« Grįžti

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai 2016 metais

Atnaujinimo data: 2016-01-27
Ši informacija skelbiama:
[1.4.1] GPM įstatymas
Registracijos numeris   KD-8448

 

I. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą:
- neapmokestinamas dydis už Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomų indėlių palūkanas ir palūkanas už ne nuosavybės vertybinius popierius, nuo 3 000 Eur sumažinamas iki 500 Eur;
- neapmokestinamas 3 000 Eur dydis, taikomas pajamoms iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, sumažinamas iki 500 Eur;
- pajamų mokesčio lengvatos taikymo nekilnojamajam turtui, išlaikytam nuo jo įsigijimo iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, 5 metų terminas pailginamas iki 10 metų. Šis įstatymo pakeitimas taikomas kito nei gyvenamasis būstas (gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka) nekilnojamojo turto išlaikymo laikotarpiui;
-su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms  per mėnesį neviršijančioms minimaliosios mėnesinės algos (toliau – MMA), galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vieno dydžio, taikomas mėnesio NPD nuo 166 eurų padidėja iki 200 eurų. Maksimalus 200 eurų NPD kiekvieną 2016 m. mokestinio laikotarpio mėnesį taikomas gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį neviršys 350 eurų (nuo 2016-01-01 MMA – 350 eurų). Gyventojams, kurių per mėnesį gaunamos su darbo santykiais susijusios pajamos bus didesnės nei minimali mėnesinė alga, galiosianti einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. (2016 m. sausio 1 d. – 350 eurų). Taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę: mėnesio NPD = 200 – 0,34 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 350 Eur);

- metinis NPD = 2 400 – 0,34 x (metinių pajamų suma – 12 minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, dydžių). Kadangi MMA, nustatytas 2016 m. sausio 1 d., yra 350 eurų, tai, pagal formulę apskaičiuojant 2016 m. taikytiną metinį NPD, iš gyventojo gautų metinių pajamų sumos atimama 4 200 eurų (350 x 12). Gautas skirtumas, padaugintas iš 0,34 koeficiento, atimamas iš 2 400 eurų sumos.  

padidintas mėnesio NPD riboto darbingumo asmenims:
- gyventojams, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sulaukusiems asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis arba sunkus neįgalumo lygis, nuo 2016-01-01 nustatyta taikyti 270 eurų (buvo – 235 eurų) mėnesio NPD;
- gyventojams, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sulaukusiems asmenims, kuriems yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, nuo 2016-01-01 nustatyta taikyti 210 eurų (buvo – 175 eurai) mėnesio NPD;

- mėnesio papildomas NPD nuo 60 eurų padidintas iki 120 eurų už kiekvieną vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį vaiką (įvaikį), jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo programą grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais.

PRIDEDAMA. KLAUSIMAI-ATSAKYMAI DĖL GPMĮ 17 STR. 1D. 28 PUNKTO TAIKYMO

PRIDEDAMA. PAAIŠKINIMAS DĖL GPMĮ 17 STR.1D. 28 PUNKTO TAIKYMO.


II. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. spalio 1 d. įsakymas VA-74
-  nauja redakcija išdėstytas  Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formos, jos priedų FR0573A, FR0573U formų užpildymo ir teikimo taisyklių 1 priedas „Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų A klasės išmokų sąrašas" ir 2 priedas „A klasės išmokų kodai". Deklaruotinomis tampa nuo 2016 m. sausio 1 d. gyventojams išmokėtos tokios neapmokestinamos išmokos: dienpinigiai, darbdavio išmokėti 200 eurų neviršijantys prizai, pensijų anuitetai, pensijų išmokos, mokamos pagal Pensijų kaupimo įstatymą, premijos, kurios neapmokestinamos pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies 36 ir 52 punktus ir kt.


III. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymas VA-99
-  nauju išmokos kodu papildytas  Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos FR0572A, FR0572U priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių 1 priedas „A klasės išmokų kodai". Nuo 2016 m. sausio 1 d. gyventojams išmokėtos gyvybės draudimo išmokos, viršijančios sumokėtas įmokas, deklaruojamos 75 išmokos kodu.

IV. Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. gruodžio 17 d. priėmė Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymą Nr. XII-2202 (toliau – 2015 m. gruodžio 17 d. įstatymas Nr. XII-2202) ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XII-2203 (toliau – 2015 m. gruodžio 17 d. įstatymas Nr. XII-2203), kurie įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

       2015 m. gruodžio 17 d. įstatymu Nr. XII-2202 Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas Nr. I-172 (toliau – LPĮ) išdėstytas nauja redakcija. Atsižvelgiant į LPĮ 4 straipsnio 2  dalyje nustatytus juridiniams asmenims teikiamos paramos dalykus, juridiniams asmenims teikiamos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos (o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos) taip pat laikomos parama, teikiama pagal LPĮ. Šios paramos ir jos panaudojimo duomenys turės būti pateikiami Paramos gavimo bei panaudojimo metinėje ataskaitoje, kurios FR0478 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103. Jeigu paramos gavėjas taip gautą paramą panaudotų ne pagal LPĮ nustatytą paskirtį, tai ne pagal paskirtį panaudota paramos suma pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 4 straipsnio 6 dalį priskiriama atskirai mokesčio bazei ir apmokestinama be atskaitymų taikant šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytą mokesčio tarifą.

LPĮ 7 straipsnyje taip pat numatyta, kad paramos gavėjais gali būti fiziniai asmenys, turintys meno kūrėjo statusą, suteiktą Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka. Meno kūrėjas tampa paramos gavėju ir įgyja teisę gauti paramą, kai Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje jis įregistruojamas kaip paramos gavėjas. Meno kūrėjams teikiamos paramos dalykas yra piniginės lėšos, sudarančios iki 2 procentų gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal pajamų mokesčio deklaraciją, dalį arba iki 2 procentų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos (kai nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia). LPĮ nustatyta, kad paramos dalyku negali būti sau pačiam skiriama iki 2 procentų pajamų mokesčio dalis.

Meno kūrėjai, pagal LPĮ turintys teisę gauti paramą, privalo atskirai tvarkyti pagal LPĮ gaunamos paramos apskaitą (joje nurodyti gautos paramos vertę ir kaip ši parama buvo panaudota) ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir terminais pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai metinę ataskaitą apie gautą paramą ir jos panaudojimą.

Atsižvelgiant į minėtus LPĮ pakeitimus, 2015 m. gruodžio 17 d. įstatymu Nr. XII-2203 buvo papildyti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 17 ir 34 straipsniai:

1) 17 straipsnio 1 dalies 25 punkto nuostata, pagal kurią neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos ne tik kaip labdara, bet ir kaip parama gyventojų LPĮ nustatyta tvarka gautos pajamos;

2) 34 straipsnio 3 dalyje nustatyta mokesčių administratoriaus pareiga nuolatinių Lietuvos gyventojų prašymu pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį asmenims (įskaitant fizinius asmenis), pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.

Nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėto pajamų mokesčio dalis kaip parama meno kūrėjams pirmą kartą gali būti skiriama nuo jų 2016 m. mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų pagal 2017 m. sausio 1 d. – gegužės 2 d. laikotarpiu mokesčių administratoriui pateiktus Prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms. Šio prašymo FR0512 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45.