« Grįžti

Kokie dokumentai gali būti pridėti prie deklaracijos GPM308 formos?

Atnaujinimo data: 2016-03-25
Ši informacija skelbiama:
[1.4.13.2.3] Deklaracijos GPM308 ir jos priedų pildymas, pateikimas...
Registracijos numeris   KD-7036

Prie deklaracijos nereikia pridėti dokumentų, patvirtinančių gautas pajamas, sumokėtą ar išskaičiuotą pajamų mokestį ir sveikatos draudimo įmokas, leidžiamas atimti GPMĮ 16 straipsnio 1 dalyje nurodytas sumas (išlaidas, leidžiamus atskaitymus). Šie dokumentai pateikiami mokesčių administratoriaus prašymu.

Prie deklaracijos turi būti pridedama:

1. įgaliojimas, – kai deklaraciją už nuolatinį Lietuvos gyventoją užpildo ir pasirašo įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo,

2. užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie toje valstybėje išskaičiuotą (sumokėtą) pajamų mokestį ar jam tapatų mokestį – kai prie deklaracijos pridedamas užpildytas GPM308U priedas, išskyrus atvejus, kai apskaičiuojamas atskaitytinas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis nuo užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautų palūkanų, dividendų ir honorarų,

3. dokumentai apie užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautų pajamų sumą ir nuo jų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio ar jam tapataus mokesčio sumą, – kai prie deklaracijos pridedamas GPM308N priedas, kuriame deklaruojamos pajamos, pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvos Respublikoje, arba GPM308V priedas, kuriame deklaruojamos tos individualios veiklos pajamos, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnį atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo, taip pat kai apskaičiuojamas atskaitytinas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis nuo užsienio valstybėje, kuri yra Europos Sąjungos valstybė narė arba su kuria yra sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, gautų palūkanų, dividendų ir honorarų,

4. užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinti dokumentai apie nuolatinio Lietuvos gyventojo kontroliuojamojo užsienio vieneto užsienio valstybėje per tą mokestinį laikotarpį gautas ir uždirbtas pajamas bei nuo jų apskaičiuotą ir sumokėtą mokesčio sumą ir laisvos formos pažyma, kurioje originalo kalba nurodytas užsienio valstybėje sumokėto mokesčio pavadinimas, šį mokestį nustatančio teisės akto pavadinimas, data, numeris, – kai prie deklaracijos pridedamas GPM308K priedas, kuriame deklaruojamas nuo pozityviųjų pajamų užsienio valstybėje sumokėtas pajamų mokestis ar jam tapatus mokestis,

5. Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio ir (arba) baudos už administracinį teisės pažeidimą permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas FR0781 forma, patvirtinta  VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 „Dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo)", kai permokėtą pajamų mokestį ar permokėtas sveikatos draudimo įmokas pageidaujama grąžinti į užsienio valstybėje esančios kredito įstaigos sąskaitą arba į mokesčių mokėtojo atstovo sąskaitą,

6. gali būti pridėtas dokumentas (A1 formos Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų, S1 formos Registracija dėl sveikatos draudimo arba Europos ekonominės erdvės valstybės narės ar Šveicarijos kompetentingos įstaigos, atsakingos už taikytinos teisės nustatymą, įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 987/2009, išduotą raštišką laisvos formos patvirtinimą), patvirtinantis draudimą privalomuoju sveikatos draudimu kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, ar Šveicarijoje, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas deklaracijoje sveikatos draudimo įmokų prievolę apskaičiuoja, atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, ar Šveicarijoje turėtą draudimą.

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2009-12-15 įsakymas Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" I d. 10 p.