« Grįžti

Kaip Lietuvos gyventojas, paveldėjęs turtą užsienio valstybėje, turi deklaruoti ir sumokėti paveldimo turto mokestį?

Atnaujinimo data: 2015-02-07
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.20] Paveldėjimo būdu gautos pajamos
[1.11.15] Paveldimo turto mokestis
Registracijos numeris   KD-1607

 

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, kalendoriniais metais paveldėjęs turtą užsienio valstybėse, iki kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, kuriais buvo paveldėtas turtas, kovo 1 dienos privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti vietos mokesčio administratoriui  deklaracijos FR0585 formą ir sumokėti mokestį.

Kartu su AVMI teikiama užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracija turi būti pateikiami ir užsienio valstybėje paveldimo turto vertę įrodantys dokumentai: paveldėjimo teisės dokumentai, palikimą tvarkiusio advokato, palikimo administratoriaus, testamento vykdytojo pranešimai. Kai paveldėtojas paveldimo turto mokestį (jam tapatų mokestį) sumoka toje užsienio valstybėje, kurioje sumokėtą mokestį galima atskaityti iš Lietuvoje mokėtinos paveldimo turto mokesčio sumos, tai prie AVMI teikiamos deklaracijos turi būti pridedami tos užsienio valstybės mokesčių administratoriaus paveldimo turto mokesčio (jam tapataus mokesčio) sumokėjimą patvirtinantys dokumentai.

Paveldimo turto mokesčio (jam tapataus mokesčio) sumokėjimo užsienio valstybėje dokumentai ir kiti su tuo turtu susiję dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertėjo patvirtinti vertimai pridėti prie deklaracijos.

Deklaraciją pateikti privaloma neatsižvelgus į tai, ar toks turtas paveldėtas iš nuolatinio Lietuvos gyventojo, ar iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo.

Užsienio valstybėse paveldimo turto mokesčio deklaracijos teikti nereikia:

- kai nuolatinis Lietuvos gyventojas turtą užsienio valstybėje paveldi iš sutuoktinio, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, globėjų, rūpintojų, globotinių, rūpintinių, senelių, vaikaičių, brolių, seserų. Iš šių asmenų paveldimas turtas neapmokestinamas ir nedeklaruojamas;

- kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė nėra didesnė kaip 3 000 Eur (kai turtas paveldėtas 2015 m. ar vėlesniais kalendoriniais metais), 10 000 Lt (kai turtas paveldėtas 2014 m. ar ankstesniais kalendoriniais metais).

 

Teisės aktai
LRS  PAVELDIMO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMAS, 8 str. 4 d.
LRS  VMI prie FM 2003-12-17 įsakymas Nr.V-325 „DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖSE PAVELDIMO TURTO MOKESČIO DEKLARACIJOS BEI JOS PAPILDOMO LAPO FORMŲ, JŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"