« Grįžti

Kada ir kokius apskaitos dokumentus surašo ūkininkas?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.11.5] Buhalterinė apskaita ir dokumentai
Registracijos numeris   KD-6814

Kai ūkininkas parduoda savo ūkyje išaugintą produkciją ar gyvulius žemės ūkio produkcijos supirkimo įmonėms, PVM sąskaitas–faktūras arba sąskaitas–faktūras už ūkininkų tiekiamą žemės ūkio produkciją išrašo šios įmonės.

Parduodamas savo produkciją ar suteikdamas paslaugas nespecializuotoms žemės ūkio produkcijos supirkimo įmonėms, kitiems ūkininkams, privatiems asmenims, ūkininkas apskaitos dokumentus surašo pats. Priklausomai nuo to, ar ūkininkas yra PVM mokėtojas, ar ne, jis surašys PVM sąskaitą-faktūrą, sąskaitą-faktūrą arba kitą laisvos formos produkcijos pardavimo dokumentą.

Jeigu pirkėjai atsiskaito grynaisiais pinigais ne paslaugos suteikimo (prekės pardavimo) momentu, pavyzdžiui, sumoka avansą (ar atsiskaito vėliau), grynųjų pinigų gavimo momentu gyventojas turi išrašyti Pinigų priėmimo kvitą, kurio naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 340.

Parduodami savo užaugintą produkciją turguje, ūkininkai gali sudaryti Produkcijos pardavimo rinkoje žiniaraštį (Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintų rekomendacijų, 1 priedas) arba kitą laisvos formos dokumentą. Esant didelėms pardavimo apimtims, vieną žiniaraščio lapą reikėtų skirti vienai produkcijos rūšiai, pvz., pienui. Tuomet ūkininkas turės sukaupęs duomenis ne tik apie turguje per mėnesį parduotus kiekius, bet ir apie gautas pajamas pagal produkcijos rūšis. Jei pardavimo apimtys nedidelės ir ūkininkas nepageidauja sukaupti informacijos apie parduotą kiekį ir pajamas pagal produkcijos rūšis, jis gali viename žiniaraštyje registruoti visą per mėnesį parduotą produkciją. Žiniaraštis skirtas mėnesiui, tačiau įrašai jame turi būti atliekami tą dieną, kai produkcija buvo parduota. 

Ūkininkai, užsiregistravę kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio gavėjais, parduodami produkciją pirkėjams ne PVM mokėtojams surašo laisvos formos dokumentą, pateikdami jame privalomuosius apskaitos dokumentų rekvizitus bei šiuos papildomus rekvizitus: vieta, kurioje ūkininkas verčiasi žemės ūkio veikla ir/ar miškininkyste, ūkio identifikavimo kodas arba ūkininko asmens kodas, ūkininko PVM kompensacinio tarifo procentas ir suma eurais, žemės ūkio produkciją perkančio juridinio asmens pavadinimas, jo kodas, buveinė arba fizinio asmens vardas ir pavardė, nuolatinė gyvenamoji vieta bei asmens kodas. Kai ūkininkas kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio gavėjas parduoda produkciją arba teikia paslaugas įmonei PVM mokėtojai, pirkimo dokumentą surašo pirkėjas.

Išrašomų dokumentų pavyzdžiai:

DOKUMENTAS

REIKALAVIMUS DOKUMENTAMS NUSTATANTIS TEISĖS AKTAS

PVM sąskaita faktūra

LR Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo".

Pagal LR 2002-03-05 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 79 str. nuostatas, įvykusį prekių teikimą arba paslaugų teikimą apmokestinamasis asmuo privalo įforminti PVM sąskaita faktūra. PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant patiekus prekes ar suteikus paslaugas.

Sąskaita faktūra

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo".

Sąskaita faktūra pagal LR 2001-11-06 Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio nuostatas išrašoma ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

Pinigų priėmimo kvitas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 340Dėl pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo"

 

Teisės aktai
LRS  LR Žemės ūkio ministro 2005-05-11 įsakymas Nr. 3D-266 „DĖL ŪKININKO ŪKIO VEIKLOS BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO SU PAPRASTINTĄJA APSKAITOS SISTEMA REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO"