Ar gali gyventojas, turintis prekybos, paslaugų ar gamybos verslo liudijimą, teikti paslaugas juridiniams asmenims?

Atnaujinimo data: 2016-11-24
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.4] Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų teisės, pareigos ir...
Registracijos numeris   KD-1066

Nuo 2016-11-24 prekybos verslo liudijimą turintys gyventojai per kalendorinius metus gali parduoti prekių iki 4500  eurų prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir prekybos veiklą vykdantiems fiziniams asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 1797 (2016-11-16 nutarimo Nr. 1146 redakcija)  nurodytas išimtis: prekybą automobiliais, motociklais, mopedais, žemės ūkio ir maisto produktus parduoti kitam prekybos veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui.

Iki 2016-11-23 prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas negalėjo perparduoti prekių prekybos veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui, nesvarbu, ar tas asmuo veiklą vykdo su prekybos verslo liudijimu ar įregistravęs individualią prekybos veiklą su pažyma.

Paslaugų ir gamybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams nuostatos nepasikeitė: išduotas paslaugų bei gamybos verslo liudijimas suteikia teisę teikti paslaugas bei parduoti savo gamybos prekes gyventojams (tarp jų ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams bei individualią veiklą įregistravusiems gyventojams), taip pat parduoti savo gamybos prekes ir teikti paslaugas (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą) juridiniams asmenims, jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos pajamos nėra didesnės kaip 4500 eurų (iki 2014-12-31-15 500 litų) per mokestinį laikotarpį. Jeigu gyventojas individualią veiklą vykdo įsigijęs ne vieną verslo liudijimą, tai vertinant ar per mokestinį laikotarpį iš juridinių asmenų gautos pajamos nėra didesnės kaip 4500 eurų (iki 2014-12-31- 15 500 litų), į šias sumą įskaičiuojamos iš juridinių asmenų gautos visuose verslo liudijimuose nurodytų rūšių veiklos pajamos.

Apskaičiuojant  ir deklaruojant 2016 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas gyventojų, vykdžiusių veiklą su verslo liudijimu ir per kalendorinius metus iš įmonių, įstaigų, įvairių organizacijų ar kitų individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų gavusių daugiau nei 4500 eurų pajamų, pajamų dalis iki 4500 eurų papildomai neapmokestinama, nes gyventojas, prieš įsigydamas verslo liudijimą, jau sumokėjo savivaldybių tarybų nustatytą fiksuoto dydžio pajamų mokestį. O pajamų dalis, viršijanti 4500 eurų, apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos su pažyma pajamos.

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2012-2015 metų mokestinių laikotarpių pajamas gyventojų, vykdančių veiklą su verslo liudijimu ir pajamoms viršijus 4500 eurų (iki 2014-12-31-15 500 litų) sumą, visos (iš visuose verslo liudijimuose nurodytų veiklos rūšių) iš juridinių asmenų gautos pajamos apmokestinamos kaip pajamos iš įregistruotos individualios veiklos (su pažyma), t. y. taikant 5 proc., o laisvųjų profesijų veikloms – 15 proc. pajamų mokesčio tarifą, ir leidžiant atimti su tomis pajamomis susijusias išlaidas (faktiškai patirtas išlaidas, patvirtintas juridinę galią turinčiais dokumentais arba 30 proc. išlaidų – be juridinę galią patvirtinančių dokumentų), bei atitinkamai už tą laikotarpį turi būti mokamos privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d. verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo deklaruoti pajamas. Metų eigoje toks gyventojas neprivalo teikti prašymo dėl individualios veiklos įregistravimo.

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-11-19 nutarimas Nr. 1797 „DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ"