« Grįžti

Kokios pajamos priskiriamos nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamoms, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir kuriai klasei pagal mokesčio mokėjimo tvarką jos priskiriamos?

Atnaujinimo data: 2016-11-13
Ši informacija skelbiama:
[1.4.5.2] Nenuolatinio gyventojo
Registracijos numeris   KD-603

 

 Pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje

Komentaras

Kuriai klasei pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamos?

1. Palūkanos, išskyrus palūkanas už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius

Nuo 2014 m. sausio 1 dienos gautos palūkanos už Vyriausybės ne nuosavybės vertybinius popierius nėra pajamų mokesčio objektas, todėl pajamų mokesčiu neapmokestinamos.

Pajamų mokesčio objektas yra palūkanų pajamos iš bet kokios rūšies skolinių įsipareigojimų, (įskaitant vertybinius popierius, obligacijas, taip pat su tais skoliniais įsipareigojimais susijusias priemokas bei premijas ir palūkanas už indėlius).

A klasės pajamos – gautos iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, Lietuvos vieneto, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje gautos palūkanos.

2. Pajamos iš paskirstytojo pelno ir išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams

 

Pajamoms iš paskirstytojo pelno laikomi dividendai. Dividendams priskiriamos ir skirstant mažosios bendrijos pelną mažosios bendrijos nario gautos lėšos, išskyrus mažosios bendrijos nario pajamų iš šios bendrijos dalį, laikomą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis.  

Dividendams priskiriamos ir neribotos civilinės atsakomybės vieneto (individualios įmonės ir ūkinės bendrijos) dalyvio pajamos iš šio vieneto, išskyrus neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamų iš šio vieneto dalį, priskiriamą su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms.

 

A klasės pajamos – gautos iš Lietuvos vieneto (tarp jų mažosios bendrijos nario iš mažosios bendrijos, deklaruojant 2012 m. ir vėlesnių laikotarpių pajamas ir  neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio iš šio vieneto gautos pajamos).

 

Laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nenuolatinio Lietuvos gyventojo – neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio – iš šio vieneto gautos pajamos priskiriamos B klasės pajamoms.

3. Pajamos už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, esančio Lietuvoje, nuomą

Nekilnojamieji pagal prigimtį daiktai yra žemės sklypas ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės.

Pajamų mokesčio objektas bus tuo atveju, jeigu tokio daikto buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepriklausomai nuo to, iš kokio asmens minėtos pajamos gaunamos.

A klasės pajamos - iš Lietuvos vieneto, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

B klasės pajamos - gautos iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje

4. Honoraras, įskaitant GPMĮ 5  straipsnio 6 dalyje   nustatytas išlygas dėl kompiuterių programų.

 

Honoraro sąvoka apima atlyginimus, mokamus už teisę naudotis kūriniu, už gretutines teises, už teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu ar franšize bei atlyginimus už informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį (know-how). 

 

A klasės pajamos – gautos iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, Lietuvos vieneto, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

5. Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos

 

Darbo esmę atitinkantys santykiai, laikomi tokie santykiai, kurie nėra sukuriami darbo sutarties pagrindu, o kitais teisės aktais, reguliuojančiais santykius, tačiau analogiškus darbo santykiams, t.y. kurie atitinka tas esmines sąlygas, kurios būdingos darbo sutarčiai. Pavyzdžiui, valstybės tarnybos teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos tarnybos įstatymas, profesinės kario tarnybos teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir kario tarnybos įstatymas ir pan.

 

A klasės pajamos -  gautos iš Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

B klasės pajamos - gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

Laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. nenuolatinio Lietuvos gyventojo – neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio iš šio vieneto gautos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos laikomos B klasės pajamomis.

6. Sporto veiklos pajamos, įskaitant pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai sportininkui ar trečiajam asmeniui, veikiančiam sportininko vardu

 

Pajamų gavimo požiūriu prie sporto veiklos priskiriama ir tiesiogiai ar netiesiogiai su ja susijusi veikla, už kurią sportininkas gauna pajamų. Pavyzdžiui, reprezentacinė veikla (autografų dalijimas, dalyvavimas labdaros renginiuose, tam tikruose produkto (prekių ar paslaugų) pristatymuose), rėmėjo simbolikos vaizdavimas ant sportininko naudojamų sporto reikmenų. Tačiau ši vienkartinė ar pasikartojanti veikla turi būti siejama su konkrečiais vienkartiniais ar pasikartojančiais veiksmais, t. y. sporto renginiais (jeigu sportininkas yra ne nuolatinis Lietuvos gyventojas – renginiais Lietuvoje).

 

A klasės pajamos – gautos iš Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

B klasės pajamos - gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

7. Atlikėjų veiklos pajamos, įskaitant pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai atlikėjui ar trečiajam asmeniui, veikiančiam atlikėjo vardu

 

Pajamų gavimo požiūriu prie atlikėjo veiklos priskiriama ir tiesiogiai ar netiesiogiai su ja susijusi veikla, už kurią atlikėjas gauna pajamų. Pavyzdžiui, reprezentacinė veikla (autografų dalijimas, dalyvavimas labdaros renginiuose, tam tikruose produkto (prekių ar paslaugų) pristatymuose). Tačiau ši vienkartinė ar pasikartojanti veikla turi būti siejama su konkrečiais vienkartiniais ar pasikartojančiais veiksmais, t. y. viešais pasirodymais (jeigu atlikėjas yra ne nuolatinis Lietuvos gyventojas – pasirodymais Lietuvoje).

A klasės pajamos - gautos iš Lietuvos vieneto, nuolatinio Lietuvos gyventojo, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir kito nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

B klasės pajamos - gautos iš užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

8. Pajamos, gautos už parduotą ar kitokiu būdu perleistą nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti) įregistruotas Lietuvoje, taip pat nekilnojamąjį daiktą, esantį Lietuvoje

Daiktai, kuriuos galima perkelti iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės, laikomi kilnojamaisiais, jeigu įstatymai nenustato ko kita.

Teisiškai registruoti Lietuvoje privaloma šiuos kilnojamuosius daiktus:

- kelių eisme dalyvaujančias transporto priemones (automobilius, motociklus, kitas motorines transporto priemones) ir jų priekabas (puspriekabes); 

 - žemės ūkio techniką (traktorius, jų priekabas ir kitas savaeiges važiuokles, kelių tiesimo mašinas); 

 - šaunamuosius ginklus (graižtvinius medžioklinius, lygiavamzdžius šautuvus, pistoletus (revolverius) savigynai);

 - potencialiai pavojingus įrenginius (kėlimo kranus, liftus, garo ir vandens šildymo katilus, atrakcionus ir kt.). 

A klasės pajamos - gautos ne per nuolatinę bazę Lietuvoje iš Lietuvos vieneto, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ar  nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje

B klasės pajamos – kitos tokios rūšies pajamos.

9. Kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimus

Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, norėdamas gauti kompensaciją dėl pažeistų autorių arba gretutinių teisių, turi kreiptis į teismą, kuriam priėmus sprendimą išmokėti kompensaciją, ji turės būti išmokėta. Kokie veiksmai yra laikomi autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimu yra nustatyta Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

 

A klasės pajamos – gautos ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje iš Lietuvos vieneto, užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje ir kito nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę Lietuvoje.

B klasės pajamos – gautos ne per jo nuolatinę bazę Lietuvoje iš nuolatinio Lietuvos gyventojo

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 5 str. 4 d.