« Grįžti

Kokias išlaidas gyventojas gali atimti iš savo apmokestinamųjų pajamų ir kaip tai padaryti?

Atnaujinimo data: 2015-01-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.12.1] Bendrosios nuostatos
Registracijos numeris   KD-6550

 

Iš apmokestinamųjų pajamų gali būti atimamos šios per mokestinį laikotarpį patirtos nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidos:

  1)  apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių  mokestinių laikotarpių pajamas):

savo, sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia, naudai sumokėtos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui;

  2)  apskaičiuojant ir deklaruojant 2014 metų ir vėlesnių  mokestinių laikotarpių pajamas): savo, sutuoktinio, iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, bei iki 18 metų ir vyresnių vaikų (įvaikių, globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje), kuriems iki 2005 m. birželio 30 d. buvo nustatyta visiška negalia, naudai sumokėtos pensijų įmokos į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje, turimus pensijų fondus;

  3)  už  profesinį  mokymą  ir  (ar)  studijas,  kuriuos  baigus įgyjamas  pirmas aukštasis išsilavinimas ir (ar) suteikiama pirma atitinkama  kvalifikacija,  taip  pat už pirmas doktorantūros bei meno  aspirantūros  studijas nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie mokosi ar studijuoja, sumokėtos sumos. Jei už profesinį mokymą ar studijas  sumokėta  skolintomis  lėšomis  (tam  tikslui paimta iš kredito  įstaigos  paskola),  tai  iš pajamų gali būti atimta per mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis.


Nuolatinis  Lietuvos gyventojas 2009 m. ir  vėlesniais mokestiniais  laikotarpiais  iš pajamų gali atimti palūkanas   už vieną  paimtą  kreditą (arba jo dalį) vienam gyvenamajam   būstui statyti  ar  įsigyti  arba palūkanas už vieno  gyvenamojo   būsto finansinę  nuomą  (lizingą), jeigu toks kreditas yra paimtas   ir rašytinis  susitarimas  dėl gyvenamojo būsto, kuriam statyti   ar įsigyti  paimtas kreditas, statybos ar įsigijimo arba  finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryti iki 2009 m. sausio 1 d. Tokios palūkanos  gali būti atimamos visą kredito ar finansinės   nuomos (lizingo)  sutarties galiojimo laiką, atsižvelgiant į  Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme iš  apmokestinamųjų  pajamų   atimamų gyventojo  patirtų  išlaidų sumai nustatytus apribojimus.   Jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo paėmęs  daugiau kaip vieną kreditą gyvenamajam būstui   (būstams) statyti  ar  įsigyti arba (ir) buvo sudaręs daugiau  kaip   vieną finansinės nuomos (lizingo) sutartį dėl gyvenamojo būsto  (būstų) finansinės nuomos (lizingo), iš pajamų galima atimti palūkanas už vieną jo pasirinktą kreditą (arba jo dalį) arba vieną  gyvenamojo būsto finansinę nuomą (lizingą).

Gyventojas, metams pasibaigus iki gegužės 1 dienos turi užpildyti ir mokesčių administratoriui pateikti GPM308 deklaraciją kartu su priedu GPM308L.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 21str.