Kaip turi būti įforminamos gautos aukos?

Atnaujinimo data: 2016-09-21
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.23] Politinės kampanijos aukos
Registracijos numeris   KD-1743

 

Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos Vyriausiosios rinkimų komisijos interneto svetainėje skelbiamame viešame aukotojų sąraše paskelbia aukotojo – fizinio asmens – vardą ir pavardę.

Priimant auką grynaisiais pinigais, aukos perdavimo–priėmimo dieną, o priimant nepiniginę auką, – per 5 darbo dienas nuo aukos gavimo dienos turi būti užpildomas aukų lapas. Aukų lape turi būti nurodoma piniginės aukos vertė, nepiniginė auka ir jos tikroji vertė, aukotojo – fizinio asmens – vardas ir pavardė, asmens kodas. Aukų lapas surašomas 3 egzemplioriais, pirmas atiduodamas aukotojui, antras – Vyriausiajai rinkimų komisijai, trečias – aukos gavėjui.

Auka laikoma priimta, kai politinės kampanijos iždininkas, patikrinęs, ar gauta auka atitinka šio įstatymo reikalavimus, užregistruoja auką ir, jeigu priimama auka grynaisiais pinigais arba nepiniginė auka, aukotojui įteikia (išsiunčia) aukų lapą.

Teisės aktai
LRS  2004-08-23 LR Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo Nr.IX-2428, 10 str. 6-8 d.