« Grįžti

Kas apskaičiuoja paveldimo turto apmokestinamąją vertę ir nustato paveldimo turto mokesčio vertę?

Atnaujinimo data: 2018-02-26
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.20] Paveldėjimo būdu gautos pajamos
[1.11.15] Paveldimo turto mokestis
Registracijos numeris   KD-2638

Lietuvoje esančio paveldimo turto apmokestinamąją vertę apskaičiuoja AVMI.

Paveldimo turto apmokestinamoji vertė apskaičiuojama pagal AVMI pateiktą turtą paveldinčio gyventojo laisvos formos prašymą, notaro išduotą laisvos formos pažymą apie gyventojo paveldėtą turtą bei kitus dokumentus, reikalingus paveldimo turto apmokestinamajai vertei nustatyti.

AVMI taip pat turi būti pateikta Paveldimo turto vertės pažyma (FR0513 forma), kai gyventojas paveldi:

antikvarinius meno kūrinius, meno kūrinius, kilnojamąsias kultūros vertybes. Jų vertę nustato ir Paveldimo turto vertės pažymą išduoda Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos;

tauriuosius metalus, brangakmenius, tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius. Jų vertę nustato ir Paveldimo turto vertės pažymą išduoda Lietuvos prabavimo rūmai;

antikvarinius tauriųjų metalų gaminius ir antikvarinių brangakmenių gaminius. Jų vertę nustato ir Paveldimo turto vertės pažymą išduoda Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Lietuvos prabavimo rūmai.

Paveldimo turto apmokestinamąją vertę gyventojo pasirinkimu apskaičiuoja ta AVMI, kurios teritorijoje yra turtą paveldėjusio gyventojo nuolatinė gyvenamoji vieta, arba kurios teritorijoje yra paveldėjimo bylą tvarkantis notaras, arba, laikantis „vieno langelio" principo, bet kuri kita AVMI.

AVMI gyventojui išduoda Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymą. Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos FR0514 forma (toliau – FR0514 forma) patvirtinta VMI prie FM 2003-03-24 įsakymu Nr. V-80 (2014 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. VA-148 redakcija).

Pildomoje FR0514 formoje įrašoma  ir  apskaičiuota mokėtino paveldimo turto mokesčio suma.

Užpildytos FR0514 formos išduodamos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo gyventojo prašymo apskaičiuoti paveldimo turto apmokestinamąją vertę ir kitų apmokestinamajai vertei nustatyti reikalingų dokumentų pateikimo. Jos galioja 90 kalendorinių dienų, pakartotinai išduodamos pateikus naują prašymą.

Užsienio valstybėse esančio paveldimo turto apmokestinamąją vertę ir sumokėtiną paveldimo turto mokestį apskaičiuoja pats turtą paveldintis gyventojas.

Paveldimo turto mokestis apskaičiuojamas Paveldimo turto mokesčio deklaracijoje, kai turtas paveldėtas užsienio valstybėse (FR0585 formoje,  nauja redakcija išdėstytoje VMI prie FM viršininko  2016 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. VA-147).

Ši deklaracija turi būti pateikta iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų metų, kuriais turtas paveldėtas, kovo 1 dienos. Kartu pateikiami paveldimo turto vertę įrodantys dokumentai.

 

Teisės aktai
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-03-24 įsakymas Nr. V-80 „DĖL PAŽYMOS APIE PAVELDIMO TURTO VERTĘ FR0513 FORMOS IR PAŽYMOS APIE PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMĄJĄ VERTĘ FR0514 FORMOS PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM viršininko 2003-12-17 įsakymas Nr. V-325 „DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖSE PAVELDIMO TURTO MOKESČIO DEKLARACIJOS BEI JOS PAPILDOMO LAPO FORMŲ, JŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  LR Vyriausybės 2003 -01-13 nutarimas Nr. 24 " DĖL PAVELDIMO TURTO APMOKESTINAMOSIOS VERTĖS APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"
LRS  VMI prie FM 2003-12-17 įsakymas Nr.V-325 „DĖL UŽSIENIO VALSTYBĖSE PAVELDIMO TURTO MOKESČIO DEKLARACIJOS BEI JOS PAPILDOMO LAPO FORMŲ, JŲ PILDYMO IR TEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO"