

9) Administraciniai teisės pažeidimai, dėl kurių protokolai, o ATPK 262 straipsnyje nurodytais atvejais pareiškimai surašyti:

- po 2016-04-01, teisena vyksta pagal ANK;

- iki 2016-04-01 ir kurie buvo perkvalifikuoti vadovaujantis šio ANK įsigaliojimo įstatymo 4 straipsniu, teisena vyksta pagal ANK.

Kitais atvejais teisena vyksta pagal iki 2016-04-01 galiojusį ATPK.

10) Iki 2016-04-01 įsiteisėję nutarimai skirti administracines nuobaudas vykdomi, kol bus įvykdyti, išskyrus ANK įsigaliojimo įstatyme paminėtus atvejus.

11) Kai asmeniui paskirta administracinė nuobauda – bauda ir nutarimas dėl šios nuobaudos skyrimo įsiteisėjo iki 2016-04-01, tačiau nesuėjo ATPK 313 straipsnio 1 dalyje numatytas terminas (bauda turi būti sumokama ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo asmeniui dienos, o nutarimą apskundus – ne vėliau kaip per 40 dienų nuo pranešimo apie skundo nepatenkinimą dienos), taip pat tais atvejais, kai asmeniui, vadovaujantis ATPK 306 straipsniu, buvo atidėtas nutarimo skirti baudą vykdymas ar ATPK 313 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka baudos mokėjimas buvo išdėstytas dalimis ir paskirta bauda viršija ANK už šį nusižengimą nustatytą maksimalią baudą, mokėtina bauda sumažinama iki ANK už šį nusižengimą nustatytos maksimalios baudos. Šiais atvejais sprendimus priima teismas ar kita nutarimus administracinių teisės pažeidimų bylose priėmusi institucija, gavusi nutarimus administracinio teisės pažeidimo byloje vykdančios institucijos teikimą.

 

Informaciją parengė

VMI prie FM Teisės departamentas