Kokios yra žemės ūkio veiklą vykdančių gyventojų išlaidos, mažinančios apmokestinąmasias individualios veiklos pajamas?

Atnaujinimo data: 2016-04-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.4] Leidžiami atskaitymai
Registracijos numeris   KD-6668

 

Apskaičiuojant apmokestinamąsias individualios veiklos pajamas, iš per mokestinį laikotarpį gautų (uždirbtų) pajamų galima atimti:

  • susijusius su individualios veiklos pajamų gavimu (uždirbimu) leidžiamus atskaitymus, pagrįstus juridinę galią turinčiais dokumentais arba
  • sumą, lygią 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų, nereikalaujant faktines išlaidas pagrįsti atitinkamais dokumentais (išskyrus atvejus, kai pajamos (ar jų dalis) gaunamos iš darbdavio). 

Jeigu gyventojas, apskaičiuodamas individualios veiklos pajamas, leidžiamais atskaitymais pasirenka laikyti sumą, lygią 30 procentų uždirbtų individualios veiklos pajamų, tai jis neprivalo pagrįsti jos dokumentais ir tvarkyti su veikla susijusių išlaidų apskaitos.

Jeigu gyventojas pasirenka leidžiamais atskaitymais laikyti faktiškai patirtas išlaidas (susijusias su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis (uždirbtomis) individualios veiklos pajamomis), jas turi pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais (sąskaitomis faktūromis, PVM sąskaitomis faktūromis, kasos aparato kvitais ir kt.).

Leidžiamais atskaitymais laikomos įprastinės ir būtinos žemės ūkio veiklai vykdyti išlaidos – sėklos ir sodmenys, pašarai, trąšos, augalų ir gyvūnų apsaugos priemonės, degalai ir tepalai, atsarginės dalys, statybinės ir remonto medžiagos, elektra, vanduo, dujos, ilgalaikio turto (ar jo dalies) nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos (ilgalaikis turtas (ar jo dalis), kuris priskiriamas žemės ūkio veiklai), turto remonto sąnaudos, žemės mokesčio ir nuomos sąnaudos, turto draudimo sąnaudos, palūkanų, įrankių įsigijimo, darbo užmokesčio išlaidos, privalomojo socialinio, sveikatos draudimo įmokos, privalomos rinkliavos, mokesčiai ir kitos su individualia žemės ūkio veikla susijusios išlaidos. Pažymėtina, kad išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams ir tais atvejais, kai išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra išrašyti ne žemės ūkio veiklą vykdančio gyventojo, o jo partnerio vardu.

Nuolatinio Lietuvos gyventojo su individualios veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu susijusių išlaidų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams bei jų apskaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 303.

Teisės aktai
LRS  LR Finansų ministro 2002-09-25 įsakymas Nr. 303 „DĖL NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO SU INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAJAMŲ GAVIMU SUSIJUSIŲ LEIDŽIAMŲ ATSKAITYMŲ BEI JŲ APSKAIČIAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO"
LRS  GPMĮ 18 str.