« Grįžti

Dėl pelno mokesčio įstatymo pakeitimo

Atnaujinimo data: 2016-03-31
Ši informacija skelbiama:
[1.10.1] Pelno mokesčio įstatymas
Registracijos numeris   KD-5671   Data   2016-03-31

Nustatytos naujos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) teisinio reguliavimo nuostatos:

1. Įgyvendinant 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyvą 2014/86/ES, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms (toliau – Direktyva) bei 2015 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvą 2015/121/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva, į PMĮ perkeltos Direktyvos nuostatos, skirtos kovai su piktnaudžiavimu ir agresyviu mokesčių planavimu:

PMĮ 32 straipsnis papildytas nauja 6 dalimi, kurioje įtvirtinta bendroji kovos su piktnaudžiavimu taisyklė, neleidžianti pasinaudoti Direktyvos teikiama mokestine nauda (dukterinių bendrovių patronuojančioms bendrovėms išmokamų dividendų neapmokestinimu) Direktyvos tikslų neatitinkančiais atvejais. Pagal PMĮ 32 straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 2 dalies ir 35 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatos dėl užsienio vienetams išmokamų ir/ar iš jų gaunamų dividendų neapmokestinimo netaikomos darinių ar kelių darinių atžvilgiu, jeigu jų panaudojimo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų buvo gauti mokestinės naudos, prieštaraujančios Direktyvos dalykui ar tikslui.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal šias nuostatas, užsienio vienetams išmokami ir iš jų gaunami dividendai gali būti apmokestinti ne tik tais atvejais, kai nustatoma, kad darinio (kelių darinių) tikslas yra vienintelis – gauti minėtą mokestinę naudą, bet ir tais atvejais, kai vienas iš pagrindinių tikslų buvo gauti mokestinės naudos. Mokesčių administratoriui įvertinus konkrečių situacijų visus faktus ir aplinkybes ir nustačius, jog darinys (keli dariniai) verslo struktūroje naudojami ne dėl svarių komercinių priežasčių, atspindinčių ekonominę realybę, jie bus laikomi apsimestiniais ir dividendų neapmokestinimo lengvata taikoma nebus.

Be to, siekiant, kad būtų išvengta dvigubo dividendų neapmokestinimo situacijų, kurios susidaro, pasinaudojant nacionalinių mokesčių sistemų neatitikimais, susijusiais su hibridinių paskolų susitarimais (kai iš užsienio vienetų gaunami dividendai Lietuvoje neapmokestinami, o išmokėjusio užsienio vieneto valstybėje kvalifikuojami kaip palūkanos ir atskaitomi iš pajamų), PMĮ 35 straipsnis papildytas 5 dalimi, pagal kurią šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos dėl iš užsienio vienetų gaunamų dividendų neapmokestinimo netaikomos dividendams, kuriais užsienio vienetai sumažina pelną, apmokestinamą pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu.

Minėti pakeitimai taikomi ne tik tarp ES valstybių vienetų, bet ir kitų valstybių vienetų mokamiems dividendams (nes PMĮ nustatyta dividendų neapmokestinimo lengvata taikoma ne tik tarp ES valstybių mokamiems dividendams).

PMĮ 32 ir 35 straipsnių pakeitimai įsigaliojo 2016 m. kovo 26 d.

2. Nuo 2017 m. sausio 1 d. įvedama pelno mokesčio sumokėjimo ir deklaravimo vienos datos (15 diena) taisyklė ir keičiasi avansinio pelno mokesčio skaičiavimo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus tvarka. Pagal PMĮ 33, 34, 35 ir 36 straipsnių 1 dalies, 401 straipsnio 2 dalies, 47 straipsnio 2 dalies 1 punkto, 4 ir 6 dalies, 51 straipsnio ir 53 straipsnio 1 dalies pakeitimus:

2.1. Metinė pelno mokesčio deklaracija ir/arba metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracija turi būti pateikiama ir pelno mokestis ir/arba fiksuotas pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio penkioliktos dienos (iki birželio 15 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais). 2016 metų pelno mokesčio deklaracija ir/arba fiksuoto pelno mokesčio deklaracija mokesčių administratoriui turi būti pateikiama ir pelno mokestis ir/arba fiksuotas pelno mokestis turi būti sumokėtas į biudžetą ne vėliau kaip iki 2017 m. birželio 15 d., jeigu mokestinsis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).

Paskutinio mokestinio laikotarpio metinės pelno mokesčio deklaracijos ir/arba fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir pelno mokesčio ir/arba fiksuoto pelno mokesčio sumokėjimo terminas nesikeičia.

2.2. Mokesčių mokėtojai, kurie avansinį pelno mokestį pasirinko skaičiuoti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus:

- už pirmuosius šešis mokestinio laikotarpio mėnesius (už sausio – birželio mėn., jeigu mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais) apskaičiuoja pagal faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą už mokestinį laikotarpį, buvusį prieš praėjusį mokestinį laikotarpį (pavyzdžiui, apskaičiuojant avansinį pelno mokestį už 2017 mokestinių metų pirmąjį pusmetį mokesčio dydis nustatomas pagal apskaičiuotą 2015 mokestinių metų pelno mokesčio sumą);

- už septintą – dvyliktą mokestinio laikotarpio mėnesius (už liepos – gruodžio mėn., jeigu mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais) apskaičiuojama pagal praėjusį mokestinį laikotarpį faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą (apskaičiuojant avansinį pelno mokestį už 2017 mokestinių metų antrąjį pusmetį mokesčio dydis nustatomas pagal apskaičiuotą 2016 mokestinių metų pelno mokesčio sumą).

Kiekvieno ketvirčio avansinis pelno mokestis sudarys atitinkamai 1/4 faktiškai per minėtus mokestinius laikotarpius apskaičiuoto pelno mokesčio sumos.

Avansinio pelno mokesčio deklaracija už pirmuosius šešis mokestinio laikotarpio mėnesius pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio trečio mėnesio penkioliktą dieną (už 2017 m. pirmą pusmetį - kovo 15 d., jeigu mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais). Avansinio pelno mokesčio deklaracija už mokestinio laikotarpio septintą – dvyliktą mėnesius pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio devinto mėnesio penkioliktą dieną (už 2017 m. antrą pusmetį - rugsėjo 15 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).

Pirmaisiais mokestiniais metais įregistruoti vienetai nuo avansinio pelno mokesčio atleidžiami, o antraisiais mokestiniais metais mokesčių mokėtojas, pasirinkęs avansinį pelno mokestį mokėti pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, pradeda mokėti avansinį pelno mokestį nuo mokestinio laikotarpio septinto mėnesio (nuo liepos mėn., jeigu mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais).

Jeigu avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, avansinio pelno mokesčio deklaracija pateikiama ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio trečio mėnesio penkioliktą dieną (už 2017 m. - kovo mėn. 15 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).

2.3. Avansinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio penkioliktą dieną (už 2017 m. – kovo 15 d, birželio 15 d., rugsėjo 15 d. ir gruodžio 15 d., jeigu mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais).

2.4. Mokesčių mokėtojai, kuriems nustatytas kitoks (su kalendoriniais metais nesutampantis) mokestinis laikotarpis, 2016 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio avansinį pelno mokestį deklaruoja ir sumoka 2016 m. galiojančia tvarka.

2.5. Lietuvos vienetai, kitiems Lietuvos ir/ar užsienio vienetams ir/ar nuolatinei buveinei išmokėję apmokestinamus dividendus (pagal PMĮ 33 str. 1 dalį ir 34 str. 1 dalį) arba juos gavę iš užsienio vienetų, taip pat nuolatinės buveinės, iš užsienio vienetų gavusios apmokestinamus dividendus (pagal PMĮ 35 str. 1 dalį) už joms priskirtas užsienio vienetų akcijas, kapitalo dalis ar kitų teisių turėjimą, nuo dividendų apskaičiuotą pelno mokestį turi sumokėti į biudžetą ir dividendų pelno mokesčio deklaraciją mokesčių administratoriui pateikti ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo išmokėti ir/arba gauti dividendai, 15 dienos (Lietuvos vienetų iš neapmokestinto pelno fiziniams asmenims paskirstytas ir išmokėtas pelnas (ar jo dalis), apmokestinamas pagal PMĮ 40-1 straipsnį, ir nuo jo apskaičiuotas pelno mokestis deklaruojamas dividendų pelno mokesčio deklaracijoje ir mokestis sumokamas ta pačia tvarka, kaip ir nuo dividendų).

 

Informaciją parengė

VMI prie FM Teisės departamentas

Teisės aktai
LRS  Pelno mokesčio įstatymas