« Grįžti

Per kiek laiko mokesčių administratorius turi atsakyti mokesčių mokėtojui į raštu pateiktą paklausimą?

Atnaujinimo data: 2020-01-08
Ši informacija skelbiama:
[1.12.2] Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir...
Registracijos numeris   KD-4806

1. Jeigu paklausėjo atsiųstas rašytinis paklausimas yra nesudėtingas, tai konsultacija turi būti suteikiama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo VMI prie FM dienos.

2. Paklausėjui sutikus ar paprašius, į nesudėtingą rašytinį paklausimą, konsultaciją ir/ar informaciją gali suteikti VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas paklausėjo nurodytu telefonu. Jeigu atskleidžiama informacija apie mokesčių mokėtoją, kurios laikymą paslaptyje VMI privalo užtikrinti, tai prieš tokį pokalbį telefonu konsultantas privalo paklausėją identifikuoti vienu iš taisyklių 10 punkte nurodytų būdų. Suteikus konsultaciją konsultavimo telefonu, atsakymas raštu neteikiamas.

3. Siekdamas parengti tikslią rašytinę konsultaciją ir išvengti neteisingų interpretacijų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos rašytinę konsultaciją rengiantis konsultantas gali paprašyti paklausėjo patikslinti duomenis. Konsultacija teikiama, tik gavus patikslintus duomenis. Tokiu atveju rašytinės konsultacijos pateikimo terminas šių taisyklių 7 punkte nustatyta tvarka skaičiuojamas nuo patikslintų duomenų gavimo iš paklausėjo dienos.

4. Pakartotinai konsultacija gali būti teikiama, jeigu pakartotinai kreipdamasis paklausėjas nurodo naujas aplinkybes. Jeigu tas pats paklausėjas pakartotinai kreipiasi į VMI prie FM konsultacijos tuo pačiu klausimu, nenurodydamas naujų aplinkybių, tai jis informuojamas apie tuo klausimu jam jau suteiktą konsultaciją ir apie tai, kad tokiu atveju pakartotinai konsultacija neteikiama.

5. Jeigu paklausėjo paklausime išdėstyti klausimai susiję su kelių institucijų kompetencija, tai dėl tos dalies (jeigu ją galima suteikti atskirai nuo visos prašomos konsultacijos ir/ar informacijos) paklausimo, kuri susijusi su VMI kompetencija, konsultacija ir/ar informacija suteikiama šių taisyklių nustatyta tvarka, dėl kitos dalies konsultacijos paklausimas persiunčiamas kitai kompetentingai institucijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo VMI dienos, kartu apie tai raštu informuojant paklausėją ir paaiškinant persiuntimo priežastis.

6. Į kitų institucijų gautus ir šių institucijų į VMI prie FM persiųstus rašytinius paklausimus, kuriuose nurodyti klausimai priskiriami ir VMI kompetencijai, atsakoma paklausimą persiuntusiai institucijai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo VMI prie FM dienos.

7. Rašytinis paklausimas (išskyrus nesudėtingus paklausimus) turi būti išnagrinėtas ir konsultacija paklausėjui suteikta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo VMI prie FM dienos, išskyrus taisyklių 8-9 punktuose nurodytus atvejus.

8. Jeigu yra gautas sudėtingas paklausimas ir/ar dėl objektyvių priežasčių negalima parengti rašytinės konsultacijos per taisyklių 7 punkte nustatytą terminą, tai šis terminas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų.

Kai atsakymas į paklausimą yra susijęs su apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo (komentaro) parengimo inicijavimu, per šiame taisyklių punkte nustatytą terminą parengiama ir paklausėjui pateikiama konsultacija su VMI prie FM nuomone, nurodant, kad pateikta VMI prie FM nuomonė yra negalutinė ir tuo klausimu yra inicijuojamas (inicijuotas) apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo (komentaro) parengimas.

9. Kai rašytinės konsultacijos negalima parengti dėl paklausimų, kurie susiję su informacijos iš užsienio valstybės institucijos ar iš Lietuvos valstybės ir/ar savivaldybės institucijos (toliau – institucija) gavimu, per taisyklių 7 punkte nustatytą terminą, tokios konsultacijos terminas gali būti pratęstas iki tol, kol nebus gautas atsakymas iš institucijos. Apie tai, kad dėl paklausime nurodytos informacijos yra kreiptasi į instituciją, per taisyklių 7 punkte nustatytą terminą paklausėjas informuojamas atskiru raštu ir pateikiama konsultacija su VMI prie FM nuomone (jeigu ją įmanoma pateikti, negavus atsakymo iš institucijos), nurodant, kad pateikta VMI prie FM nuomonė yra negalutinė.

10. Taisyklių 8 ir 9 punktuose nustatytais atvejais konsultantas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paaiškėjimo, kad rašytinės konsultacijos pateikimas gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų, turi informuoti paklausėją raštu, kad konsultacijos suteikimo terminas pratęsiamas, ir nurodyti jo pratęsimo priežastis.

11. Rašytinė konsultacija ir/ar informacija paklausėjui pateikiama tokiu būdu, kokiu pateiktas rašytinis paklausimas, jeigu paklausėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

12. Pateikus paklausimą per Mano VMI, rašytinė konsultacija ir/ar informacija taip pat suteikiama, atsakant per Mano VMI. Jeigu dėl techninių sutrikimų atsakymo per Mano VMI neįmanoma pateikti, tai atsakymas pateikiamas kitu su paklausėju suderintu būdu, jei toks suderinimas yra įmanomas, atsižvelgiant į paklausėjo pateiktą kontaktinę informaciją.

13. Jeigu paruoštame atsakyme į paklausimą yra informacijos, kurios laikymą paslaptyje VMI privalo užtikrinti, tai toks atsakymas paklausėjui turi būti pateikiamas vienu iš šių būdų:

13.1. tiesiogiai įteikiant paklausėjui ar jo atstovui, atvykusiam į VMI prie FM ar AVMI ir pateikusiems asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, paklausėjo atstovui – ir atstovavimą liudijantį dokumentą, prieš tai atsakymo pateikimą suderinus su paklausėju;

13.2. siunčiant registruota pašto siunta, išskyrus atvejus, kai adresatas yra užsienio valstybės institucija, tarptautinė organizacija (įstaiga, pareigūnas, kitas viešojo administravimo subjektas), – tuomet atsakymas siunčiamas neregistruota pašto siunta, užtikrinant, kad tokio pranešimo turinys būtų matomas, tik paklausėjui, kuriam adresuojamas atsakymas, ar jo atstovui (įstaigos, kito viešojo administravimo subjekto darbuotojui) atidarius ar išpakavus pateiktą pranešimą;

13.3. per Mano VMI, jeigu paklausėjas yra Mano VMI naudotojas.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2007-10-09 įsakymas Nr. VA-66 „DĖL KONSULTACIJŲ IR ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS TEIKIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"