Kurios gyventojo gautos pajamos nėra laikomos pajamomis ir nėra pajamų mokesčio objektas?

Atnaujinimo data: 2014-12-14
Ši informacija skelbiama:
[1.4.5.1] Nuolatinio gyventojo
Registracijos numeris   KD-7353

Pajamos – tai visas per mokestinį laikotarpį gyventojo gautas atlygis už jo atliktus darbus, suteiktas paslaugas, perduotas ar suteiktas teises, parduotą, kitaip perleistą ar investuotą turtą ar lėšas, taip pat nutraukus gyvybės draudimo sutartis ar išstojus iš pensijų fondo grąžinamos įmokos (ar jų dalis), pozityviosios pajamos bei, kita natūra ar pinigais gauta nauda, išskyrus GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 1-8 punktuose išvardintas gyventojo gaunamas pinigines lėšas ar kitą naudą, kurios nėra laikomos gyventojo pajamomis ir nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas.

Pajamomis nelaikoma:

1. dėl įstatinio kapitalo didinimo (iš įmonės lėšų arba dėl turto vertės padidėjimo) akcininkams nemokamai išduotų akcijų vertė arba anksčiau išduotų akcijų nominalios vertės padidinimo sumos. Ši nuostata  netaikoma vieneto darbuotojams ar kitiems gyventojams, kurie iki tokių akcijų gavimo nebuvo tapę akcininkais.

2. pajaus vertės arba pajaus dalies padidinimo suma pajininkams ir nariams, kuomet pajaus vertė padidėja dėl pagrindinio kapitalo didinimo, ir padidėjimo suma pajininkams ir nariams paskirstoma proporcingai jų pajaus turimai vertei ar daliai.

3. vieneto dalyvio (akcininko, pajininko, nario), mažinant vieneto įstatinį kapitalą, pinigais ir turtu atsiimti įnašai.

3.1. sumažinus vieneto įstatinį kapitalą, kuris nebuvo didinamas iš vieneto pelno ar rezervų, gyventojui (akcininkui, pajininkui) pinigais ir (ar) turtu išmokama išmoka, lygi įnašo vertei, nelaikoma gyventojo pajamomis, todėl neapmokestinama pajamų mokesčiu. 

3.2. sumažinus vieneto įstatinį kapitalą, kuris buvo didinamas iš vieneto pelno ar rezervų, gyventojo (akcininko, pajininko) atsiimtu įnašu laikoma tik ta vieneto įstatinio kapitalo dalis, kuri buvo suformuota iš gyventojo įnašų.

4. nekilnojamieji daiktai (žemė, miškas, vandens telkiniai, ūkinės-komercinės paskirties pastatai bei jų priklausiniai, gyvenamieji namai bei jų priklausiniai), kurie Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nustatyta tvarka buvo sugrąžinti  turto savininkams taip pat atkurtos santaupos pagal Lietuvos Respublikos gyventojų santaupų atkūrimo įstatymą;

5. gyventojo (Europos ekonominių interesų grupės dalyvio) gautas Europos ekonominių interesų grupės pelnas ar jo dalis;

6. gyventojo, įsiregistravusio  PVM mokėtoju, pajamomis nelaikomas jo apskaičiuotas pardavimo PVM už patiektas prekes ir suteiktas paslaugas.  

7. sumos (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, kompensuojamas gyventojo išlaidas), skirtas nakvynės, maitinimo, registravimosi dalyvauti renginyje bei kelionės išlaidoms padengti, jeigu šios išlaidos susijusios su teisės aktų nustatyta tvarka organizuojama gyventojo savanoriška veikla ar darbo funkcijomis arba individualia veikla;

8. gyventojo gauta nauda nelaikoma jo pajamomis, kai nėra objektyvių galimybių nustatyti ir įvertinti konkretaus asmens gautos naudos dydžio. Pavyzdžiui tam tikrai grupei asmenų surengti vakarėliai, koncertai, reprezentaciniai renginiai, pramogos, kai atitinkamą renginį organizuojančio asmens išlaidos nėra tiesiogiai susijusios su tiksliu jame dalyvaujančių asmenų skaičiumi ir visi turi vienodas galimybes naudotis atitinkamomis gėrybėmis (pramogomis).

9. gyventojo (vieneto dalyvio)  turimas vieneto akcijas (dalis, pajus) mainais keičiant į kito vieneto akcijas (dalis, pajus),  gautas  turto vertės skirtumas nelaikomas  gyventojo (vieneto dalyvio) pajamomis, t.y. nėra gyventojų pajamų mokesčio objektu, kai šis skirtumas susidaro:

- dėl vykdomų operacijų vienetų reorganizavimo ar perleidimo atvejais, nustatytais Pelno mokesčio įstatymo  41 str. 2 dalyje  ir

-  šie vienetų reorganizavimo ar perleidimo atvejai įvyksta tarp PMĮ 41 str. 1 d. 2 punkte nustatytų Lietuvos vienetų ir užsienio vienetų.

 Tačiau tuo atveju, kai PMĮ 41 str. 2 dalyje  nustatytais vienetų reorganizavimo ar perleidimo atvejais, tarp įsigyjamojo vieneto akcijų ir įsigyjamojo vieneto dalyviui mainais išduotų įsigyjančiojo vieneto akcijų kainų susidaręs skirtumas yra apmokamas pinigais, tai šis skirtumas yra laikomas gyventojo gautomis pajamomis, kurios apmokestinamos kaip turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 2 str. 14 d.