« Grįžti

Kokius dokumentus ir kokiu būdu turi pateikti gyventojas, pageidaujantis verstis individualia veikla pagal verslo liudijimą?

Atnaujinimo data: 2016-11-23
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.2] Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas
Registracijos numeris   KD-1076

 

Verslo liudijimai išduodami:

1. tiesiogiai kreipiantis į teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – VMI):

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje yra įgyvendintas vieno langelio principas, todėl gyventojai dėl verslo liudijimo įsigijimo gali tiesiogiai kreiptis į bet kurią VMI.

2. nuolatiniam Lietuvos gyventojui ir nenuolatiniam Lietuvos gyventojui į VMI elektroninėmis priemonėmis – prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės Mano VMI.

Norint įsigyti verslo liudijimą, VMI pateikiami šie dokumentai:

1. prašymas (jame nurodoma, kurios rūšies veiklos verslo liudijimą norima įsigyti, veiklos vykdymo teritorija, laikotarpis, kuriam norima įsigyti verslo liudijimą, veiklos vieta, kai norima įsigyti verslo liudijimą verstis veikla, kuri pagal VMI prie FM individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, klasifikatorių priskiriama prie stacionarioje vietoje vykdomos veiklos rūšies (toliau – stacionarioje vietoje vykdoma veikla), pasirinktas savivaldybės tarybos patvirtintas mažesnis fiksuoto dydžio pajamų mokestis, fizinio asmens, kurį gyventojas, įsigyjantis verslo liudijimą, prašo įrašyti į verslo liudijimą, duomenys);

Svarbu: Kiekvienos rūšies veiklos verslo liudijimai išduodami atskirai. Gyventojo prašyme nurodyta stacionarioje vietoje vykdomos veiklos vieta įrašoma verslo liudijime. Jeigu prašyme gyventojas nurodo kitos (ne stacionarioje vietoje vykdomos) veiklos vietą, ji taip pat įrašoma verslo liudijime. Pasikeitus stacionarioje vietoje vykdomos veiklos vietai, gyventojas per 10 dienų nuo pasikeitimo privalo apie tai pranešti VMI tiesiogiai arba per Mano VMI.

2. Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, pasas ar kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išskyrus tuos atvejus, kai dėl verslo liudijimo išdavimo kreipiamasi per mano VMI;

3. VMI prašymu dokumentai, kuriais remiantis gali būti taikomas savivaldybių tarybos nustatytas mažesnis fiksuoto dydžio pajamų mokestis (jeigu savivaldybės taryba yra priėmusi atitinkamą sprendimą);

4. sudaryta su audiovizualinių kūrinių prodiuseriais ir fonogramų gamintojais arba jų teisių perėmėjais autorinė licencinė sutartis, suteikianti teisę platinti Lietuvos Respublikos teritorijoje audiovizualinius kūrinius ir (arba) fonogramas bet kokiose laikmenose (prekiauti jais ir (arba) juos nuomoti);

5. leidimas gyventi (jeigu verslo liudijimą įsigyja užsienietis); šis reikalavimas netaikomas Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams.

Pažymėtina, kad nuo 2016-11-24 (pagal LRV nutarimą Nr. 1146) panaikinta nuostata, jog teikiant prašymą dėl verslo liudijimo įsigijimo turi būti pateikiamas dokumentas, patvirtinantis įgytą tradicinio amatininko statusą.

Dokumentai turi būti pateikti VMI iki laikotarpio, kuriam išduodamas verslo liudijimas, pradžios. Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo dokumentų  pateikimo.

Verslo liudijimas neišduodamas, jeigu:

1. VMI nepateikiami aukščiau nurodyti dokumentai.

2. jeigu gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomai), skolingas už praėjusį laikotarpį Sodrai ir gyventojo skolos sumokėjimo Sodrai terminas neatidėtas arba atidėtas, tačiau jau suėjęs (nuo 2016-11-24 pagal LRV nutarimą Nr.1146). Verslo liudijimas, išskyrus verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui neišduodamas, jeigu gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą, nesusimokėjęs valstybinio socialinio draudimo įmokų už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį iš anksto.


VEIKLŲ_KURIOMIS_GALI_BŪTI_VERČIAMASI_TURINT_VERSLO_LIUDIJIMĄ_KLASIFIKATORIUS_NUO_2012-01-01.DOC

Verslo_liudijimo_forma_GPM307_nuo_2012-01-01.DOC

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-11-19 nutarimu Nr. 1797 patvirtintų „VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ",4 -7p.
LRS  VMI prie FM viršininko 2002-11-21 įsakymas Nr. 333 „DĖL VERSLO LIUDIJIMO FORMOS IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ , KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO "
LRS  LR Žemės ūkio ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 3D-481 „DĖL TRADICINIŲ AMATŲ KLASIFIKACIJOS APRAŠO IR TRADICINIŲ AMATŲ KLASIFIKACIJOS PATVIRTINIMO"