« Grįžti

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai 2015 metais

Atnaujinimo data: 2015-03-26
Ši informacija skelbiama:
[1.4.1] GPM įstatymas
Registracijos numeris   KD-8328

 

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 9, 131, 17ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymu (2014 m. rugsėjo 23 d. įstatymas NR. XII-1129, toliau – Įstatymas XII-1129) ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 131, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo 181 straipsniu įstatymo Nr. XI-111 23 straipsnio pakeitimo įstatymu (2014 m. rugsėjo 23 d. įstatymas XII-1130, toliau – Įstatymas XII-1130) buvo pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.

Įstatymais XII-1129 ir XII-1130 pakeistos atitinkamuose GPMĮ straipsniuose nustatytos dydžių vertės litais į vertes eurais. Šie įstatymai įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.; Įstatymų nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2015 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas.

Pateikiame esminius GPMĮ pakeitimus susijusius su euro įvedimu:

 

GPMĮ straipsnių pakeitimai

Dydžiai eurais (nuo 2015-01-01)

Dydžiai litais (iki 2014-12-31)

9 straipsnio 1 d. 1 punkto pakeitimas:

Gyventojo gautos iš asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, nepiniginės dovanos ir laimėjimai (prizai), kurie nepripažįstami pajamomis, gautomis natūra

 

100

 

320

131 straipsnio pakeitimas:

Priskiriamos Europos ekonominių interesų grupės pajamos ir sąnaudos išreiškiamos eurais taikant euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą pajamų ir sąnaudų priskyrimo dieną.

 

 

 

17 straipsnio 1 dalies 20 punkto pakeitimas :

Pajamų mokesčiu neapmokestinamos palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos ne nuosavybės vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių ne nuosavybės vertybinių popierių turėtojams), palūkanos už Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius, palūkanos už Lietuvos ir užsienio valstybių bankuose ir kitose kredito įstaigose laikomus indėlius suma, neviršijanti nustatyto dydžio per mokestinį laikotarpį, jeigu ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti ar sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 d.

 

3 000

 

10 000

17 straipsnio 1 dalies 24 punkto pakeitimas:

Pajamų mokesčiu neapmokestinamos gyventojų pajamos už parduodamas pačių surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), neviršijančios nustatyto dydžio per mokestinį laikotarpį.

 

3 000

 

10 000

17 straipsnio 1 dalies 26 punkto pakeitimas:

Pajamų mokesčiu neapmokestinamos paveldėjimo būdu gautos pajamos, kurios yra mokesčio objektas pagal Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokestį reglamentuojančius teisės aktus; dovanojimo būdu gautos pajamos iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, vaikaičių ir senelių; taip pat iš kitų gyventojų dovanojimo būdu per mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma (vertė), neviršijanti nustatyto dydžio.

 

2 500

 

8 000

17 straipsnio 1 dalies 27 punkto pakeitimas:

Pajamų mokesčiu neapmokestinamas ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų, gautų pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn šios dalies 28, 30, 53 ir 54 punktuose nenurodytą turtą, išskyrus netauriųjų metalų laužą, ir to turto įsigijimo kainos ir kitų šio Įstatymo 19 straipsnyje nurodytų su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų skirtumas, neviršijantis nustatyto dydžio per mokestinį laikotarpį.

 

2 500

 

8 000

17 straipsnio 1 dalies 30 punkto pakeitimas:

Pajamų mokesčiu neapmokestinamas pajamų, gautų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, išskyrus tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones, ir šių finansinių priemonių įsigijimo kainos ir kitų šio Įstatymo 19 straipsnyje nurodytų su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn bei išvestinių finansinių priemonių realizavimu susijusių išlaidų skirtumas, neviršijantis nustatyto dydžio per mokestinį laikotarpį. Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn šias akcijas išleidusiam vienetui, kai vertybiniai popieriai laikomi parduotais pagal šio Įstatymo 11 straipsnį, taip pat parduodant ar kitaip perleidžiant akcijas, kurios gautos šio Įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios vertės padidinimo atveju lengvata netaikoma pajamų daliai, kuri lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai).

 

3 000

 

10 000

17 straipsnio 1 dalies 33 punkto pakeitimas:

Pajamų mokesčiu neapmokestinamos mokymo įstaigų studentų ir moksleivių stipendijos ir pašalpos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšos; taip pat vienetų (išskyrus pelno nesiekiančius vienetus) mokymo įstaigų studentams ir moksleiviams pagal vieneto, mokymo įstaigos ir studento ar moksleivio pasirašytas trišales sutartis mokamos stipendijos, skirtos studento ar moksleivio mokymosi ir pragyvenimo reikmėms apmokėti, jeigu stipendijos mokėjimo laikotarpiu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininkas, darbuotojas arba stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininko arba darbuotojo šeimos narys ir tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba atliekamais darbais, suteiktomis arba teikiamomis paslaugomis, o metinė stipendijos suma neviršija nustatyto dydžio per mokestinį laikotarpį . 

 

2 500

 

8 000

17 straipsnio 1 dalies 39 punkto pakeitimas:

Pajamų mokesčiu neapmokestinama iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų prizų vertė, neviršijanti nustatyto dydžio.

 

200

 

700

17 straipsnio 1 dalies 40 punkto pakeitimas:

Pajamų mokesčiu neapmokestinami GPMĮ 17 str. 1 dalies 37 ir 38 punktuose nenurodyti nustatyto dydžio vertės neviršijantys sporto varžybų ir kiti prizai ir laimėjimai, jeigu jie iš to paties asmens gaunami ne daugiau kaip 6 kartus per mokestinį laikotarpį.

 

200

 

700

17 straipsnio 1 dalies 55 punkto pakeitimas:

Pajamų mokesčiu neapmokestinamos per mokestinį laikotarpį neviršijančios nustatyto dydžio pajamos, gautos kaip atlygis teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas .

20 straipsnio 1 dalies pakeitimas:

Neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – NPD), negali būti didesnis, negu ........................................

jeigu gyventojo metinės pajamos (toliau – GMP) neviršija.................................................... 

Jeigu GMP viršija nustatytą dydį metinis NPD negali būti didesnis, negu suma, apskaičiuota pagal šią formulę ...

 

1 750

 

 

 

 

 

 

1 992

 

 

3 480

 

MNPD =1 992 – 0,26 x (GMP– 3 480)

 

6 000

 

 

 

 

 

 

6 840

 

 

12 000

 

MNPD=6 840 – 0,26x (GMP – 12 000)

20 straipsnio 2 dalies pakeitimas:

 

Mėnesio NPD gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos neviršija ....................................................

 

Taikomas mėnesio NPD ... ...............................

 

Gyventojui, kurio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos viršija nustatytą dydį, taikytinas mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal šią formulę ..........................................

 

 

 

290

 

166

 

166-0,26x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 290)

 

 

 

1 000

 

570

 

570-0,26x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos – 1000)

20 straipsnio 6 dalies pakeitimas:

Asmenims, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, arba asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD

Asmenims, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, arba senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis, ar asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, taikomas mėnesio NPD .............................................

 

235

 

 

 

 

175

 

800

 

 

 

 

600

20 straipsnio 8 dalies pakeitimas:

Nuolatiniams Lietuvos gyventojams (tėvams arba įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat vyresnius, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis (toliau – PNPD).

 

60

 

200

 

Su GPM susijusių dydžių keitimas iš litų į eurus (lentelė)

2015 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XII-1573, kuris suvienodino Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 33 ir 34 punktuose  bei Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme vartojamas asmens, kuris mokosi, sąvokas: sąvoka „mokymo įstaigos moksleivis" pakeista į  „mokyklos mokinys"