Ar visais atvejais mokesčių mokėtojai privalo pateikti krovinio važtaraščio duomenis VMI?

Atnaujinimo data: 2017-06-07
Ši informacija skelbiama:
[1.3a.3.1] Bendro pobūdžio klausimai
Registracijos numeris   KD-8522

 

Pagal Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo", nuostatas, VMI privalomai teikiami važtaraščių, jeigu šie teisės aktų nustatyta tvarka turi būti išrašyti, duomenys, esant visoms šioms sąlygoms: kroviniai pakraunami ir gabenami kelių transporto priemonėmis tik Lietuvos Respublikos teritorijoje; krovinio siuntėjas ir gavėjas yra ekonominę veiklą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo ir yra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai tarp siuntėjo ir/ar gavėjo, ir/ar vežėjo, ir/ar vežimo organizatoriaus, ir/ar kito jų įgalioto asmens. Atkreipiame dėmesį, kad išsamesnę informaciją dėl prievolės gabenimams Lietuvos Respublikos keliais naudoti važtaraštį pagal kompetenciją galėtų suteikti Valstybinė kelių transporto inspekcija (toliau – VKTI).

   Ar reikia teikti duomenis i. VAZ jei:

                     Atsakymas

1. krovinys gabenamas su kitu dokumentu (pvz., PVM sąskaita faktūra), kuris papildytas važtaraščio rekvizitais

Jei kitame dokumente (pvz., PVM sąskaitoje faktūroje) yra visi Kelių transporto kodekso  (toliau  – KTK) 29 straipsnyje nurodyti rekvizitai ir jis naudojamas kaip važtaraštis, tai tokiame dokumente nurodyti važtaraščio duomenys turi būti pateikti į i.VAZ.

2. krovinio siuntėjas ir gavėjas sutampa

Ne, tokiais atvejais važtaraščio duomenų teikti VMI neprivaloma.

3. krovinys pakraunamas LR teritorijoje ir gabenamas į ES, ar kitą trečiąją šalį

 

Ne, tokiais atvejais važtaraščio duomenų teikti VMI neprivaloma, jeigu yra naudojamas kitas gabenimo dokumentas (pvz., CMR).

4. krovinys yra importuojamas/įvežamas iš ES

 

Ne, tokiais atvejais važtaraščio duomenų teikti VMI neprivaloma, jeigu yra naudojamas kitas gabenimo dokumentas (pvz., CMR).

5. krovinys yra importuojamas/įvežamas iš ES, tačiau pristatomas gavėjui krovinį perkrovus Lietuvos sandėlyje

Jei krovinys perkrautas Lietuvos sandėlyje ir gabenimas vykdomas su nauju važtaraščiu Lietuvos Respublikos teritorijoje, tai duomenis teikti į i.VAZ privaloma.
Jei krovinio gabenimas toliau vykdomas su CMR t. y., krovinys įvežamas/išvežamas iš Lietuvos Respublikos teritorijos, tai duomenis teikti į i.VAZ neprivaloma.

6. krovinys yra pristatomas ne Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojui, bet krovinio pristatymo vieta - kitas sandėlis Lietuvos Respublikos teritorijoje arba eksporto muitinės postas

 

Jei krovinio gavėjas ne Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojas, bet krovinio pristatymo vieta kitas sandėlis Lietuvos Respublikos teritorijoje arba eksporto muitinės postas ir šiam gabenimui naudojamas važtaraštis, tai duomenis teikti, į i.VAZ privaloma.
Jei krovinio gabenimas vykdomas su CMR, t. y., krovinys išvežamas iš Lietuvos Respublikos teritorijos, tai duomenis teikti į i.VAZ neprivaloma.

7.vežamas krovinys (įranga) verslo įmonei, bet įranga ir toliau lieka siuntėjo nuosavybėje

 

Jeigu siuntėjas ir gavėjas nėra tas pats asmuo ir gabenimas atitinka Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių, patvirtintų VMI prie FM viršininko 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. VA-36 „Dėl Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo" (toliau – Taisyklės), 4 punkte nurodytas sąlygas, tokius duomenis teikti i.VAZ privaloma.

Pavyzdžiui, kai įmonė, užsiimanti įrangos nuoma (toliau – įmonė), gabena šią įrangą nuomininkui pati (savo transportu) arba samdo transportą, tai vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (toliau – KTK) 29 straipsnio nuostatomis įmonė privalo išrašyti važtaraštį. Šiais atvejais, važtaraščių duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti privaloma, o už važtaraščių duomenų teikimą būtų atsakingas siuntėjas – įmonė. Už siuntėją važtaraščio duomenų pateikimo pareigą gali atlikti ir kiti krovinio pervežimo operacijos dalyviai (važtaraščio rengėjas, vežėjas, gavėjas).

Tačiau, pavyzdžiui, jei įrangos iš įmonės atvažiuoja pasiimti pats nuomininkas, važtaraštis pildomas pagal KTK 38 straipsnio nuostatas. O pagal KTK 38 straipsnio 4 dalį, siuntėjas, vežėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo, todėl pagal Taisyklių 11.3 papunkčio nuostatas, važtaraščių duomenis teikti neprivaloma, nes siuntėjas ir gavėjas sutampa.

8. gabenama mediena iš miško

 

Taip, šiuos duomenis teikti reikia, jeigu gabenimas atitinka visas sąlygas, išvardintas Taisyklių 4 punkte, ir jei krovinio gabenimo sąlygos neatitinka Taisyklių 11 punkte nurodytų išimčių.

9. gabenamos pašto siuntos, siuntos gabenamos autobusais

 

Pagal Lietuvos Respublikos pašto įstatymą pašto siunta - tai adresuota ir išsiųsti paruošta siunta (įskaitant ir korespondencijos siuntas, pašto siuntinius, siuntas, kuriose siunčiamos knygos, katalogai, laikraščiai, kiti periodiniai leidiniai), kurią turi pristatyti pašto paslaugos teikėjai.

Pašto paslauga (pašto siuntų surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas) nėra krovinių vežimas, todėl pašto paslaugos teikėjui, teikiančiam pašto paslaugą, reikia vadovautis ne KTK nuostatomis, bet Lietuvos Respublikos pašto įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pašto paslaugos teikimą, ir nereikia turėti važtaraščio.

Atsižvelgiant į tai, kad gabenant pašto siuntas važtaraštis nėra išrašomas, tai ir duomenys VMI neteikiami.

Pagal KTK nuostatas, smulkios siuntos (daiktai arba krovinys, kuriuos juridiniai ar fiziniai asmenys siunčia keleivine kelių transporto priemone) vežimo sutartį patvirtinančiu dokumentu yra laikomas kvitas, o ne važtaraštis. Taisyklių kontekste kvitas nėra laikomas kitu krovinio gabenimo dokumentu, todėl jo duomenys neteikiami VMI.

10. gabenami grūdai tiesiai iš laukų

Kai gabenamas krovinys – juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla, išauginti ir / ar išgauti žemės ūkio produktai, gabenami paties juridinio ar fizinio asmens, užsiimančio žemės ūkio veikla, ar jo  įpareigoto asmens, ir pervežami iš tų žemės ūkio produktų užauginimo ir / ar išgavimo vietų, tai važtaraščio duomenų teikti i.VAZ neprivaloma. Ši išimtis netaikoma gabenant žemės ūkio produktus iš perdirbimo vietų.

11. krovinys gabenamas vandens, geležinkelio, oro transportu

Šių važtaraščių duomenų nereikia pateikti į i.VAZ.

12. krovinys gabenamas potencialiems pirkėjams ir nėra žinoma, ar krovinys ar jo dalis bus perduotas galutiniam gavėjui, ar ne. Šiuo atveju, jei krovinys ar jo dalis perduodama, po krovinio pristatymo išrašoma sąskaita-faktūra.

 

Taip, važtaraščio duomenys į i. VAZ privalo būti pateikti iki krovinio išgabenimo datos ir laiko. Išimties, kai krovinys gabenamas potencialiems pirkėjams, t. y., nėra žinomas galutinis krovinio gavėjas, nėra. Teikiant duomenis i. VAZ yra funkcionalumas „Nenurodyti gavėjo", kuris leidžia pateikti duomenis nenurodant konkretaus gavėjo. Tuomet, gavėjo duomenis privaloma nurodyti per 5 darbo dienas po krovinio pristatymo.

Jei važtaraščio pildymo metu nėra žinomi visi privalomi pateikti duomenys, važtaraštis registruojamas taikant atsargines priemones prisijungus prie a. VAZ (https://avaz.vmi.lt/avaz/login) arba siunčiant padidinto tarifo SMS užklausą (1882). Prisijungus prie a.VAZ nurodomas važtaraščio numeris bei krovinio išgabenimo data ir laikas, o registruojant važtaraštį SMS žinute, turi būti nurodomas prisijungimo kodas ir važtaraščio numeris. Abiem atvejais, tokiam važtaraščiui suteikiamas atsarginis numeris (ARN) ir sukuriamas to važtaraščio juodraštis i.VAZ. Po atsarginių priemonių taikymo, per 3 darbo dienas, likusius važtaraščio duomenis privaloma pateikti i. VAZ.

13. teikiamos krovinių pristatymo privatiems asmenims paslaugos

 

Teikiant paslaugas, kai krovinio siuntėjas yra ekonominę veiklą vykdantis fizinis arba juridinis asmuo, tačiau gavėjas ekonominės veiklos nevykdo, važtaraščio duomenų VMI pateikti neprivaloma.

14. važtaraščio duomenų teikti neprivaloma

Kai krovinys gabenamas savo sąskaita (kaip tai reglamentuoja KTK 38 str.), t. y., nėra sukurti krovinio vežimo komerciniai santykiai, pagal Taisyklių 4.3 papunktį, duomenų VMI į i. VAZ teikti neprivaloma.

Atkreiptinas dėmesys, kad komerciniai santykiai nėra sukurti tik tais atvejais, jeigu siuntėjas, vežėjas ir gavėjas sutampa. Visais kitais atvejais, jei gabenimas atitinka KTK 29 str. (bent viena iš šalių yra kitas asmuo), laikytina, kad sukurti krovinio gabenimo komerciniai santykiai (gavėjas su siuntėju sutarė, kad siuntėjas prisiims sau gabenimo kaštus ir gavėjui atgabens krovinį) ir duomenis teikti reikės (įvertinus, ar krovinio gabenimo operacija atitinka ir kitas Taisyklių 4 punkto sąlygas bei nepatenka po Taisyklių 11 punkto išimtimis).

Nedraudžiama VMI teikti važtaraščių duomenis, net jei tą daryti neprivaloma. Jei duomenys bus pateikti numatyta struktūra, jie bus priimti.

15. iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio gabenamos akcizais apmokestinamos prekės išrašius akcizų apskaičiavimo dokumentą (DAA) ar važtaraštį, turintį visus nustatytus akcizų apskaičiavimo dokumente privalomus nurodyti duomenis

 

Važtaraščio duomenų teikti i.VAZ neprivaloma.

16.  iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio gabenamos akcizais apmokestinamos prekės išrašius elektroninį akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentą (AAD)

 

Kadangi elektroninių akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentų (AAD) duomenys prekių gabenimo metu jau yra perduoti į Akcizų informacinę sistemą, tokių prekių gabenimui įformintų važtaraščių duomenų papildomai teikti i.VAZ nereikia.

17. kai akcizais apmokestinamos prekės, už kurias akcizai sumokėti, yra grąžinamos iš parduotuvių į didmeninį sandėlį

 

VMI nereglamentuoja, kokiais atvejais turi būti surašomas važtaraštis.

Jei važtaraštis surašomas, tokiu atveju jo duomenys nustatyta tvarka turi būti teikiami i.VAZ.

18. vienas krovinys susideda ir iš akcizais apmokestinamų prekių, kurių gabenimo duomenys perduoti į Akcizų informacinę sistemą, ir iš akcizais neapmokestinamų prekių

 

Krovinio duomenų, kurie buvo perduoti į Akcizų informacinę sistemą, papildomai teikti i.VAZ neprivaloma, tačiau duomenys apie akcizais neapmokestinamas prekes, kurie buvo įrašyti į tą patį važtaraštį, privalo būti pateikti i.VAZ.

19. kelių transportu vežama akmens anglis

Taip, gabenant akmens anglį reikia važtaraščio duomenis pateikti į i.VAZ, nes šiuo atveju, nei elektroninis akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentas (AAD), nei akcizų apskaičiavimo dokumentas (DAA) nebus išrašomi  ir gabenimo duomenys į Akcizų informacinę sistemą (AIS) nepateks.

Anglims prekiauti akcizų sandėlis nesteigiamas, o tik išduodamas leidimas vykdyti prekybą, todėl jiems ir nėra išrašomi AAD / DAA dokumentai.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM 2016-04-01 viršininko įsakymas Nr. VA-36 „ DĖL VAŽTARAŠČIŲ IR KITŲ KROVINIŲ GABENIMO DOKUMENTŲ DUOMENŲ TEIKIMO VALSTYBINEI MOKESČIŲ INSPEKCIJAI TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO„