« Grįžti

Kaip apmokestinamos vertybinių popierių pardavimo pajamos, jeigu gyventojas parduoda dalį to paties vieneto tos pačios rūšies ir klasės vertybinių popierių?

Atnaujinimo data: 2015-12-10
Ši informacija skelbiama:
[1.4.8.29.2.3] Pardavimo pajamų apskaičiavimas
Registracijos numeris   KD-2169   Data   2013.07.13

Nuo 2014-01-01:

Pajamos iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo neapmokestinamos, jeigu:

pajamų iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių finansinių priemonių realizavimo, išskyrus tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones, ir šių finansinių priemonių įsigijimo kainos ir kitų šio Įstatymo 19 straipsnyje nurodytų su jų pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn bei išvestinių finansinių priemonių realizavimu susijusių išlaidų skirtumas, neviršija 500 eurų (nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31-3000 eurų; iki 2014-12-31 – 10 000 litų) per mokestinį laikotarpį.

Ši lengvata netaikoma tuo atveju, kai akcininkas akcijas parduoda arba kitaip perleidžia nuosavybėn:

- šias akcijas išleidusiam vienetui,

- kai vertybiniai popieriai laikomi parduotais pagal šio Įstatymo 11 straipsnį (vieneto likvidavimo atveju)

- parduodant ar kitaip perleidžiant akcijas, kurios gautos šio Įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte nurodytu atveju (akcijų nominalios vertės padidinimo atveju lengvata netaikoma daliai, kuri lygi akcijos nominalios vertės padidinimo sumai).

Nuo 2014-01-01 įsigalioja nuostata,  kad gyventojui negalint objektyviai pagrįsti, kuri konkreti (kada, kuriuo sandoriu įsigyta) keliais sandoriais įgyto vienarūšio, individualiais požymiais neapibūdinto turto (pavyzdžiui, konkrečios bendrovės akcijų) dalis perleidžiama, iš apmokestinamųjų pajamų pirmiausia atskaitoma anksčiausiai už tokį turtą (jo dalį) sumokėta įsigijimo kaina (jos dalis).

Nuo 2009-01-01 iki 2013-12-31:

Jeigu gyventojas parduoda dalį to paties vieneto tos pačios rūšies ir klasės vertybinių popierių, kiekvienu atveju laikoma, kad pirmiausia parduodami anksčiausiai įsigyti vertybiniai popieriai.

Gyventojo pajamos, gautos  už parduotus vertybinius popierius yra neapmokestinamos tuo atveju, jeigu vertybiniai popieriai yra įsigyti anksčiau nei prieš 366 dienas ir gyventojas trejus metus  iki mokestinio laikotarpio, per kurį VP buvo parduoti arba kitaip perleisti nuosavybėn, pabaigos pats ar kartu su  susijusiais  asmenimis  nevaldė  daugiau  kaip  10  procentų vieneto,  kurio  vertybiniai popieriai yra parduodami arba kitaip perleidžiami  nuosavybėn, akcijų  (dalių, pajų).

Pajamos, gautos už iki 1999-01-01 įsigytus VP, yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms (nesvarbu, kada tie VP  parduodami).

SVARBU

 Apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, gyventojo valdomų vertybinių popierių dalis – 10 procentų yra skaičiuojama atsižvelgiant tik į paties gyventojo, bet ne į jo ir su juo susijusių asmenų valdomas akcijas, dalis ir pajus.

 

Teisės aktai
LRS  GPMĮ 17 str. 1 d. 29-30 p.