Kokios išlaidos priskiriamos veiklos išlaidoms, kai veikla vykdoma įsigijus verslo liudijimą?

Atnaujinimo data: 2015-05-05
Ši informacija skelbiama:
[1.4.10.5.2] Buhalterinės apskaitos tvarkymas
Registracijos numeris   KD-1250

Veiklos išlaidoms priskiriama – prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo išlaidos, kurių įsigijimas pagal Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797, nuostatas turi būti pagrįstas prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo dokumentais.

Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, savo nuožiūra veiklos išlaidoms taip pat gali priskirti ir kitas per mėnesį patirtas (apmokėtas) su veikla susijusias išlaidas – pastatų ir kitų statinių, transporto priemonių ir kito turto, naudojamo tik veikloje, eksploatavimo (remonto, degalų, tepalų ir kt.) išlaidas, įrenginių, įrengimų, įrankių įsigijimo išlaidas, patalpų nuomos mokestį, turgavietės administratoriaus nustatytą mokestį, pajamų mokestį, sumokėtą įsigyjant verslo liudijimą, sveikatos ir socialinio draudimo įmokas, vietinę rinkliavą ir kt.

Tais atvejais, kai gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, savo turtą naudoja ne tik veikloje, jis savo nuožiūra veiklos išlaidoms gali priskirti dalį patirtų (apmokėtų) minėto turto įsigijimo, nuomos, eksploatavimo išlaidų. Patirtų (apmokėtų) išlaidų pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais nebūtina, išskyrus tuos atvejus, kai Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklės nustato reikalavimą turėti prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo dokumentus.

Juridinę galią turinčiais dokumentais, pagrindžiančiais prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo išlaidas, laikomi: sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra; prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitas; dokumentas, kuriuo įformintas prekių, medžiagų arba žaliavų tiekimas ir iš kurio galima nustatyti ūkinės operacijos turinį; importo deklaracija ir kt.

Teisės aktai
LRS  LR finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 415 DĖL GYVENTOJŲ, ĮSIGIJUSIŲ VERSLO LIUDIJIMUS, BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO