« Grįžti

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pakeitimai 2016 metais

Atnaujinimo data: 2015-12-14
Ši informacija skelbiama:
[1.6.1] Gyventojų turto deklaravimo įstatymas
Registracijos numeris   KD-8447

 

I. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad 2015 m. lapkričio 19 d. įstatymu Nr. XII-2041 (toliau – Įstatymas) buvo pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 (toliau – GTDĮ) 2  straipsnis.


Įstatymu pakeista ir (ar) papildyta:
1. Papildyta GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 20 punkto nuostata dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų ir jų šeimų narių prievolės deklaruoti turtą, kuri išdėstyta taip:
„20) valstybės ir savivaldybės įmonių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų šeimos nariai".
Atsižvelgiant į tai, nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovai ir jų šeimų nariai privalo deklaruoti turtą neatsižvelgiant į įmonės statusą, t.y. neatsižvelgiant, ar nacionaliniam saugumui (strateginę reikšmę turinčiam saugumui) užtikrinti svarbi įmonė yra valstybės įmonė ar savivaldybės įmonė, ar akcinė bendrovė.
Paminėtina, kad GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 33 punkto nuostata dėl tokių įmonių vadovų pavaduotojų ir jų šeimų narių prievolės deklaruoti turtą išliko nepakeista.
2. Įstatymu 2 straipsnis papildytas 5–9 dalimis, kuriose numatyta įmonių, įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų pareiga pateikti mokesčių administratoriui vardinius sąrašus asmenų, ėjusių GTDĮ 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas, priimtų, išrinktų ar paskirtų į pareigas, kandidatavusių į atitinkamas pareigas:
2.1. GTDĮ 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad „Įmonės, įstaigos ir organizacijos, įgaliotos tvarkyti šio straipsnio 1 dalies 5–16, 23, 29, 30, 33 punktuose nurodytų gyventojų duomenis, jeigu šie duomenys nėra pateikti valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai, turi pateikti centriniam mokesčio administratoriui gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių šio straipsnio 1 dalies 5–16, 23, 29, 30, 33 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į šias pareigas gyventojų vardinius sąrašus.".
Pagal šią GTDĮ nuostatą įmonės, įstaigos ir organizacijos turi pateikti vardinius sąrašus (išskyrus atvejus, kai atitinkami duomenys buvo pateikti valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai) ėjusių pareigas, kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į pareigas tokių gyventojų:
- valstybės tarnautojų, antstolių, notarų;
- Lietuvos Respublikos teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų, teismų skyrių pirmininkų, teisėjų;
- Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus;
- Seimo kontrolierių;
- valstybės kontrolierių, valstybės kontrolieriaus pavaduotojų;
- moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierių;
- vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus;
- prokurorų;
- Lietuvos kariuomenės vado, kariuomenės vado pavaduotojų;
- profesinės karo tarnybos karininkų, žvalgybos pareigūnų;
- Lietuvos banko valdybos narių;
- žurnalistų etikos inspektoriaus;
- valstybinių aukštųjų mokyklų vadovų;
- kredito įstaigų tarybų ir (ar) valdybų narių, administracijų vadovų, administracijų vadovų pavaduotojų;
- viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tarybų ir (ar) valdybų narių, vadovų, jų pavaduotojų, vyriausiųjų redaktorių, jų pavaduotojų, redaktorių, jų pavaduotojų;
- strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų pavaduotojų. 
2.2. GTDĮ 2 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad „Savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendinanti valstybės ar savivaldybės institucija turi pateikti centriniam mokesčio administratoriui gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių šio straipsnio 1  dalies 19–22, 31, 32, 34 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į šias pareigas gyventojų vardinius sąrašus.".
Pagal šią GTDĮ nuostatą savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendinančios valstybės ir savivaldybės institucijos turi pateikti vardinius sąrašus paskutiniais kalendoriniais metais ėjusių pareigas, kandidatavusių į pareigas, priimtų, išrinktų ar paskirtų į pareigas tokių gyventojų:
- akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų;
- valstybės ir savivaldybės įmonių vadovų;
- viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų;
- asociacijų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovų;
- valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų;
- valstybės ar savivaldybių įstaigų padalinių (struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje) vadovų, jų pavaduotojų;
- valstybės ar savivaldybių įmonių, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų pavaduotojų.
2.3. GTDĮ 2 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Respublikos Prezidento kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija turi pateikti centriniam mokesčio administratoriui gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių šio straipsnio 1  dalies 17, 18, 35 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų ar paskirtų į šias pareigas gyventojų vardinius sąrašus.".
Pagal šią GTDĮ nuostatą Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Respublikos Prezidento kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija turi pateikti vardinius sąrašus paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių pareigas, kandidatavusių, priimtų ar paskirtų į pareigas tokių gyventojų:
- Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirtų institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovų bei pareigūnų;
- Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkų, jų pavaduotojų bei narių;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymu į pareigas priimtų Europos Komisijos narių, Audito Rūmų narių, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo narių, Regionų komiteto narių, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių, teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnų.
2.4. GTDĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad „Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija turi pateikti centriniam mokesčio administratoriui gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių šio straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytas pareigas, taip pat išrinktų į šias pareigas gyventojų vardinius sąrašus.".
Pagal šią GTDĮ nuostatą Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija turi pateikti vardinius sąrašus paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių pareigas, taip pat išrinktų į pareigas tokių gyventojų:
- valstybės politikų;
- Europos Parlamento narių, išrinktų nuo Lietuvos Respublikos.
2.5. GTDĮ 2 straipsnio 4 dalis buvo papildyta ir joje nustatyta, kad valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekanti įstaiga turi teikti mokesčio administratoriui vardinius sąrašus ne tik valstybės tarnautojo pareigas ėjusių gyventojų, bet ir kandidatavusių į šias pareigas.
2.6. GTDĮ 2 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad paskutinių praėjusių kalendorinių metų šio straipsnio 4–8 dalyse nurodytų gyventojų vardiniai sąrašai mokesčio administratoriui turi būti pateikiami iki einamųjų kalendorinių metų vasario 1 dienos. Vardinių sąrašų pateikimo formą ir tvarką nustatyti pavesta centriniam mokesčio administratoriui.
Įstatymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d., vadinasi, GTDĮ 2 straipsnio 4–8 dalyse paminėtų gyventojų vardiniai sąrašai pirmą kartą mokesčio administratoriui turi būti pateikti iki 2016 m. vasario 1 dienos.
VMI prie FM atkreipia dėmesį į tai, kad pagal GTDĮ 2 straipsnio 2 dalies nuostatas pareiga deklaruoti turtą dėl eitų pareigų (priėmimo, paskyrimo, išrinkimo, kandidatavimo į pareigas) gyventojams atsiranda tuo atveju, jeigu jie yra laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais. Asmuo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnio 1 dalį laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jeigu:
- kalendoriniais metais Lietuvoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą, t. y. vietą, kurioje jis faktiškai nuolat gyvena ir kurią išlaiko, arba
– kalendoriniais metais asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų turi daugiau Lietuvoje, negu užsienio valstybėje (pvz., gyventojas yra išvykęs iš Lietuvos, tačiau Lietuvoje pasilieka jam nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas, jo banko sąskaitos, jo šeima lieka gyventi Lietuvoje, iš Lietuvos jis gauna pajamų, Lietuvoje moka socialinio draudimo įmokas ar pan.), arba
– kalendoriniais metais atvyksta į Lietuvą ir joje ištisai arba su pertraukomis išbūna 183 ar daugiau dienų (pvz., užsienio valstybės gyventojas, atvykęs į Lietuvą dirbti Lietuvos įmonėje, ir kalendoriniais metais Lietuvoje išbuvęs ilgiau kaip 183 dienas), arba
– kalendoriniais metais atvyksta į Lietuvą ir ištisai arba su pertraukomis dvejais vienas paskui kitą einančiais kalendoriniais metais Lietuvoje išbūna 280 ar daugiau dienų ir pirmaisiais metais Lietuvoje ištisai ar su pertraukomis jis išbūna ne mažiau kaip 90 dienų (tuomet abiem buvimo Lietuvoje metais asmuo yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju), arba
– jis yra Lietuvos Respublikos pilietis, kuris gyvena užsienio valstybėje, tačiau atlyginimas jam mokamas arba jo pragyvenimo užsienio valstybėje išlaidos dengiamos iš Lietuvos Respublikos biudžeto (pvz., užsienio valstybėje esančioje Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje dirbantis Lietuvos Respublikos pilietis).
Atsižvelgiant į tai, kad prievolė deklaruoti turimą turtą dėl einamų (eitų) pareigų ar kandidatavimo į atitinkamas pareigas GTDĮ yra nustatyta tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams, šiame rašte paminėtų asmenų vardiniuose sąrašuose turi būti nurodomi duomenys tik apie nuolatinius Lietuvos gyventojus. Išsamesnė informacija dėl vardinių sąrašų sudarymo bus pateikta parengus atitinkamą duomenų teikimo formą.
Pažymėtina, kad 2015 m. lapkričio 19 d. įstatymu Nr. XII-2042 buvo papildytas Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 172-10 straipsnis, kuriame numatyta įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų bei fizinių asmenų administracinė atsakomybė už GTDĮ nustatytų vardinių sąrašų pateikimo tvarkos pažeidimus.

II. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos praneša, kad parengtos  taisyklės „VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMU NR. VA-128 „DĖL GYVENTOJŲ, PRIVALANČIŲ DEKLARUOTI TURTĄ, VARDINIŲ SĄRAŠŲ DEKLARACIJOS FR0002 IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO".

Taisyklės ir atitinkama forma parengta siekiant įgyvendinti 2015 m. lapkričio 19 d. įstatymu Nr. XII-2041 pakeistą Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 (toliau –GTDĮ) 2  straipsnį. Įstatymu 2 straipsnis papildytas 5–9 dalimis, kuriose numatyta įmonių, įstaigų, organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų pareiga pateikti mokesčių administratoriui vardinius sąrašus asmenų, ėjusių GTDĮ 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas, priimtų, išrinktų ar paskirtų į pareigas, kandidatavusių į atitinkamas pareigas.

Prievolė deklaruoti turimą turtą dėl einamų (eitų) pareigų ar kandidatavimo į atitinkamas pareigas GTDĮ yra nustatyta tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams, todėl asmenų vardiniuose sąrašuose turi būti nurodomi duomenys tik apie nuolatinius Lietuvos gyventojus.

Pagal GTDĮ 2 straipsnio 5 dalies nuostatas: įmonės, įstaigos ir organizacijos turi pateikti vardinius sąrašus (išskyrus atvejus, kai atitinkami duomenys buvo pateikti valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai) ėjusių pareigas, kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į pareigas tokių gyventojų:

- valstybės tarnautojų, antstolių, notarų;

- Lietuvos Respublikos teismų pirmininkų, teismų pirmininkų pavaduotojų, teismų skyrių pirmininkų, teisėjų;

- Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus;

- Seimo kontrolierių;

- valstybės kontrolierių, valstybės kontrolieriaus pavaduotojų;

- moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierių;

- vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus;

- prokurorų;

- Lietuvos kariuomenės vado, kariuomenės vado pavaduotojų;

- profesinės karo tarnybos karininkų, žvalgybos pareigūnų;

- Lietuvos banko valdybos narių;

- žurnalistų etikos inspektoriaus;

- valstybinių aukštųjų mokyklų vadovų;

- kredito įstaigų tarybų ir (ar) valdybų narių, administracijų vadovų, administracijų vadovų pavaduotojų;

- viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo tarybų ir (ar) valdybų narių, vadovų, jų pavaduotojų, vyriausiųjų redaktorių, jų pavaduotojų, redaktorių, jų pavaduotojų;

- strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių valstybės įmonių ir akcinių bendrovių bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių vadovų pavaduotojų.

Pagal GTDĮ 2 straipsnio 6 dalies nuostatas: savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendinančios valstybės ir savivaldybės institucijos turi pateikti vardinius sąrašus paskutiniais kalendoriniais metais ėjusių pareigas, kandidatavusių į pareigas, priimtų, išrinktų ar paskirtų į pareigas tokių gyventojų:

- akcinių bendrovių, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų;

- valstybės ir savivaldybės įmonių vadovų;

- viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų;

- asociacijų, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, vadovų;

- valstybės ar savivaldybių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų;

- valstybės ar savivaldybių įstaigų padalinių (struktūrinio padalinio, nesančio kitame struktūriniame padalinyje) vadovų, jų pavaduotojų;

- valstybės ar savivaldybių įmonių, kuriose valstybei ar savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų pavaduotojų.

Pagal GTDĮ 2 straipsnio 7 dalies nuostatas: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Respublikos Prezidento kanceliarija, Vyriausybės kanceliarija turi pateikti vardinius sąrašus paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių pareigas, kandidatavusių, priimtų ar paskirtų į pareigas tokių gyventojų:

- Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirtų institucijų ir įstaigų, finansuojamų iš valstybės biudžeto, vadovų bei pareigūnų;

- Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkų, jų pavaduotojų bei narių;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės siūlymu į pareigas priimtų Europos Komisijos narių, Audito Rūmų narių, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo narių, Regionų komiteto narių, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narių, teisminių ir kitokių tarptautinių institucijų pareigūnų.

Pagal GTDĮ 2 straipsnio 8 dalies nuostatas: Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija turi pateikti vardinius sąrašus paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių pareigas, taip pat išrinktų į pareigas tokių gyventojų:

- valstybės politikų;

- Europos Parlamento narių, išrinktų nuo Lietuvos Respublikos.

Atkreipiame dėmesį, kad forma FR0002 pirmą kartą teikiama 2016 metais (turi būti pateikta iki vasario 1 dienos) už 2015 metus.