Kaip Mano VMI galima pateikti prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį?

Atnaujinimo data: 2017-02-03
Ši informacija skelbiama:
[1.2.3] Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkymas ir mokėjimai
Registracijos numeris   KD-8278

 

Norėdami pateikti prašymą sudaryti mokestinės paskolos sutartį per Mano VMI, atlikite šiuos veiksmus:

1. Vertikaliajame meniu pasirinkite Paslaugos. Atsiveria vykdomų paslaugų sąrašas.

2. Spauskite Užsakyti paslaugą. Atsiveria pranešimo pasirinkimo langas.

3. Paslaugos pasirinkimo lange spauskite Mokesčių mokėtojo apskaitos duomenų tvarkymas ir mokėjimai ->Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas.

Išsiskleidžia galimų paslaugų sąrašas.

4. Pasirinkite Mokestinės paskolos sutarties sudarymas.

Jei prašymas jau buvo pradėtas pildyti sistema parodys langelį, kuriame turėsite pasirinkti: tęsti pradėto pildyti dokumento pateikimą, šalinti esamą ir pildyti naują dokumentą.

Prašymo užpildymo procesas susideda iš atskirų žingsnių. Kiekvieno žingsnio duomenys užpildomi paspaudus mygtuką Pridėti. Laukus, pažymėtus raudona žvaigždute, užpildyti privaloma. Užpildę duomenis, spauskite Toliau ir pereikite prie kito žingsnio. Užpildytą prašymą peržiūrėkite ir, įsitikinę, kad visi duomenys teisingi, spauskite Patvirtinti.

 Teikdami prašymą per Mano VMI, į pagalbą galite pasitelkti elektroninį vedlį (tema - Mokestinės paskolos sutarties sudarymas ir keitimas) – interaktyvią instrukciją, padėsiančią Jums savarankiškai ir teisingai užpildyti informaciją. Paslaugų e. vedlį rasite VMI internetiniame puslapyje, skyriuje Apie VMI -- > Struktūra ir kontaktai --> Klauskite --> Mano VMI pagalba.

Atkreipiamas dėmesys, kad kartu su prašymu mokesčių mokėtojas turi pateikti prašymui nagrinėti reikalingus dokumentus:

Mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo – pateikia:

 • dokumentus: rašytinius laisvos formos paaiškinimus ar mokesčių mokėtojo įsipareigojimus sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje, sutartis, ketinimo protokolus, verslo planą (pavyzdinė forma, patvirtinto Aprašo 1 priedas) ir/arba kitus dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos mokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas;
 • paskutinio ketvirčio ir paskutinių 3 metų finansinę atskaitomybę, jei ši finansinė atskaitomybė nebuvo pateikta VĮ „Registrų centras";
 • kreditorių sąrašą (teikiami paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas kreditorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto Aprašo 2 priedas);
 • debitorių sąrašą (teikiami paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas debitorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto Aprašo 3 priedas);
 • turimų sutarčių (tarp jų trišalių) su bankais, kredito unijomis, lizingo bendrovėmis, kitomis kredito įstaigomis, juridiniais bei fiziniais asmenimis dėl gautų ar suteiktų kreditų kopijas;
 • informaciją apie juridinio asmens, prašančio išdėstyti arba atidėti mokestinę nepriemoką, suteiktas paskolas ir šių paskolų sutarčių kopijas;
 • banko sąskaitų išrašus, kasos knygos, avansinių apyskaitų kopijas už laikotarpį nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos, duomenis apie atskaitingų asmenų įsiskolinimą
 • užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283), patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 236 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. VA-119 redakcija (toliau – Fizinių asmenų anketa), ir jos duomenis patvirtinančius dokumentus (teikiama tuo atveju, kai juridinis asmuo yra individuali įmonė arba ūkinė bendrija) ir kitus dokumentus.

Mokesčių mokėtojas – fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą (įregistravęs individualią veiklą ar įsigijęs verslo liudijimą), ar ūkininkas – pateikia:

 • užpildytą Fizinių asmenų anketą ir jos duomenis patvirtinančius dokumentus;
 • dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas;
 • duomenis apie pajamas, išlaidas per paskutinius 6 mėnesius (pavyzdinė forma, patvirtinto Aprašo 4 priedas);
 • kreditorių sąrašą, nurodydamas kreditorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto Aprašo 5 priedas);
 • debitorių sąrašą, nurodydamas debitorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto Aprašo 6 priedas);
 • banko sąskaitų išrašus, kasos knygos (jei ji vedama) kopijas už laikotarpį nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos ir kitus dokumentus.

Mokesčių mokėtojas – fizinis asmuo – pateikia:

 • užpildytą Fizinių asmenų anketą ir jos duomenis patvirtinančius dokumentus (Fizinių asmenų anketos I dalies 12 (lėšos, esančios bankų įstaigose), 13 (gautos paskolos, sudarytos lizingo (finansinės nuomos) sutartys) ir 18 (gautos pajamos per einamuosius metus) punktų duomenys turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais, t. y. visuose bankuose esančių sąskaitų išrašais apie piniginių lėšų likučius prašymo teikimo datai, darbo sutarties kopija ir / arba pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, gautų paskolų, sudarytų lizingo (finansinės nuomos) sutarčių kopijomis ir kita);
 • dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas.

Mokesčių mokėtojas ar asmuo, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, prašymą ir kitus dokumentus, susijusius su mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimu arba išdėstymu, mokesčių administratoriui gali įteikti tiesiogiai, išsiųsti klasikiniu ar elektroniniu paštu arba elektroninėmis priemonėmis (patvirtintus elektroniniu parašu), interneto naršykle prisijungęs prie Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI ir siūlomomis autentifikavimo priemonėmis patvirtinęs tapatybę.

Mokesčių administratorius iš mokesčio mokėtojo gali pareikalauti kitų papildomų duomenų (dokumentų), kurių reikia sprendimui atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą priimti.

Atmintinė "Reikalavimai prašymui kreipiantis dėl mokestinės nepriemokos
ar baudos už administracinį nusižengimą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo"

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2001 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 236 DĖL MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTIES IR FIZINIŲ ASMENŲ ANKETOS FORMŲ BEI PRAŠYMO ATIDĖTI ARBA IŠDĖSTYTI MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS SUMOKĖJIMĄ, SUDARANT MOKESTINĖS PASKOLOS SUTARTĮ, REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO