« Grįžti

Kaip apmokestinamos finansinių priemonių pardavimo pajamos nuo 2014-01-01?

Atnaujinimo data: 2016-05-15
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.2.3] Pardavimo pajamų apskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-1830

 

Pagal GPMĮ 17 str. 1 dalies 30 punktą, pajamų mokesčiu neapmokestinamos pajamos iš finansinių priemonių (toliau – FP)  pardavimo ar išvestinių finansinių priemonių (toliau – IFP) realizavimo, jeigu:

- FP  išleistos vienetų, įsteigtų ne tikslinėse teritorijose;

- FP įsigijimo kainos ir kitų GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn bei IFP realizavimu susijusių išlaidų skirtumas (t.y. pardavimo pajamų ir jų įsigijimo kainos skirtumas) neviršija:

-  500 Eur per mokestinį laikotarpį (taikoma 2016 metams ir vėlesniems mokestiniams laikotarpiams);

-  3000 Eur per 2015 metų mokestinį laikotarpį;

- 10 000 Lt per 2014 metų mokestinį laikotarpį.

Kai parduodamos FP, kurios yra sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas, laikoma, kad pajamos yra gautos abiejų sutuoktinių (lygiomis dalimis, jeigu jų tarpusavio susitarimu vedybų sutartimi nenustatyta kitaip). Atsižvelgiant į tai, GPMĮ 17 str. 1 d. 30 punkte nustatyta neapmokestinama suma taikoma kiekvieno sutuoktinio gautoms pajamoms atskirai, pagal kiekvienam iš jų priskirtiną FP  dalį.

Atitinkamam laikotarpiui  nustatyta pajamų mokesčio lengvata netaikoma, jeigu:

- akcininkas akcijas parduoda ar kitaip perleidžia nuosavybėn vienetui, kuris šias akcijas išleido į apyvartą;

- vertybiniai popieriai laikomi parduotais pagal GPMĮ 11 straipsnį, t.y. vieneto likvidavimo atveju;

- akcijos gautos GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios vertės padidinimo atveju lengvata netaikoma pajamų daliai, kuri lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai);

- pajamos gautos iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, ar gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje;

Tokios pajamos nepriklausomai nuo jų dydžio yra deklaruojamos ir pajamų mokesčiu apmokestinamas vertybinių popierių pardavimo pajamų ir jų įsigijimo kainos skirtumas.

Kai vienetas likviduojamas dėl bankroto ir pagal objektyvias aplinkybes paaiškėja, kad su akcininkais nėra ir nebus atsiskaitoma, tai tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo tokios aplinkybės paaiškėja laikoma, kad gyventojas parduoda turimas vieneto akcijas, o tokių akcijų pardavimo pajamos yra lygios 0.

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 30 p.
LRS  Finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 344 DĖL TIKSLINIŲ TERITORIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO