« Grįžti

Mokestinių nepriemokų dengimo mokesčių permokų ir / ar mokesčio skirtumo sąskaitose esančiomis sumomis tvarka

Atnaujinimo data: 2020-02-11
Ši informacija skelbiama:
[1.12.7.1] Mokesčio ir su juo susijusių sumų sumokėjimas, permokos...
Registracijos numeris   KD-3007

VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.), mokamų vienu įmokos kodu, į surenkamąsias sąskaitas sumokėta įmoka automatiškai, be mokesčių mokėtojo prašymo, įmokos sumokėjimo data įskaitoma VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN, mokamų vienu įmokos kodu, mokėjimo prievolėms padengti nustatyta tvarka.

 Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje esančios sumos eurais, taip pat iki euro įvedimo dienos (iki 2014 m. gruodžio 31 d. imtinai) Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje susidariusios sumos litais, kurios nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015 m. sausio 1 d.) Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (toliau – MAIS) programinėmis priemonėmis automatiškai perskaičiuotos į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, įskaitomos tokia tvarka:

1. pirmiausiai įskaitomos mokesčių ir baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.) pagal ANK (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) ATPK), mokamų vienu įmokos kodu, mokėjimo prievolės .

Tačiau įskaitymas iš Mokesčių permokų sąskaitos ar Mokesčio skirtumo sąskaitos baudos už AN mokėjimo prievolei padengti pagal organo (pareigūno) surašytą protokolą su administraciniu nurodymu nevykdomas. Vadovaujantis ANK 610 straipsnio, 611 straipsnio 1 ir 2 dalyse (nuo 2017 m. sausio 1 d.) ar ATPK 2601, 2602 straipsniuose (iki 2016 m. gruodžio 31 d. imtinai) nurodytais atvejais, mokesčių mokėtojui pasiūlytą sumokėti baudą už AN, lygią pusei minimalios baudos, mokesčių mokėtojas savo noru turi sumokėti pats per administraciniame nurodyme nurodytą mokėjimo terminą;

2. toliau įskaitomos VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų (kai kitos valstybės institucijos, apskaičiuojančios mokesčių mokėtojui sumokėti tokį mokestį, VMI yra pateikę duomenis reikalingus to mokesčio prievolei apskaityti ir administruoti) mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, nepriemokos;

3. toliau įskaitomos nesumokėtos palūkanos ir apskaičiuotos padidintos palūkanos bei nesumokėtos mokesčių ir (arba) baudų už AN įmokos pagal mokestinės paskolos sutartį;

4. toliau įskaitomos baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, prievolės, įskaitymą pradedant nuo šių baudų mokesčių, mokamų vienu įmokos kodu;

5. toliau įskaitomi delspinigiai, įskaitymą pradedant nuo vienu įmokos kodu mokamų mokesčių delspinigių;

51. toliau įskaitomos pagal vykdomuosius dokumentus nesumokėtos valstybės naudai išieškotinos sumos iki vykdomųjų dokumentų pateikimo antstoliams vykdyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

6. toliau įskaitomos mokėjimo prievolės, dėl kurių priimtas sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš banko sąskaitose esančių lėšų arba išieškoti iš turto, šių Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.     

 Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje esančiomis sumomis VMI administruojamų mokesčių mokestinės ir baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.) nepriemokos dengiamos automatiškai, be mokesčių mokėtojo Prašymo.

 Padengus VMI administruojamų mokesčių mokestines ir baudų už AN nepriemokas, Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje esančiomis sumomis be mokesčių mokėtojo Prašymo gali būti įskaitoma:

1. muitinės administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti, taip pat mokesčių mokėtojo skoloms padengti, jei mokesčių mokėtojas turi laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, Mokesčių permokos įskaitymo mokestinei nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos" (toliau – Muitinės įskaitymo taisyklės), nustatyta tvarka;
2. pagal vykdomuosius dokumentus, kai, vadovaujantis CPK 638 straipsnio 2 dalies nuostata, vykdymo procese valstybei atstovauja VMI, laiku nesumokėtos valstybės naudai išieškotinos sumos iki vykdomųjų dokumentų pateikimo antstoliams vykdyti CPK nustatyta tvarka;

3. pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą, jei:

1. VMI mokesčių apskaitoje yra susidariusi mokesčių mokėtojo permoka (skirtumas), kuriai susigrąžinti mokesčių mokėtojas nėra pateikęs Prašymo, tačiau, vadovaujantis CPK 749 straipsnio nuostatomis, yra gautas antstolio patvarkymas areštuoti skolininko turtines teises į mokesčių mokėtojui priklausančią grąžinti permokos (skirtumo) sumą. Permoka (skirtumas) pervedama, atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo patikrinimą VMI prie FM nustatyta tvarka;

2. iš mokesčių mokėtojo, pateikusio Prašymą grąžinti permoką (skirtumą) į kito asmens sąskaitą, antstolis vykdo išieškojimą. Permoka (skirtumas) pervedama, vadovaujantis Instrukcijos 81.2 papunkčio nustatyta tvarka.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-07 įsakymas Nr. VA-186 „DĖL MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO), 46-50 p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2004-12-20 įsakymas Nr. VA-193 „DĖL MOKESČIŲ MOKĖTOJO SUMOKĖTŲ SUMŲ ĮSKAITYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO", II-III d.