« Grįžti

Kuriais atvejais pildomi metinės pajamų mokesčio deklaracijos priedai (GPM308P, GPM308N, GPM308T, GPM308V, GPM308R, GPM308L, GPM308U, GPM308K, GPM308M, GPM308F)?

Atnaujinimo data: 2018-01-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.13.2.3] Deklaracijos GPM308 ir jos priedų pildymas, pateikimas...
[1.17.1] Nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų deklaravimas
Registracijos numeris   KD-7042

Deklaracija (GPM308 formos 03 versija) yra skirta nuolatinių Lietuvos gyventojų 2014 m. ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms pajamoms, nuo tų pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuotam, kito asmens savo lėšomis už gyventoją sumokėtam, iki deklaracijos pateikimo dienos gyventojo savo lėšomis sumokėtam pajamų mokesčiui ir 2014 bei 2015 m. mokestinio laikotarpio sveikatos draudimo įmokoms, taip pat apskaičiuotam mokėtinam (grąžintinam) pajamų mokesčiui ir sveikatos draudimo įmokoms deklaruoti.

Prie deklaracijos pridėtini priedai yra skirti:

1. GPM308P priedas „Apmokestinamosios pajamos" – pajamoms, pagal GPMĮ 6 straipsnį apmokestinamoms, taikant 15 ir/ar 5 procentų pajamų mokesčio tarifą, įrašyti, išskyrus:

1.1. individualios veiklos pajamas,

1.2. pozityviąsias pajamas,

1.3. ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamąsias pajamas,

 1.4. pajamas, gautas užsienio valstybėje, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje,

2. GPM308N priedas „Neapmokestinamosios pajamos"  – pajamoms, kurios priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms, įrašyti, įskaitant:

2.1. pajamas iš ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn, išskyrus ne individualios veiklos turto, nurodyto GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamas ir pajamas iš žemės ūkio veiklos, nurodytas GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 23 punkte,

2.2. užsienio valstybėje gautas pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, išskyrus individualios veiklos pajamas,

3. GPM308T priedas „Ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosios pajamos" – ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn apmokestinamosioms pajamoms įrašyti, taip pat kito turto (nurodyto GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte) pardavimo ar kitokio perleidimo pajamoms įrašyti, išskyrus pajamas, gautas iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo,

4. GPM308V priedas „Individualios veiklos pajamos"  – individualios veiklos pajamoms (įskaitant gautas iš žemės ūkio veiklos, kurios pagal GPMĮ 17 straipsnio l dalies 23 punktą priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, ir pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą) įrašyti, taip pat pajamoms, gautoms (uždirbtoms) vykdant individualią veiklą užsienio valstybėje, kai šios pajamos pagal GPMĮ 37 straipsnį yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, įrašyti,

5. GPM308R priedas „Individualios veiklos pajamos atitinkamose valstybėse"  – įrašyti mokestinio laikotarpio individualios veiklos pajamas, gautas (uždirbtas) daugiau nei vienoje valstybėje (Lietuvoje ir / ar užsienio valstybėje), kai pajamų mokestis nuo jų turi būti sumokėtas Lietuvos Respublikoje, o užsienio valstybėje (valstybėse) sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis gali būti atskaitytas iš mokėtino mokesčio sumos Taisyklių 163 punkte nustatyta tvarka,

6. GPM308L priedas „Gyventojo apmokestinamąsias pajamas mažinančios išlaidos"  – nuolatinio Lietuvos gyventojo patirtoms išlaidoms, kuriomis pagal GPMĮ 21 straipsnį gali būti mažinamos jo apmokestinamosios pajamos, įrašyti,

7. GPM308U priedas „Lietuvoje atskaitytino užsienio valstybėje išskaičiuoto (sumokėto) mokesčio apskaičiavimas"  – Lietuvoje atskaitytinam užsienio valstybėje išskaičiuotam (sumokėtam) pajamų mokesčiui ar jam tapačiam mokesčiui (išskyrus atskaitytinam mokesčiui nuo pozityviųjų pajamų) apskaičiuoti,

8. GPM308K priedas „Nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas"  – nuolatinio Lietuvos gyventojo apskaičiuotoms ir į jo mokestinio laikotarpio pajamas įtrauktoms pozityviosioms pajamoms įrašyti,

9. GPM308S priedas „Privalomojo sveikatos draudimo įmokos", deklaruojant 2014 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio pajamas, neužpildomas,

10. GPM308M priedas „Individualios veiklos pajamos pagal mėnesius"  – individualios veiklos pajamoms (išskyrus pajamas, gautas iš veiklos pagal verslo liudijimą), gautoms (uždirbtoms) per kiekvieną mokestinio laikotarpio mėnesį, įrašyti. GPM308M priedas užpildomas individualią veiklą vykdančio gyventojo pageidavimu,

11. GPM308F priedas „Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos" – pajamoms iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo įrašyti.

Deklaracijos priedai (GPM308P, GPM308L, GPM308N, GPM308T, GPM308V, GPM308R, GPM308U, GPM308K, GPM308F, GPM308M) turi būti užpildomi tik tada, kai yra juose įrašytinų duomenų.

Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įregistravęs individualią veiklą ar turėjęs verslo liudijimą, GPM308V priedą turi užpildyti net ir tuo atveju, jeigu pajamų iš individualios veiklos negavo (neuždirbo).

Kai įrašytini duomenys netelpa į vieną tam skirtą deklaracijos priedo lapą, turi būti užpildoma tiek to priedo lapų, kiek reikia.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"