« Grįžti

Kokios yra gyventojo, vykdančio veiklą pagal verslo liudijimą, pareigos?

Atnaujinimo data: 2016-01-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.4] Verslo liudijimus įsigijusių gyventojų teisės, pareigos ir...
Registracijos numeris   KD-7128

 

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo:

Lietuvos gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą bent vienai veiklos dienai, nepriklausomai nuo to, ar gavo tokios veiklos pajamų, ar jų negavo iki kitų metų gegužės 1 dienos, privalo pateikti atitinkamų metų pajamų deklaraciją.

Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas veiklos vykdymo vietoje privalo turėti Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Prekybos verslo liudijimą ir/ar gamybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas savo veiklos vykdymo vietoje privalo turėti Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę, pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklėse nurodytus prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus.

Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, prekių (paslaugų) medžiagų, žaliavų įsigijimo dokumentus ir kitus dokumentus turi saugoti 5 kalendorinius metus po tų metų, kuriais jie gauti ar išrašyti, o PVM sąskaitas faktūras ir sąskaitas faktūras – 10 metų nuo jų išrašymo. Privaloma saugoti dokumentus tokios formos (rašytinės ar elektroninės), kokios jie buvo išrašyti ar gauti. Svarbu užtikrinti, kad per visą dokumentų saugojimo laikotarpį būtų išlaikytas PVM sąskaitų autentiškumas bei turinio vientisumas, taip pat, kad dokumentai išliktų įskaitomi. Šiuos dokumentus gyventojas turi saugoti pats arba VMI prie FM nustatyta tvarka perduoti juos saugoti TVMI.

Gyventojas, įsigydamas verslo liudijimą, išskyrus verslo liudijimą gyvenamosios paskirties patalpų nuomai, privalo įsigyti ir Kvitus (atsispausdinti iš VMI prie FM interneto svetainės arba spaustuvėse atspausdintus Kvitus nusipirkti blankų leidyklų parduotuvėse).

Gyventojai, parduodami savos gamybos prekes arba paslaugas gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimus, privalo išrašyti Kvitus, o kitiems pirkėjams šie Kvitai išrašomi jų pageidavimu.

Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, pirkdami iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba pirkdami žemės ūkio produkciją iš gyventojo, kuris pats ją išaugino, arba pirkdami iš gyventojo asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus, privalo išrašyti Kvitus.

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparatų, privalo nustatyta tvarka pildyti žurnalą.

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatus, pajamas ir išlaidas turi nurodyti kasos žurnale.

Verslo liudijimus (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomos) įsigiję gyventojai Lietuvos Respublikos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka privalomai turi draustis valstybiniu socialiniu draudimu bazinei pensijai gauti.

Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomos), moka PSD įmokas.

Jeigu verslo liudijimas išduotas ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis, tai per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos gyventojas privalo apie tai pranešti TVMI.

Pasikeitus stacionarioje vietoje vykdomos veiklos rūšies vietai, gyventojas per 10 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo privalo apie tai pranešti TVMI, kuri per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos išduoda naujos versijos verslo liudijimą (su patikslintais duomenimis).

Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, privalo laikytis atitinkamuose teisės aktuose nustatytų veiklos, kuria jie verčiasi, taisyklių.

Pavyzdys

Tarkime, gyventojas įsigijo žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymo paslaugų verslo liudijimą. Šios rūšies verslo liudijime privalo būti nurodoma stacionari veiklos vykdymo vieta (klasifikatoriuje šios rūšies veikla pažymėta (ST). Šios rūšies veikla turi būti vykdoma patalpose, įrengtose pagal nustatytus veterinarinius, higieninius ir kitų maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Ar patalpos atitinka nustatytus reikalavimus, tikrina teritorinė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

 

Teisės aktai
LRS  LRV 2002-11-19 nutarimas Nr. 1797 „DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ"