Kuriais atvejais gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, turi išrašyti pirkimo–pardavimo kvitus?

Atnaujinimo data: 2012-09-23
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.5.1] Apskaitos dokumentai
Registracijos numeris   KD-1214

 

Prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą privaloma išrašyti, kai:

1. Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, perka iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba perka žemės ūkio produkciją iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba perka iš gyventojo (ne PVM mokėtojo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus.

2. Tai numatyta Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (toliau – Aprašas).

Aprašo 10, 11, ir 12 punktuose yra nustatyti atvejai, kada neprivaloma naudoti kasos aparato, tačiau turi būti išrašomi kvitai:

1.1. Aprašo 10 punkte išdėstyti atvejai, kuriais nereikalaujama naudoti kasos aparatų ir pirkėjui nereikalaujant išduoti pinigų priėmimo kvitų arba kitų vietoj jų naudojamų apskaitos dokumentų (veiklą vykdant įsigijus verslo liudijimą tokiu dokumentu laikomas Kvitas). Tačiau, jei šiame punkte nustatytais atvejais, pirkėjas iš veiklą vykdančio, įsigijus verslo liudijimą, gyventojo pareikalaus kvito, tai kvitas privalės būti išduotas.

1.2. Aprašo 11 punkte išdėstyti atvejai, kuriais naudoti kasos aparatų nereikalaujama, kai kiekvienam asmeniui išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jų naudojamas apskaitos dokumentas arba bilietas (veiklą vykdant įsigijus verslo liudijimą tokiu dokumentu laikomas Kvitas). Atvejai, kuriais naudoti kasos aparatų nereikalaujama prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams, nurodyti Aprašo 11.1, 11.2, 11.3, 11.5 bei 11.7 punktuose.

1.3. Aprašo 12 punkte taip pat nustatyti atvejai, kai nereikalaujama naudoti kasos aparatų. Aprašo 12-2 punkte nustatyta, kad kasos aparatų naudoti nereikalaujama Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatytais atvejais, kai kasos aparato naudoti neįmanoma dėl objektyvių priežasčių arba kasos aparato naudojimas sukeltų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą. Šio punkto taikymas reglamentuotas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. VA-40. Šiame įsakyme nustatyti atvejai, kada nereikalaujama naudoti kasos aparatų, (bet, asmeniui pageidaujant, išduodamas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas).

Vadinasi, prekybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai, nenaudojantys kasos aparato privalo išrašyti kvitus:

1. Aprašo 10 punkte nurodytais atvejais, kai Kvitų pageidauja prekes perkantys gyventojai,

2. Visais Aprašo 11.1, 11.2, 11.3, 11.5 ir 11.7 punktuose nustatytais atvejais,

Visais kitais atvejais prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitai išrašomi pirkėjams arba paslaugų gavėjams jų pageidavimu.

Kvitai išrašomi pinigų gavimo momentu, neatsižvelgiant į tai, kada buvo suteiktos paslaugos. Tuo atveju, kai už verslo liudijimą įsigijusio gyventojo suteiktas paslaugas ar parduotas jo paties pagamintas prekes atsiskaitoma (sumokami pinigai) vėliau, kai verslo liudijime nurodytas veiklos vykdymo laikotarpis jau pasibaigęs (tačiau paslaugos buvo suteiktos ar jo paties pagamintos prekės perduotos dar nepasibaigus verslo liudijimo galiojimui), tai šis gyventojas turi teisę išrašyti Kvitą faktiniu pinigų gavimo momentu ir laikoma, kad tokios jo pajamos yra gautos už veiklą vykdytą įsigijus verslo liudijimą.

Naudojant kasos aparatą, išdavus kasos aparato kvitą, pirkėjui pageidaujant, taip pat turi būti išrašomas ir prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas.

Atkreipiame dėmesį, kad individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą, vykdantis gyventojas, parduodamas savos gamybos maisto produktus pastatuose ar patalpose, taip pat kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose, automobilinėse parduotuvėse, t. y. ne lauko sąlygomis, savo veikloje privalo naudoti kasos aparatą.

 

 

LRS  VMI prie FM 2012-06-15 viršininko įsakymas Nr.VA-60 DĖL VMI PRIE FM VIRŠININKO 2012 M. BALANDŽIO 3 D. ĮSAKYMO NR. VA-40 „DĖL KASOS APARATO NENAUDOJIMO ATVEJŲ, KAI KASOS APARATO NEĮMANOMA NAUDOTI DĖL OBJEKTYVIŲ PRIEŽASČIŲ ARBA KASOS APARATO NAUDOJIMAS SUKELTŲ AKIVAIZDŽIAI NEPROPORCINGĄ ADMINISTRACINĘ NAŠTĄ" PAKEITIMO
LRS  LR FM 2002-12-24 įsakymu Nr.415 patvirtintų GYVENTOJŲ, ĮSIGYJUSIŲ VERSLO LIUDIJIMUS, BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ 4 p.
LRS  LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 patvirtinto" KASOS APARATŲ DIEGIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO " II d. 10 -12 p.