« Grįžti

Verslo liudijimo galiojimo terminas, jo pratęsimas bei nutraukimas

Atnaujinimo data: 2016-11-23
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.2] Veiklos rūšys ir verslo liudijimo įsigijimas
Registracijos numeris   KD-1071

 

Gamybos ir paslaugų verslo liudijimai išduodami ir pratęsiami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams ir ne trumpiau kaip 5 dienoms (kurios neprivalo eiti paeiliui).

Prekybos verslo liudijimai gali būti išduodami ir pratęsiami bet kuriam pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, tačiau šis laikotarpis negali nusitęsti į kitus kalendorinius metus, tai yra gyventojas gali įsigyti prekybos verslo liudijimą vienai arba kelioms dienoms arba ilgesniam laikotarpiui. Prašyme turi būti įrašyta, kurio mėnesio kuriomis dienomis pageidaujama prekiauti, ir šios dienos nurodomos verslo liudijime.

Paskutinį kalendorinių metų mėnesį verslo liudijimas gali būti išduotas arba pratęstas laikotarpiui iki kalendorinių metų pabaigos, o mokėtinas fiksuoto dydžio pajamų mokestis apskaičiuojamas proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui.

Verslo liudijimai užsieniečiams, kurie turi leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, išduotą pagal Lietuvos Respublikos įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties", išduodami ir pratęsiami pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau, negu galioja turimas leidimas gyventi.

Gyventojo pageidavimu verslo liudijimas, išduotas trumpesniam negu kalendorinių metų laikotarpiui, sumokėjus papildomą pajamų mokestį, gali būti pratęsiamas pageidaujamam laikotarpių ar dienų skaičiui, bet ne ilgiau kaip iki tų metų paskutinės dienos.

 Verslo liudijimo galiojimas pratęsiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo pratęsti verslo liudijimo galiojimą pateikimo dienos. Prašymas pratęsti verslo liudijimo galiojimą turi būti pateiktas, kol verslo liudijimas dar galioja (negalima pratęsti galiojančio verslo liudijimo kitiems kalendoriniams metams).

Išsiimti, pratęsti ar nutraukti verslo liudijimą gyventojai gali tiesiogiai kreipiantis į VMI ir elektroniniu būdu. Tai galima padaryti prisijungus prie asmeninės mokesčių mokėtojo erdvės – Mano VMI.

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-11-19 nutarimu Nr. 1797 patvirtintų „VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ" 2 ir 9 p.