« Grįžti

Ar gali gyventojas patikslinti jau pateiktą mokesčių administratoriui FR0512 prašymą?

Atnaujinimo data: 2018-02-15
Ši informacija skelbiama:
[1.4.15.2] FR0512 formos pildymas ir pateikimas, tikslinimas
[1.17.4] 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skyrimas paramai ir 1...
Registracijos numeris   KD-2703

Gyventojas pateiktą nustatytos formos (nuo 2019 metų - 04 versijos FR0512 formą) prašymą, kuriame nurodyti ne visi duomenys arba nurodyti klaidingi, turi teisę patikslinti iki mokestinio laikotarpio, einančio po to mokestinio laikotarpio, už kurį nuo gautų pajamų prašoma pervesti (pradėti pervesti) sumokėto pajamų mokesčio dalį, rugpjūčio 20 dienos.

Gyventojas, nusprendęs pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui ir (ar) kitai politinei partijai arba jos nebeskirti jokiam paramos gavėjui ir (ar) jokiai politinei partijai, arba pakeisti paskirtosios mokesčio dalies dydžius ir (ar) paskirtį, nustatytos formos prašymą turi teisę patikslinti:

1. iki mokestinio laikotarpio, einančio po to mokestinio laikotarpio, už kurį nuo gautų pajamų prašoma pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, rugpjūčio 20 d., kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta vienerius metus;

2. iki mokestinio laikotarpio, einančio po tikslinančiojo prašymo 5 laukelyje nurodyto mokestinio laikotarpio (ne vėlesnio už nurodytą tikslinamojo prašymo E5 laukelyje), rugpjūčio 20 d., kai pajamų mokesčio dalis tam pačiam paramos gavėjui ir (ar) tai pačiai politinei partijai buvo paskirta ilgiau kaip vienerius metus.

Pavyzdžiui, gyventojas, 2018 m. nusprendęs neberemti pasirinkto vieneto, pateiktą prašymą, kuriuo buvo paskirta 2015–2018 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalis, gali patikslinti laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 20 dienos. Pagal patikslintą prašymą pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama nuo jo 2017 ir 2018 m. mokestinių laikotarpių pajamų.

Prašymo FR0512 tikslinimo atvejai

Prašymo FR0512 tikslinimas

Nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui

reikia užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 6S laukelius, o E1–E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis.

Nusprendus pakeisti paramos gavėjui paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį

reikia užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 6S laukelius, E1–E3, E5 laukelius, o E4 laukelyje įrašyti patikslintą pajamų mokesčio dalies dydį.

Nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitai politinei partijai

reikia užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 7S laukelius, o E1–E5 laukeliuose įrašyti patikslintus duomenis.

 

Nusprendus pakeisti politinei partijai paskirtos pajamų mokesčio dalies dydį

reikia užpildyti Prašymo 1, 2, 3V, 3P, 4, 5, 7S laukelius, E1–E3, E5 laukelius, o E4 laukelyje įrašyti patikslintą pajamų mokesčio dalies dydį.

Paskyrusiam pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui, tačiau apsisprendusiam jo neberemti

 

 Prašyme gyventojas turi nurodyti:

1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą),

2 laukelyje − telefono kodą ir numerį,

3V laukelyje − savo vardą (vardus),

3P laukelyje − savo pavardę (pavardes),

4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti,

6A laukelyje − „X" ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodyto paramos gavėjo, nei jokio kito. Užpildžius 6A laukelį, visiems ankstesniame Prašyme nurodytiems  paramos gavėjams pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas).

Pavyzdys

Gyventojas 2016 m. pateiktu Prašymu pajamų mokesčio dalį nuo 2015 m. gautų ir 2016−2019 m. laikotarpiu gautinų pajamų paskyrė vienam paramos gavėjui (vienetui). 2018 m. balandžio mėnesį jis apsisprendė neberemti nei to, nei kurio nors kito paramos gavėjo. Gyventojas pateikė patikslintą tinkamai užpildytą Prašymą. Sumokėto pajamų mokesčio dalis nuo jo 2017−2019 m. pajamų paramos gavėjui nei 2018 m., nei vėlesniais metais nebus pervedama.

Paskyrusiam pajamų mokesčio dalį politinei partijai, tačiau apsisprendusiam jos neberemti

 

Prašyme gyventojas turi nurodyti:

1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą),

2 laukelyje − telefono kodą ir numerį,

3V laukelyje − savo vardą (vardus),

3P laukelyje − savo pavardę (pavardes),

4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti,

7A − „X" ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodytos politinės partijos, nei jokios kitos. Užpildžius 7A laukelį, visoms ankstesniame Prašyme nurodytoms politinėms partijoms pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas).

Pavyzdys

Gyventojas 2017 m. pateiktu Prašymu pajamų mokesčio dalį nuo 2016 m. gautų ir 2017 m. laikotarpiu gautinų pajamų paskyrė vienai politinei partijai. 2018 m. jis apsisprendė neberemti nei tos, nei kurios nors kitos politinės partijos. Gyventojas iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. pateikia patikslintą tinkamai užpildytą Prašymą. Sumokėto pajamų mokesčio dalis nuo jo 2017 m. pajamų nebus pervesta (2018 metais).

Paskyrusiam pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui  ir politinei partijai, tačiau apsisprendusiam jų abiejų neberemti

 

Prašyme gyventojas turi nurodyti:

1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą),

2 laukelyje − telefono kodą ir numerį,

3V laukelyje − savo vardą (vardus),

3P laukelyje − savo pavardę (pavardes),

4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti,

6A laukelyje − „X" ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodyto paramos gavėjo, nei jokio kito. Užpildžius 6A laukelį, visiems ankstesniame Prašyme nurodytiems vienetams pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas),

7A − „X" ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė neberemti nei ankstesniame Prašyme nurodytos politinės partijos, nei jokios kitos. Užpildžius 7A laukelį, visoms ankstesniame Prašyme nurodytoms politinėms partijoms pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama (nustojama pervesti tais metais, kuriais Prašymas gautas).

Nusprendus pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui, tačiau nekeičiant apsisprendimo dėl pasirinktos politinės partijos

 

Prašyme gyventojas turi nurodyti:

1 laukelyje − savo mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (asmens kodą),

2 laukelyje − telefono kodą ir numerį,

3V laukelyje − savo vardą (vardus),

3P laukelyje − savo pavardę (pavardes),

4 laukelyje − adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ir vietovės pavadinimus), skirtą korespondencijai gauti,

5 laukelyje – kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti kitam paramos gavėjui,

E1 laukelyje – skaitmenį 2 (gavėjo tipas),

E2 laukelyje – naujojo paramos gavėjo (vieneto ar meno kūrėjo) identifikacinį numerį (kodą),

E3 laukelyje - mokesčio dalies paskirtį (gali būti neužpildomas, kai mokesčio dalies paskirtį nurodyti nepageidaujama),

E4 laukelyje - mokesčio dalies dydį (procentais),

E5 laukelyje – paskutinius kalendorinius metus, už kuriuos nuo gautų pajamų prašoma pervesti pajamų mokesčio dalį, kai ją pageidaujama skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui,

6S laukelyje − „X" ženklą, reiškiantį, kad gyventojas nusprendė paremti kitą nei ankstesniame Prašyme nurodytą paramos gavėją. Užpildžius 6S laukelį, pajamų mokesčio dalis bus pervedama patikslintame Prašyme nurodytam paramos gavėjui.

Nereikia užpildyti 7S, 7A laukelių ir E1−E5 laukelių, nes duomenys, susiję su pasirinktai politinei partijai skiriama pajamų mokesčio dalimi, yra įrašyti anksčiau pateiktame Prašyme.

 

Teisės aktai
LRS  Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. V-45 „Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo"