« Grįžti

Kokio laikotarpio ilgalaikio turto perkainojimo informacija pateikiama 2.10 „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“ dalies elementų grupėje 2.10.1.8.1.18. „Turto perkainojimo informacija“?

Atnaujinimo data: 2020-04-22
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.4.3] Duomenų Pagrindinėje duomenų byloje pildymas
Registracijos numeris   KD-9070

Elementų grupėje 2.10.1.8.1.18. „Turto perkainojimo informacija" pateikiama turto perkainojimų informacija, apskaityta per laikotarpį, už kurį yra teikiama SAF-T rinkmena. Jei turto perkainojimas įvyko iki rinkmenos laikotarpio pradžios datos, elementų grupėje 2.10.1.8.1.18. teikiama tik perkainotos turto vertės dalies nusidėvėjimo norma, nusidėvėjimo suma per rinkmenos laikotarpį bei Didžiosios knygos sąskaitos, kurioje apskaitytas perkainotos turto vertės nusidėvėjimas, numeris, t.y. tie duomenys, kurie susiję su per rinkmenos laikotarpį apskaičiuotu perkainotos vertės nusidėvėjimu.